Elixir Collector Elixir Collector
Rare · Đấu trường 8 ĐT8

Máu 888

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Elixir Collector

More Elixir Collector decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu
3 505
4 555
5 611
6 671
7 737
8 808
Tiêu chuẩn giải đấu 9 888
10 974
11 1070
12 1176
13 1292
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1419

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Elixir Collector

Công trình Earthquake Bait Fireball Bait Lightning Bait Poison Bait Rocket Bait

Khắc chế Elixir Collector   9/99

Thẻ khắc chế Elixir Collector hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Elixir Collector hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Earthquake Fireball Rocket Elixir Collector Goblin Barrel Poison Lightning Miner Graveyard

Elixir Collector khắc chế những thẻ này   1/99

Những thẻ Elixir Collector có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Elixir Collector

Elixir Collector hiệp lực   7/99

Thẻ chơi tốt với Elixir Collector. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Giant Three Musketeers Golem Skeletons Ice Spirit Tornado P.E.K.K.A

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord