matador

#8RP0PY9Q2

12

4 687

5 993

YARAN

Elder

Skeletons Cấp 2 5280/4 Ice Spirit Cấp 1 6971/2 Goblins Cấp 1 5332/2 Spear Goblins Cấp 10 3629/1000 Zap Bats Cấp 11 2754/2000 Fire Spirits Cấp 11 2401/2000 Giant Snowball Cấp 1 5482/2 Archers Cấp 11 3291/2000 Arrows Cấp 11 3069/2000 Knight Cấp 10 3749/1000 Minion Cấp 10 4045/1000 Bomber Cấp 11 3428/2000 Cannon Cấp 1 5244/2 Skeleton Barrel Cấp 8 4533/400 Goblin Gang Cấp 11 2970/2000 Firecracker Cấp 9 1059/800 Royal Delivery Cấp 8 1116/400 Mortar Cấp 1 5640/2 Tesla Cấp 11 2494/2000 Barbarians Cấp 8 4512/400 Minion Horde Cấp 11 1927/2000 Rascals Cấp 1 5495/2 Royal Giant Cấp 11 2180/2000 Elite Barbarians Cấp 11 2380/2000 Royal Recruits Cấp 11 3909/2000 Heal Spirit Cấp 3 790/2 Ice Golem Cấp 3 1227/2 Tombstone Cấp 10 485/400 Mega Minion Cấp 3 1012/2 Dart Goblin Cấp 10 578/400 Earthquake Cấp 3 663/2 Elixir Golem Cấp 10 318/400 Fireball Mini P.E.K.K.A Cấp 11 164/800 Musketeer Cấp 3 878/2 Hog Rider Valkyrie Battle Ram Cấp 10 492/400 Furnace Cấp 10 555/400 Flying Machine Cấp 3 1092/2 Bomb Tower Cấp 7 1064/50 Zappies Cấp 8 1172/100 Battle Healer Cấp 3 191/2 Goblin Cage Cấp 3 587/2 Giant Cấp 10 491/400 Goblin Hut Cấp 11 388/800 Inferno Tower Wizard Royal Hogs Cấp 10 654/400 Rocket Cấp 10 570/400 Elixir Collector Cấp 11 546/800 Barbarian Hut Cấp 11 272/800 Three Musketeers Cấp 3 884/2 Mirror Cấp 11 60/100 Wall Breakers Cấp 8 22/10 Barbarian Barrel Cấp 9 31/20 Rage Cấp 10 58/50 Skeleton Army Cấp 11 3/100 Goblin Barrel Cấp 10 0/50 Tornado Cấp 11 6/100 Guards Cấp 10 36/50 Clone Cấp 10 49/50 Baby Dragon Cấp 7 13/4 Hunter Cấp 6 45/2 Poison Cấp 10 65/50 Dark Prince Freeze Cấp 7 79/4 Prince Cấp 12 200/200 Witch Cấp 11 56/100 Balloon Cấp 10 2/50 Bowler Cấp 6 158/2 Cannon Cart Cấp 6 53/2 Electro Dragon Cấp 9 49/20 Executioner Cấp 6 3/2 Giant Skeleton Cấp 11 97/100 Lightning Cấp 10 40/50 X-Bow Cấp 8 82/10 Goblin Giant Cấp 6 36/2 P.E.K.K.A Cấp 10 44/50 Golem Cấp 9 132/20 The Log Cấp 10 4/4 Miner Cấp 9 3/2 Princess Cấp 9 3/2 Ice Wizard Cấp 9 2/2 Bandit Cấp 10 1/4 Fisherman Cấp 11 8/10 Royal Ghost Cấp 9 3/2 Magic Archer Cấp 9 5/2 Night Witch Cấp 9 3/2 Inferno Dragon Cấp 10 0/4 Lumberjack Cấp 10 7/4 Electro Wizard Cấp 10 1/4 Ram Rider Cấp 10 1/4 Graveyard Cấp 10 2/4 Sparky Cấp 10 2/4 Lava Hound Cấp 10 3/4 Mega Knight Cấp 11 6/10

Tiêu chuẩn giải đấu (68/98)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 2→9: 7620
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
9/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 1Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
1/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→7: 400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 13Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
8/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 22
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
2/2
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 31
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
4/4
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 27
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24

Đường đến tối đa (7/98)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1080/5000
Chi phí nâng cấp 2→12: 85620Chi phí nâng cấp 2→13: 185620Thẻ cần thiết: 3920Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2771/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 2229Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1132/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 3868Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
1000/1000
2000/2000
629/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4371Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
2000/2000
754/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4246Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
2000/2000
401/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4599Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1282/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 3718Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
2000/2000
1291/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3709Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
2000/2000
1069/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3931Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
1000/1000
2000/2000
749/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4251Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
1000/1000
2000/2000
1045/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3955Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
2000/2000
1428/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3572Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1044/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 3956Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
333/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 4667Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
2000/2000
970/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4030Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
800/800
259/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7741Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
400/400
716/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8084Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1440/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 3560Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
2000/2000
494/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4506Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
312/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 4688Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
1927/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5073Thời gian yêu cầu:  ~43 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1295/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 3705Thời gian yêu cầu:  ~31 ngày
2000/2000
180/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4820Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
2000/2000
380/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4620Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
2000/2000
1909/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3091Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
100/100
200/200
400/400
90/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1710Thời gian yêu cầu:  ~143 ngày
100/100
200/200
400/400
527/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1273Thời gian yêu cầu:  ~107 ngày
400/400
85/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1715Thời gian yêu cầu:  ~143 ngày
100/100
200/200
400/400
312/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1488Thời gian yêu cầu:  ~124 ngày
400/400
178/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1622Thời gian yêu cầu:  ~136 ngày
100/100
200/200
363/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1837Thời gian yêu cầu:  ~154 ngày
318/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1882Thời gian yêu cầu:  ~157 ngày
164/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1636Thời gian yêu cầu:  ~137 ngày
100/100
200/200
400/400
178/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1622Thời gian yêu cầu:  ~136 ngày
400/400
92/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1708Thời gian yêu cầu:  ~143 ngày
400/400
155/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1645Thời gian yêu cầu:  ~138 ngày
100/100
200/200
400/400
392/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1408Thời gian yêu cầu:  ~118 ngày
100/100
200/200
400/400
364/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1436Thời gian yêu cầu:  ~120 ngày
100/100
200/200
400/400
472/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1328Thời gian yêu cầu:  ~111 ngày
100/100
91/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2309Thời gian yêu cầu:  ~193 ngày
100/100
200/200
287/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1913Thời gian yêu cầu:  ~160 ngày
400/400
91/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1709Thời gian yêu cầu:  ~143 ngày
388/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1412Thời gian yêu cầu:  ~118 ngày
400/400
254/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1546Thời gian yêu cầu:  ~129 ngày
400/400
170/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1630Thời gian yêu cầu:  ~136 ngày
546/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1254Thời gian yêu cầu:  ~105 ngày
272/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1528Thời gian yêu cầu:  ~128 ngày
100/100
200/200
400/400
184/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1616Thời gian yêu cầu:  ~135 ngày
60/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 240Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
10/10
12/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 358Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
20/20
11/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 339Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
50/50
8/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 292Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
3/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 297Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 350Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
6/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 294Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
36/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 314Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
49/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 301Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
10/10
20/20
15/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 335Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
50/50
15/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 285Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
10/10
20/20
49/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 301Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
56/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 244Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
2/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 348Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
10/10
20/20
50/50
78/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 222Thời gian yêu cầu:  ~56 tuần
10/10
20/20
23/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 327Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
20/20
29/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 321Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
97/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 203Thời gian yêu cầu:  ~51 tuần
40/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 310Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
10/10
20/20
50/50
2/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 298Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
10/10
20/20
6/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 344Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
44/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 306Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
20/20
50/50
62/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 238Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
2 12
1 12
1 12
10 12
12 13
11 12
11 12
1 12
11 12
11 12
10 12
10 12
11 12
1 12
8 12
11 12
9 10 12
8 9 12
1 12
11 12
8 12
11 12
1 12
11 12
11 12
11 12
3 11 12
3 11 12
10 11 12
3 11 12
10 11 12
3 10 12
10 12
12 13
11 12
3 11 12
12 13
12 13
10 11 12
10 11 12
3 11 12
7 11 12
8 11 12
3 9 12
3 10 12
10 11 12
11 12
12 13
12 13
10 11 12
10 11 12
11 12
11 12
3 11 12
11 12
8 9 12
9 10 12
10 11 12
11 12
10 12
11 12
10 12
10 12
7 8 12
6 10 12
10 11 12
12 13
7 10 12
12 13
11 12
10 12
6 11 12
6 10 12
9 10 12
6 7 12
11 12
10 12
8 11 12
6 10 12
10 12
9 11 12
10 11 12
9 10 12
9 10 12
9 10 12
10 12
11 12
9 10 12
9 10 12
9 10 12
10 12
10 11 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
11 12

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord