Tower damage cheatsheet

Updated for new balances!

Freeze 9
29
Tornado 9
48
Giant Snowball 9
48
Zap 9
48
The Log 9
72
Arrows 9
93
Earthquake 9
204
Fireball 9
172
Poison 9
184
Lightning 9
264
Rocket 9
370
Miner 9
48

Earthquake and Tornado still deal the original amount of damage this season.

Sát thương thần chú

Mỗi số liệu trên trang này dành cho các cấp tiêu chuẩn của Giải đấu.

Thần chú Sát thương Sát thương lên thành
Freeze 95 29
Tornado 70 48
Giant Snowball 159 48
Zap 159 48
Barbarian Barrel 200
The Log 240 72
Earthquake 204
612
204
Thần chú Sát thương Sát thương lên thành
Arrows 303 93
Royal Delivery 362
Fireball 572 172
Poison 600 184
Lightning 877 264
Rocket 1232 370

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord