Brian

#PRCY9CGPY

3

116

116

elbarrio

Leader

Thẻ còn thiếu (88/101)

Tiêu chuẩn giải đấu (0/101)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5/10
0/20
0/50
0/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 775Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
0/20
0/50
0/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Thẻ cần thiết: 770Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
0/10
0/20
0/50
0/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 780Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
3/10
0/20
0/50
0/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 777Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
1/4
0/10
0/20
0/50
0/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 2→9: 7620Thẻ cần thiết: 783Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
3/4
0/10
0/20
0/50
0/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 2→9: 7620Thẻ cần thiết: 781Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
2/4
0/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Thẻ cần thiết: 182Thời gian yêu cầu:  ~61 ngày
1/2
0/4
0/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 185Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
0/4
0/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Thẻ cần thiết: 184Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
1/4
0/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Thẻ cần thiết: 183Thời gian yêu cầu:  ~61 ngày
0/4
0/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Thẻ cần thiết: 184Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
1/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~15 tuần
1/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~15 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 3)

-1 +1 +2 +3
3
3 4
3
3
2 3
2 3
3 4
3
3 4
3 4
3 4
3 6
3 6

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord