Goblins Goblins
Common · Đấu trường 1 ĐT1

Máu 167
Sát thương 99
Tốc độ tấn công 1.1
Tốc độ đi chuyển Rất nhanh
Số lượng 3

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Goblins

More Goblins decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
1 79 47 ×3
2 86 51 ×3
3 95 56 ×3
4 105 62 ×3
5 115 68 ×3
6 126 75 ×3
7 139 82 ×3
8 152 90 ×3
Tiêu chuẩn giải đấu 9 167 99 ×3
10 184 109 ×3
11 202 120 ×3
12 221 132 ×3
13 244 145 ×3
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 267 159 ×3
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Earthquake 204 -1
Barbarian Barrel 200 0
The Log 240 0
Arrows 303 -1
Fireball 572 -2
Poison 600 -2
Lightning 877 -4
Rocket 1232 -4
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Goblins

Lính trên bộ Melee: Short Ground tank killer Arrows Bait Barbarian Barrel Bait Log Bait Royal Delivery Bait Snowball Bait Zap Bait Thẻ chu kỳ tiên dược thấp

Khắc chế Goblins   56/102

Thẻ khắc chế Goblins hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Goblins hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Zap Fire Spirits Arrows Cannon Furnace Bomb Tower Wizard Barbarian Barrel Skeleton Army Bowler Executioner The Log Mega Knight Skeletons Ice Spirit Goblins Spear Goblins Bomber Bats Giant Snowball Archers Knight Minion Goblin Gang Firecracker Royal Delivery Mortar Tesla Minion Horde Rascals Ice Golem Mega Minion Dart Goblin Earthquake Musketeer Valkyrie Zappies Tornado Guards Baby Dragon Hunter Poison Dark Prince Witch Cannon Cart Electro Dragon Electro Giant Princess Ice Wizard Bandit Royal Ghost Magic Archer Night Witch Lumberjack Mother Witch Electro Wizard

Goblins khắc chế những thẻ này   28/102

Những thẻ Goblins có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Battle Ram Miner Bandit Graveyard Ice Spirit Goblins Spear Goblins Fire Spirits Archers Knight Barbarians Minion Horde Rascals Dart Goblin Mini P.E.K.K.A Musketeer Hog Rider Giant Inferno Tower Barbarian Barrel Goblin Barrel Guards Prince P.E.K.K.A Princess Electro Wizard Ram Rider Sparky

Goblins hiệp lực   16/102

Thẻ chơi tốt với Goblins. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Hog Rider Miner Knight Royal Giant Ice Golem Mini P.E.K.K.A Valkyrie Furnace Giant Tornado Baby Dragon Giant Skeleton P.E.K.K.A Golem Lumberjack Electro Wizard

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord