Royal Delivery Royal Delivery
Common · Đấu trường 12 ĐT12

Royal Recruits
Sát thương 362
Phạm vi thần chú 3

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Royal Delivery

More Royal Delivery decks

Số liệu thẻ

Cấp Sát thương Sát thương Royal Recruits
1 171 Cấp 1
2 188 Cấp 2
3 206 Cấp 3
4 227 Cấp 4
5 249 Cấp 5
6 273 Cấp 6
7 300 Cấp 7
8 330 Cấp 8
Tiêu chuẩn giải đấu 9 362 Cấp 9
10 398 Cấp 10
11 437 Cấp 11
12 480 Cấp 12
13 528 Cấp 13
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 579 Cấp 14

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Royal Delivery

Lính trên bộ Melee: Long Tấn công lan trên không Tấn công lan trên bộ Thần chú phòng không Thần chú gây sát thương thấp Thần chú

Royal Delivery khắc chế những thẻ này   28/101

Những thẻ Royal Delivery có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Skeletons Ice Spirit Spear Goblins Bats Fire Spirits Archers Knight Minion Goblin Gang Minion Horde Dart Goblin Wall Breakers Skeleton Army Princess Goblins Skeleton Barrel Firecracker Barbarians Rascals Heal Spirit Musketeer Royal Hogs Guards Witch Magic Archer Night Witch Graveyard Lava Hound

Royal Delivery hiệp lực   5/101

Thẻ chơi tốt với Royal Delivery. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Bomb Tower Mortar Tesla Inferno Tower X-Bow

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord