chill

#L2C2VUCG

13

5 086

5 959

Không có hội

Skeletons Cấp 12 5000/5000 Ice Spirit Goblins Cấp 11 7000/2000 Spear Goblins Zap Bats Fire Spirits Cấp 11 7000/2000 Giant Snowball Cấp 11 7000/2000 Archers Arrows Cấp 12 5000/5000 Knight Minion Cấp 12 5000/5000 Bomber Cấp 11 7000/2000 Cannon Cấp 12 5000/5000 Skeleton Barrel Cấp 11 7000/2000 Goblin Gang Firecracker Cấp 9 1598/800 Royal Delivery Cấp 8 353/400 Mortar Skeleton Dragons Cấp 1 777/2 Tesla Barbarians Cấp 11 7000/2000 Minion Horde Cấp 12 5000/5000 Rascals Cấp 12 5000/5000 Royal Giant Cấp 12 5000/5000 Elite Barbarians Cấp 12 5000/5000 Royal Recruits Cấp 11 7000/2000 Heal Spirit Cấp 10 892/400 Ice Golem Cấp 11 903/800 Tombstone Cấp 11 767/800 Mega Minion Cấp 12 402/1000 Dart Goblin Cấp 12 483/1000 Earthquake Cấp 11 411/800 Elixir Golem Cấp 10 232/400 Fireball Mini P.E.K.K.A Cấp 12 364/1000 Musketeer Cấp 12 409/1000 Hog Rider Valkyrie Cấp 11 332/800 Battle Ram Cấp 11 654/800 Furnace Cấp 12 53/1000 Flying Machine Cấp 12 191/1000 Bomb Tower Cấp 11 580/800 Zappies Cấp 11 1114/800 Battle Healer Cấp 9 301/200 Goblin Cage Cấp 11 292/800 Giant Goblin Hut Cấp 11 760/800 Inferno Tower Cấp 12 33/1000 Wizard Cấp 12 427/1000 Royal Hogs Cấp 11 477/800 Rocket Elixir Collector Cấp 11 657/800 Barbarian Hut Cấp 11 861/800 Three Musketeers Cấp 11 1076/800 Mirror Cấp 10 133/50 Wall Breakers Cấp 11 51/100 Barbarian Barrel Cấp 11 35/100 Rage Cấp 11 71/100 Skeleton Army Cấp 10 123/50 Goblin Barrel Tornado Cấp 12 44/200 Guards Cấp 12 92/200 Clone Cấp 10 164/50 Baby Dragon Cấp 11 54/100 Hunter Cấp 11 149/100 Poison Cấp 12 23/200 Dark Prince Cấp 12 63/200 Freeze Cấp 11 53/100 Prince Cấp 12 65/200 Witch Cấp 12 97/200 Balloon Cấp 11 117/100 Bowler Cấp 11 113/100 Cannon Cart Cấp 11 75/100 Electro Dragon Cấp 11 90/100 Executioner Cấp 11 117/100 Giant Skeleton Cấp 11 49/100 Lightning Cấp 11 51/100 X-Bow Cấp 12 83/200 Goblin Giant Cấp 11 59/100 P.E.K.K.A Golem Cấp 11 91/100 The Log Cấp 11 4/10 Miner Cấp 11 6/10 Princess Cấp 11 0/10 Ice Wizard Cấp 11 6/10 Bandit Cấp 11 7/10 Fisherman Cấp 10 6/4 Royal Ghost Cấp 10 9/4 Magic Archer Cấp 10 2/4 Night Witch Cấp 11 9/10 Inferno Dragon Cấp 11 0/10 Lumberjack Cấp 11 3/10 Electro Wizard Cấp 11 1/10 Ram Rider Cấp 10 5/4 Graveyard Cấp 12 2/20 Sparky Cấp 11 7/10 Lava Hound Cấp 11 4/10 Mega Knight

Tiêu chuẩn giải đấu (97/99)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
353/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 47Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
391/400
Chi phí nâng cấp 1→8: 3625Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Thẻ cần thiết: 9Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24
7/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 23
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28
4/4
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 25
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
9/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 21
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
2/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 18
7/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 23
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26

Đường đến tối đa (16/99)

9 10 11 12 13
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
798/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7202Thời gian yêu cầu:  ~61 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
400/400
492/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1308Thời gian yêu cầu:  ~109 ngày
800/800
103/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 897Thời gian yêu cầu:  ~75 ngày
767/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1033Thời gian yêu cầu:  ~87 ngày
402/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 598Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
483/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 517Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
411/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1389Thời gian yêu cầu:  ~116 ngày
232/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1968Thời gian yêu cầu:  ~164 ngày
364/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 636Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
409/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 591Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
332/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1468Thời gian yêu cầu:  ~123 ngày
654/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1146Thời gian yêu cầu:  ~96 ngày
53/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 947Thời gian yêu cầu:  ~79 ngày
191/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 809Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
580/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1220Thời gian yêu cầu:  ~102 ngày
800/800
314/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 686Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
200/200
101/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2099Thời gian yêu cầu:  ~175 ngày
292/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1508Thời gian yêu cầu:  ~126 ngày
760/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1040Thời gian yêu cầu:  ~87 ngày
33/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 967Thời gian yêu cầu:  ~81 ngày
427/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 573Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
477/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1323Thời gian yêu cầu:  ~111 ngày
657/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1143Thời gian yêu cầu:  ~96 ngày
800/800
61/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 939Thời gian yêu cầu:  ~79 ngày
800/800
276/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 724Thời gian yêu cầu:  ~61 ngày
50/50
83/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 217Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần
51/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 249Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
35/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 265Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
71/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 229Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
50/50
73/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 227Thời gian yêu cầu:  ~57 tuần
44/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 156Thời gian yêu cầu:  ~39 tuần
92/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 108Thời gian yêu cầu:  ~27 tuần
50/50
100/100
14/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 186Thời gian yêu cầu:  ~47 tuần
54/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 246Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
100/100
49/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 151Thời gian yêu cầu:  ~38 tuần
23/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 177Thời gian yêu cầu:  ~45 tuần
63/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 137Thời gian yêu cầu:  ~35 tuần
53/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 247Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
65/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 135Thời gian yêu cầu:  ~34 tuần
97/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 103Thời gian yêu cầu:  ~26 tuần
100/100
17/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 183Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần
100/100
13/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 187Thời gian yêu cầu:  ~47 tuần
75/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 225Thời gian yêu cầu:  ~57 tuần
90/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 210Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
100/100
17/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 183Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần
49/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 251Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
51/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 249Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
83/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 117Thời gian yêu cầu:  ~30 tuần
59/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 241Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
91/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 209Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
12 13
13
11 13
13
13
13
11 13
11 13
13
12 13
13
12 13
11 13
12 13
11 13
13
9 10 13
8 13
13
1 8 13
13
11 13
12 13
12 13
12 13
12 13
11 13
10 11 13
11 12 13
11 13
12 13
12 13
11 13
10 13
13
12 13
12 13
13
11 13
11 13
12 13
12 13
11 13
11 12 13
9 10 13
11 13
13
11 13
12 13
12 13
11 13
13
11 13
11 12 13
11 12 13
10 11 13
11 13
11 13
11 13
10 11 13
13
12 13
12 13
10 12 13
11 13
11 12 13
12 13
12 13
11 13
12 13
12 13
11 12 13
11 12 13
11 13
11 13
11 12 13
11 13
11 13
12 13
11 13
13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
10 11 13
10 11 13
10 13
11 13
11 13
11 13
11 13
10 11 13
12 13
11 13
11 13
13

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord