Arrows Arrows
Common · Đấu trường 0 ĐT0

Sát thương 303
Sát thương lên thành 108
Phạm vi thần chú 4

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Arrows

More Arrows decks

Số liệu thẻ

Cấp Sát thương Sát thương Sát thương lên thành Sát thương lên thành
1 144 51
2 156 57
3 174 63
4 189 69
5 210 75
6 228 81
7 252 90
8 276 99
Tiêu chuẩn giải đấu 9 303 108
10 333 117
11 366 129
12 402 141
13 444 156
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 486 171

Arrows do damage in a rapid burst of 3 waves. The table above contains total damage.

Lần: Máu 1 2 3
Skeletons
67
1
Bats
67
1
Skeleton Army
67
1
Guards
199
90
98
90
-
90
3
Fire Spirits
91
1
Spear Goblins
110
9
2
Goblins
167
66
2
Minion Horde
190
89
2
Ice Spirit
190
89
2
Minion
190
89
2
Heal Spirit
191
90
2
Princess
216
115
14
3
Dart Goblin
216
115
14
3
Archers
252
151
50
3
Firecracker
252
151
50
3
Wall Breakers
275
174
73
3
Bomber
398
297
196
95
Tombstone
422
321
220
119
Skeleton Dragons
440
339
238
137
Magic Archer
440
339
238
137
Zappies
440
339
238
137
Royal Recruits
199
440
98
440
-
440
-
339

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Arrows

Cấp độc lập
Tấn công lan trên không Tấn công lan trên bộ Thần chú phòng không Thần chú gây sát thương thấp Thần chú

Arrows khắc chế những thẻ này   28/99

Những thẻ Arrows có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Goblins Spear Goblins Bats Archers Minion Goblin Gang Firecracker Minion Horde Heal Spirit Dart Goblin Wall Breakers Skeleton Army Goblin Barrel Guards Clone Princess Lava Hound Skeletons Ice Spirit Fire Spirits Skeleton Barrel Skeleton Dragons Rascals Zappies Witch Magic Archer Night Witch Graveyard

Arrows hiệp lực   23/99

Thẻ chơi tốt với Arrows. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Hog Rider P.E.K.K.A Knight Cannon Mortar Royal Giant Elite Barbarians Battle Ram Giant Inferno Tower Dark Prince Prince Balloon Cannon Cart Lightning X-Bow Golem The Log Miner Ram Rider Graveyard Lava Hound Mega Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord