Bộ bài 3.3


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tồi tệ
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tồi tệ
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 problems 1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có đơn vị đối đất gây sát thương cao!

Bạn không có đơn vị nào có thể tấn công dưới đất và gây sát thương cao. Bạn có thể sẽ gặp rắc rối với các thẻ này:

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Fire Spirits Ice Golem Dart Goblin

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Royal Giant Ice Golem Valkyrie Balloon

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Royal Giant Balloon

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Earthquake

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Royal Giant Balloon

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Earthquake

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Fire Spirits Royal Giant Ice Golem Dart Goblin Valkyrie Balloon

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Valkyrie Balloon

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Royal Giant Balloon
Giant Snowball Fire Spirits Dart Goblin Balloon
Zap Fire Spirits Royal Giant Dart Goblin Balloon
Barbarian Barrel Fire Spirits Dart Goblin Valkyrie
The Log Fire Spirits Royal Giant Dart Goblin
Earthquake
Arrows Fire Spirits Dart Goblin
Royal Delivery Fire Spirits Dart Goblin Valkyrie Balloon
Fireball Dart Goblin Balloon
Poison Dart Goblin Balloon
Lightning Ice Golem Valkyrie Balloon
Rocket Valkyrie Balloon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fire Spirits Ice Golem

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fire Spirits Ice Golem Earthquake Valkyrie

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Fire Spirits Ice Golem Valkyrie

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Royal Giant

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Fire Spirits Ice Golem Dart Goblin

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Mirror Fire Spirits Ice Golem Dart Goblin Earthquake Valkyrie Balloon Royal Giant

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

7 Mirror Fire Spirits Ice Golem Dart Goblin

Sự hiệp lực   6 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Fire Spirits + Royal Giant Ice Golem Balloon
Royal Giant + Fire Spirits Dart Goblin Earthquake
Ice Golem + Balloon Dart Goblin Fire Spirits
Dart Goblin + Ice Golem Valkyrie Royal Giant
+ Royal Giant
+ Balloon Dart Goblin
+
+ Ice Golem Valkyrie Fire Spirits

Khắc tinh   41 79

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Dart Goblin Ice Golem Valkyrie
Valkyrie Fire Spirits Dart Goblin Ice Golem
Valkyrie Earthquake Ice Golem Fire Spirits
Dart Goblin
Earthquake Ice Golem Balloon Royal Giant Dart Goblin Valkyrie
Dart Goblin
Fire Spirits Valkyrie Ice Golem
Fire Spirits Ice Golem
Valkyrie Ice Golem
Ice Golem Valkyrie Fire Spirits
Valkyrie
Fire Spirits Ice Golem Dart Goblin
Ice Golem Fire Spirits Valkyrie Dart Goblin
Valkyrie
Ice Golem Valkyrie Fire Spirits Dart Goblin
Fire Spirits Dart Goblin Ice Golem Valkyrie
Fire Spirits
Valkyrie Ice Golem
Valkyrie Fire Spirits Dart Goblin
Earthquake Royal Giant Dart Goblin Ice Golem Balloon
Fire Spirits Dart Goblin
Earthquake Balloon Dart Goblin Royal Giant
Valkyrie Fire Spirits
Earthquake
Valkyrie
Royal Giant Balloon Ice Golem Earthquake
Dart Goblin Fire Spirits Royal Giant Earthquake Ice Golem
Ice Golem Valkyrie
Valkyrie Fire Spirits
Earthquake
Balloon Royal Giant Earthquake Valkyrie Dart Goblin
Fire Spirits Valkyrie Ice Golem
Valkyrie Earthquake Fire Spirits
Ice Golem Earthquake Valkyrie Dart Goblin Fire Spirits
Fire Spirits Dart Goblin Valkyrie Earthquake
Valkyrie Fire Spirits Dart Goblin Ice Golem
Ice Golem Fire Spirits
Dart Goblin Ice Golem
Valkyrie
Valkyrie Ice Golem
Valkyrie Fire Spirits Ice Golem
Valkyrie Dart Goblin Ice Golem
Fire Spirits Dart Goblin
Ice Golem
Ice Golem Valkyrie
Dart Goblin
Ice Golem Dart Goblin Valkyrie
Ice Golem Valkyrie
Royal Giant Earthquake Balloon Ice Golem Valkyrie
Valkyrie
Ice Golem
Fire Spirits Ice Golem Dart Goblin Valkyrie
Dart Goblin Valkyrie Ice Golem Fire Spirits Earthquake
Ice Golem Fire Spirits Valkyrie
Valkyrie
Ice Golem Valkyrie
Valkyrie Dart Goblin Ice Golem
Ice Golem Fire Spirits Dart Goblin Valkyrie
Ice Golem Fire Spirits Dart Goblin
Valkyrie Ice Golem Fire Spirits
Valkyrie Fire Spirits Ice Golem Dart Goblin
Dart Goblin
Dart Goblin Ice Golem Valkyrie
Ice Golem Valkyrie Fire Spirits
Dart Goblin Ice Golem
Ice Golem Valkyrie

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Fire Spirits Valkyrie Earthquake Ice Golem Dart Goblin
Dart Goblin Earthquake Ice Golem Fire Spirits
Fire Spirits Ice Golem Dart Goblin Valkyrie Earthquake
Fire Spirits Ice Golem Dart Goblin Valkyrie Earthquake
Ice Golem Fire Spirits Dart Goblin
Fire Spirits Dart Goblin Ice Golem Valkyrie
Dart Goblin Fire Spirits Valkyrie Ice Golem
Dart Goblin Valkyrie Fire Spirits Ice Golem
Fire Spirits Ice Golem Dart Goblin
Earthquake Dart Goblin Royal Giant Balloon Ice Golem
Valkyrie Earthquake Royal Giant Dart Goblin Ice Golem
Dart Goblin Fire Spirits
Dart Goblin
Royal Giant Earthquake Ice Golem Balloon Fire Spirits
Valkyrie Dart Goblin Fire Spirits

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord