варвар

#9L2Q02LG0

12

4 625

5 284

Không có hội

Skeletons Cấp 9 1965/800 Ice Spirit Cấp 9 1924/800 Goblins Cấp 9 2269/800 Spear Goblins Cấp 9 2163/800 Zap Bats Cấp 10 810/1000 Fire Spirits Cấp 10 2157/1000 Giant Snowball Cấp 9 1753/800 Archers Cấp 10 1170/1000 Arrows Cấp 9 1043/800 Knight Cấp 10 1730/1000 Minion Cấp 10 1412/1000 Bomber Cấp 9 2605/800 Cannon Cấp 9 2727/800 Skeleton Barrel Cấp 9 3414/800 Goblin Gang Cấp 10 1233/1000 Firecracker Cấp 9 779/800 Royal Delivery   Mortar Cấp 9 1995/800 Tesla Cấp 9 2022/800 Barbarians Cấp 9 2453/800 Minion Horde Rascals Cấp 10 2218/1000 Royal Giant Cấp 10 1062/1000 Elite Barbarians Cấp 10 2231/1000 Royal Recruits Cấp 10 1170/1000 Heal Spirit Cấp 10 337/400 Ice Golem Cấp 9 370/200 Tombstone Cấp 9 351/200 Mega Minion Cấp 10 92/400 Dart Goblin Cấp 9 436/200 Earthquake Cấp 8 69/100 Elixir Golem Cấp 9 13/200 Fireball Cấp 11 690/800 Mini P.E.K.K.A Cấp 10 0/400 Musketeer Cấp 9 215/200 Hog Rider Cấp 10 161/400 Valkyrie Cấp 9 113/200 Battle Ram Cấp 9 413/200 Furnace Cấp 9 303/200 Flying Machine Cấp 9 236/200 Bomb Tower Cấp 9 360/200 Zappies Cấp 9 328/200 Battle Healer Cấp 9 15/200 Goblin Cage Cấp 8 19/100 Giant Cấp 9 206/200 Goblin Hut Cấp 9 419/200 Inferno Tower Cấp 9 176/200 Wizard Cấp 9 42/200 Royal Hogs Cấp 9 249/200 Rocket Cấp 9 219/200 Elixir Collector Cấp 9 267/200 Barbarian Hut Cấp 9 459/200 Three Musketeers Cấp 9 293/200 Mirror Cấp 9 31/20 Wall Breakers Cấp 10 7/50 Barbarian Barrel Cấp 9 30/20 Rage Cấp 9 19/20 Skeleton Army Cấp 11 12/100 Goblin Barrel Cấp 11 43/100 Tornado Cấp 10 8/50 Guards Cấp 9 27/20 Clone Cấp 9 50/20 Baby Dragon Cấp 9 14/20 Hunter Cấp 10 53/50 Poison Cấp 9 20/20 Dark Prince Cấp 10 16/50 Freeze Cấp 9 36/20 Prince Cấp 9 17/20 Witch Cấp 9 25/20 Balloon Cấp 9 23/20 Bowler Cấp 9 58/20 Cannon Cart Cấp 9 22/20 Electro Dragon Cấp 9 6/20 Executioner Cấp 12 25/200 Giant Skeleton Cấp 12 14/200 Lightning Cấp 9 51/20 X-Bow Cấp 9 36/20 Goblin Giant Cấp 9 37/20 P.E.K.K.A Cấp 10 4/50 Golem Cấp 10 0/50 The Log Cấp 9 1/2 Miner Cấp 12 0/20 Princess Cấp 9 3/2 Ice Wizard Cấp 9 1/2 Bandit Cấp 9 1/2 Fisherman Cấp 9 1/2 Royal Ghost Cấp 9 3/2 Magic Archer Cấp 10 1/4 Night Witch Cấp 10 3/4 Inferno Dragon Cấp 11 1/10 Lumberjack Cấp 9 1/2 Electro Wizard Cấp 9 1/2 Ram Rider Cấp 9 1/2 Graveyard Cấp 9 3/2 Sparky Cấp 10 2/4 Lava Hound Cấp 9 1/2 Mega Knight Cấp 10 0/4

Thẻ còn thiếu (1/98)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Tiêu chuẩn giải đấu (95/98)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
69/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 31Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
19/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 81Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 20
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34

Đường đến tối đa (2/98)

9 10 11 12 13
800/800
1000/1000
165/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6835Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
800/800
1000/1000
124/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6876Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
800/800
1000/1000
469/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6531Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
800/800
1000/1000
363/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6637Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
810/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7190Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
1000/1000
1157/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5843Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
800/800
953/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7047Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
1000/1000
170/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6830Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
800/800
243/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7757Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
1000/1000
730/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6270Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
1000/1000
412/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6588Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
800/800
1000/1000
805/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6195Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
800/800
1000/1000
927/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6073Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
800/800
1000/1000
1614/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5386Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
1000/1000
233/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6767Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
779/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8021Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
800/800
1000/1000
195/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6805Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
800/800
1000/1000
222/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6778Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
800/800
1000/1000
653/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6347Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
1000/1000
1218/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5782Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
1000/1000
62/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6938Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
1000/1000
1231/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5769Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
1000/1000
170/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6830Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
337/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1863Thời gian yêu cầu:  ~156 ngày
200/200
170/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2030Thời gian yêu cầu:  ~170 ngày
200/200
151/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2049Thời gian yêu cầu:  ~171 ngày
92/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2108Thời gian yêu cầu:  ~176 ngày
200/200
236/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1964Thời gian yêu cầu:  ~164 ngày
13/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2387Thời gian yêu cầu:  ~199 ngày
690/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1110Thời gian yêu cầu:  ~93 ngày
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2200Thời gian yêu cầu:  ~184 ngày
200/200
15/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2185Thời gian yêu cầu:  ~183 ngày
161/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2039Thời gian yêu cầu:  ~170 ngày
113/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2287Thời gian yêu cầu:  ~191 ngày
200/200
213/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1987Thời gian yêu cầu:  ~166 ngày
200/200
103/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2097Thời gian yêu cầu:  ~175 ngày
200/200
36/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2164Thời gian yêu cầu:  ~181 ngày
200/200
160/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2040Thời gian yêu cầu:  ~170 ngày
200/200
128/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2072Thời gian yêu cầu:  ~173 ngày
15/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2385Thời gian yêu cầu:  ~199 ngày
200/200
6/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2194Thời gian yêu cầu:  ~183 ngày
200/200
219/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1981Thời gian yêu cầu:  ~166 ngày
176/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2224Thời gian yêu cầu:  ~186 ngày
42/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2358Thời gian yêu cầu:  ~197 ngày
200/200
49/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2151Thời gian yêu cầu:  ~180 ngày
200/200
19/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2181Thời gian yêu cầu:  ~182 ngày
200/200
67/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2133Thời gian yêu cầu:  ~178 ngày
200/200
259/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1941Thời gian yêu cầu:  ~162 ngày
200/200
93/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2107Thời gian yêu cầu:  ~176 ngày
20/20
11/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 339Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
7/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 343Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
20/20
10/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 340Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
19/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 351Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
12/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 288Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
43/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 257Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
8/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 342Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
20/20
7/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 343Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
20/20
30/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 320Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
14/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 356Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
50/50
3/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 297Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
20/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 350Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
16/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 334Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
20/20
16/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 334Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
17/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 353Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
20/20
5/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 345Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
20/20
3/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 347Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
20/20
38/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 312Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
20/20
2/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 348Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
6/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 364Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
25/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 175Thời gian yêu cầu:  ~44 tuần
14/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 186Thời gian yêu cầu:  ~47 tuần
20/20
31/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 319Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
20/20
16/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 334Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
20/20
17/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 333Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
4/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 346Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 350Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-4 -3 -2 -1 +1
9 11 12
9 11 12
9 11 12
9 11 12
12 13
10 12
10 11 12
9 10 12
10 11 12
9 10 12
10 11 12
10 11 12
9 11 12
9 11 12
9 11 12
10 11 12
9 12
9 11 12
9 11 12
9 11 12
12 13
10 11 12
10 11 12
10 11 12
10 11 12
10 12
9 10 12
9 10 12
10 12
9 10 12
8 12
9 12
11 12
10 12
9 10 12
10 12
9 12
9 10 12
9 10 12
9 10 12
9 10 12
9 10 12
9 12
8 12
9 10 12
9 10 12
9 12
9 12
9 10 12
9 10 12
9 10 12
9 10 12
9 10 12
9 10 12
10 12
9 10 12
9 12
11 12
11 12
10 12
9 10 12
9 10 12
9 12
10 11 12
9 10 12
10 12
9 10 12
9 12
9 10 12
9 10 12
9 10 12
9 10 12
9 12
12
12
9 10 12
9 10 12
9 10 12
10 12
10 12
9 12
12
9 10 12
9 12
9 12
9 12
9 10 12
10 12
10 12
11 12
9 12
9 12
9 12
9 10 12
10 12
9 12
10 12

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord