haeyo

#2UGG9P8JP

10

4 841

5 579

Vigo

Leader

Skeletons Cấp 4 4637/20 Ice Spirit Cấp 1 5360/2 Goblins Cấp 6 5401/100 Spear Goblins Cấp 6 5450/100 Zap Cấp 7 4934/200 Bats Cấp 1 4737/2 Fire Spirits Cấp 12 3121/5000 Giant Snowball Cấp 1 3902/2 Archers Cấp 6 4710/100 Arrows Cấp 7 4423/200 Knight Cấp 7 4276/200 Minion Cấp 7 4122/200 Bomber Cấp 6 4663/100 Cannon Cấp 3 4903/10 Skeleton Barrel Cấp 1 5505/2 Goblin Gang Cấp 1 4430/2 Firecracker Cấp 1 1469/2 Royal Delivery Cấp 1 727/2 Mortar Cấp 1 5009/2 Tesla Cấp 1 4912/2 Barbarians Cấp 4 4802/20 Minion Horde Cấp 12 2927/5000 Rascals Cấp 1 4514/2 Royal Giant Cấp 1 5339/2 Elite Barbarians Cấp 1 4827/2 Royal Recruits Cấp 1 4212/2 Heal Spirit Cấp 3 794/2 Ice Golem Cấp 3 804/2 Tombstone Cấp 7 785/50 Mega Minion Cấp 5 827/10 Dart Goblin Cấp 3 798/2 Earthquake Cấp 3 481/2 Elixir Golem Cấp 3 190/2 Fireball Cấp 12 265/1000 Mini P.E.K.K.A Cấp 8 630/100 Musketeer Cấp 7 1073/50 Hog Rider Cấp 8 664/100 Valkyrie Cấp 12 230/1000 Battle Ram Cấp 3 672/2 Furnace Cấp 3 651/2 Flying Machine Cấp 3 744/2 Bomb Tower Cấp 6 659/20 Zappies Cấp 3 904/2 Battle Healer Cấp 5 226/10 Goblin Cage Cấp 3 410/2 Giant Cấp 8 1060/100 Goblin Hut Cấp 5 673/10 Inferno Tower Cấp 7 919/50 Wizard Cấp 8 798/100 Royal Hogs Cấp 3 751/2 Rocket Cấp 3 954/2 Elixir Collector Cấp 3 824/2 Barbarian Hut Cấp 5 811/10 Three Musketeers Cấp 3 958/2 Mirror Cấp 8 89/10 Wall Breakers Cấp 6 47/2 Barbarian Barrel Cấp 6 47/2 Rage Cấp 6 74/2 Skeleton Army Cấp 12 17/200 Goblin Barrel Cấp 12 59/200 Tornado Cấp 7 87/4 Guards Cấp 6 102/2 Clone Cấp 6 91/2 Baby Dragon Cấp 7 52/4 Hunter Cấp 6 80/2 Poison Cấp 6 102/2 Dark Prince Cấp 6 96/2 Freeze Cấp 6 73/2 Prince Cấp 11 97/100 Witch Cấp 9 43/20 Balloon Cấp 8 93/10 Bowler Cấp 6 79/2 Cannon Cart Cấp 6 57/2 Electro Dragon Cấp 6 71/2 Executioner Cấp 7 57/4 Giant Skeleton Cấp 6 38/2 Lightning Cấp 7 103/4 X-Bow Cấp 6 71/2 Goblin Giant Cấp 6 47/2 P.E.K.K.A Cấp 6 104/2 Golem Cấp 7 66/4 The Log Cấp 12 2/20 Miner Cấp 9 2/2 Princess Cấp 10 1/4 Ice Wizard Cấp 9 1/2 Bandit Cấp 9 2/2 Fisherman Cấp 9 2/2 Royal Ghost Cấp 9 1/2 Magic Archer Cấp 9 3/2 Night Witch Cấp 9 2/2 Inferno Dragon Cấp 9 4/2 Lumberjack Cấp 9 6/2 Electro Wizard Cấp 9 5/2 Ram Rider Cấp 9 2/2 Graveyard Cấp 9 10/2 Sparky Cấp 9 4/2 Lava Hound Cấp 9 2/2 Mega Knight Cấp 9 4/2

Tiêu chuẩn giải đấu (25/98)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
341/400
Chi phí nâng cấp 1→8: 3625Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Thẻ cần thiết: 59Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
2/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 18
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
2/2
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 30
2/2
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 31
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
4/4
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 26
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32

Đường đến tối đa (0/98)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
437/5000
Chi phí nâng cấp 4→12: 85550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 4563Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1160/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 3840Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1201/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 3799Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1250/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 3750Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
734/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 4266Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
537/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 4463Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
3121/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1879Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1702/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→11: 35625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 5298Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
510/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 4490Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
223/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 4777Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
76/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 4924Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1922/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 5078Thời gian yêu cầu:  ~43 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
463/5000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 4537Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
703/5000
Chi phí nâng cấp 3→12: 85600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 4297Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1305/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 3695Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
230/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 4770Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
400/400
800/800
269/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→10: 15625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 7731Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
809/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 4191Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
712/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 4288Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
602/5000
Chi phí nâng cấp 4→12: 85550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 4398Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
2927/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2073Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
314/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 4686Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1139/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 3861Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
627/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 4373Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
12/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 4988Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
100/100
200/200
400/400
94/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1706Thời gian yêu cầu:  ~143 ngày
100/100
200/200
400/400
104/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1696Thời gian yêu cầu:  ~142 ngày
100/100
200/200
400/400
85/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1715Thời gian yêu cầu:  ~143 ngày
100/100
200/200
400/400
127/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1673Thời gian yêu cầu:  ~140 ngày
100/100
200/200
400/400
98/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1702Thời gian yêu cầu:  ~142 ngày
100/100
200/200
181/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2019Thời gian yêu cầu:  ~169 ngày
100/100
90/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2310Thời gian yêu cầu:  ~193 ngày
265/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 735Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
100/100
200/200
330/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1870Thời gian yêu cầu:  ~156 ngày
100/100
200/200
400/400
373/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1427Thời gian yêu cầu:  ~119 ngày
100/100
200/200
364/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1836Thời gian yêu cầu:  ~153 ngày
230/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 770Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
100/100
200/200
372/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1828Thời gian yêu cầu:  ~153 ngày
100/100
200/200
351/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1849Thời gian yêu cầu:  ~155 ngày
100/100
200/200
400/400
44/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1756Thời gian yêu cầu:  ~147 ngày
100/100
200/200
359/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1841Thời gian yêu cầu:  ~154 ngày
100/100
200/200
400/400
204/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1596Thời gian yêu cầu:  ~133 ngày
100/100
126/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 2274Thời gian yêu cầu:  ~190 ngày
100/100
200/200
110/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2090Thời gian yêu cầu:  ~175 ngày
100/100
200/200
400/400
360/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1440Thời gian yêu cầu:  ~120 ngày
100/100
200/200
373/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→10: 15400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1827Thời gian yêu cầu:  ~153 ngày
100/100
200/200
400/400
219/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1581Thời gian yêu cầu:  ~132 ngày
100/100
200/200
400/400
98/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1702Thời gian yêu cầu:  ~142 ngày
100/100
200/200
400/400
51/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1749Thời gian yêu cầu:  ~146 ngày
100/100
200/200
400/400
254/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1546Thời gian yêu cầu:  ~129 ngày
100/100
200/200
400/400
124/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1676Thời gian yêu cầu:  ~140 ngày
100/100
200/200
400/400
111/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1689Thời gian yêu cầu:  ~141 ngày
100/100
200/200
400/400
258/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1542Thời gian yêu cầu:  ~129 ngày
10/10
20/20
50/50
9/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 291Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
10/10
20/20
17/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 333Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
10/10
20/20
17/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 333Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
10/10
20/20
44/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 306Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
17/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 183Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần
59/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 141Thời gian yêu cầu:  ~36 tuần
10/10
20/20
50/50
7/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 293Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
10/10
20/20
50/50
22/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 278Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
10/10
20/20
50/50
11/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 289Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
10/10
20/20
22/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 328Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
10/10
20/20
50/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 300Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
10/10
20/20
50/50
22/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 278Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
10/10
20/20
50/50
16/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 284Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
10/10
20/20
43/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 307Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
97/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 203Thời gian yêu cầu:  ~51 tuần
20/20
23/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 327Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
10/10
20/20
50/50
13/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 287Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
10/10
20/20
49/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 301Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
10/10
20/20
27/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 323Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
10/10
20/20
41/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 309Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
10/10
20/20
27/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 323Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
10/10
20/20
8/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 342Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
10/10
20/20
50/50
23/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 277Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
10/10
20/20
41/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 309Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
10/10
20/20
17/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 333Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
10/10
20/20
50/50
24/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 276Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
10/10
20/20
36/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 314Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 10)

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2
4 10 12
1 10 12
6 10 12
6 10 12
7 10 12
1 10 12
10 12
1 10 11
6 10 12
7 10 12
7 10 11
7 10 11
6 10 12
3 10 12
1 10 12
1 10 11
1 9 10
1 8 10
1 10 12
1 10 12
4 10 12
10 12
1 10 11
1 10 12
1 10 12
1 10 11
3 10 11
3 10 11
7 10 11
5 10 11
3 10 11
3 10
3 9 10
10 12
8 10
7 10 11
8 10
10 12
3 10
3 10
3 10
6 10
3 10 11
5 9 10
3 10
8 10 11
5 10
7 10 11
8 10 11
3 10
3 10 11
3 10 11
5 10 11
3 10 11
8 10 11
6 10
6 10
6 10
10 12
10 12
7 10 11
6 10 11
6 10 11
7 10
6 10
6 10 11
6 10 11
6 10
10 11
9 10
8 10 11
6 10
6 10
6 10
7 10
6 10
7 10 11
6 10
6 10
6 10 11
7 10
10 12
9 10
10
9 10
9 10
9 10
9 10
9 10
9 10
9 10
9 10 11
9 10
9 10
9 10 11
9 10
9 10
9 10

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord