Mirror Mirror
Epic · Đấu trường 12 ĐT12

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Mirror

More Mirror decks

Số liệu thẻ

Cấp Mirrored card level
6 7
7 8
8 9
Tiêu chuẩn giải đấu 9 10
10 11
11 12
12 13
13 14

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Mirror

Thần chú

Mirror khắc chế những thẻ này   0/101

Những thẻ Mirror có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Mirror hiệp lực   9/101

Thẻ chơi tốt với Mirror. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Minion Horde Fireball Furnace Skeleton Army Goblin Barrel Goblin Hut Poison The Log Miner

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord