Barbarian Barrel Barbarian Barrel
Epic · Đấu trường 3 ĐT3

Barbarians
Sát thương 200

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Barbarian Barrel

More Barbarian Barrel decks

Số liệu thẻ

Cấp Sát thương Sát thương Barbarians
6 151 Cấp 6
7 166 Cấp 7
8 182 Cấp 8
Tiêu chuẩn giải đấu 9 200 Cấp 9
10 220 Cấp 10
11 241 Cấp 11
12 265 Cấp 12
13 291 Cấp 13
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 320 Cấp 14

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Barbarian Barrel

Lính trên bộ Melee: Short Tấn công lan trên bộ Thần chú gây sát thương thấp Thần chú Thẻ chu kỳ tiên dược thấp

Barbarian Barrel khắc chế những thẻ này   44/102

Những thẻ Barbarian Barrel có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Skeletons Ice Spirit Goblins Spear Goblins Fire Spirits Archers Goblin Gang Rascals Dart Goblin Battle Ram Skeleton Army Goblin Barrel Princess Electro Spirit Bomber Knight Firecracker Mortar Royal Recruits Heal Spirit Tombstone Musketeer Furnace Zappies Goblin Hut Inferno Tower Wizard Royal Hogs Wall Breakers Barbarian Barrel Guards Dark Prince Witch Cannon Cart Executioner X-Bow Ice Wizard Bandit Royal Ghost Magic Archer Mother Witch Electro Wizard Graveyard Sparky

Barbarian Barrel hiệp lực   35/102

Thẻ chơi tốt với Barbarian Barrel. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Skeletons Ice Spirit Spear Goblins Bats Knight Minion Cannon Mortar Tesla Tombstone Earthquake Musketeer Hog Rider Furnace Bomb Tower Giant Inferno Tower Wizard Hunter Poison Prince Witch Cannon Cart Giant Skeleton X-Bow Goblin Giant P.E.K.K.A Golem Ice Wizard Magic Archer Mother Witch Ram Rider Graveyard Sparky Mega Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord