Bộ bài 3.9


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Godly!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

3 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Fire Spirits Inferno Tower Baby Dragon Witch Princess

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Inferno Tower

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Valkyrie Baby Dragon Witch Princess Sparky

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Sparky

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Princess

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Fire Spirits Valkyrie Baby Dragon Princess

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Valkyrie

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Sparky
Giant Snowball Fire Spirits Baby Dragon Witch Princess
Zap Fire Spirits Inferno Tower Witch Princess Sparky
Barbarian Barrel Fire Spirits Valkyrie Inferno Tower Witch Princess Sparky
The Log Fire Spirits Witch Princess Sparky
Earthquake Inferno Tower Witch
Arrows Fire Spirits Witch Princess
Royal Delivery Fire Spirits Valkyrie Baby Dragon Witch Princess Sparky
Fireball Inferno Tower Baby Dragon Witch Princess Sparky
Poison Inferno Tower Witch Princess Sparky
Lightning Valkyrie Inferno Tower Baby Dragon Witch Sparky
Rocket Valkyrie Inferno Tower Witch Sparky

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fire Spirits Baby Dragon Witch Princess

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fire Spirits Valkyrie Baby Dragon The Log Princess Sparky

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Fire Spirits Valkyrie Inferno Tower Baby Dragon Princess Sparky

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Princess

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Fire Spirits Witch

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Fire Spirits The Log Princess Valkyrie Baby Dragon Inferno Tower Witch Sparky

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Fire Spirits The Log Princess Valkyrie

Sự hiệp lực   2 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Fire Spirits + Sparky Inferno Tower Princess
Valkyrie + Witch
Inferno Tower + Princess Fire Spirits The Log
Baby Dragon + Witch
+ Valkyrie Baby Dragon
+ Inferno Tower Sparky Princess
+ Inferno Tower Fire Spirits The Log
+ Fire Spirits The Log

Khắc tinh   48 85

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Baby Dragon Valkyrie The Log Princess
Valkyrie Witch The Log Fire Spirits Inferno Tower Princess Baby Dragon
The Log Valkyrie Princess Baby Dragon Witch Fire Spirits
Princess Baby Dragon The Log
Inferno Tower Witch Valkyrie Baby Dragon
Baby Dragon
Princess Baby Dragon Fire Spirits The Log Valkyrie Sparky
Fire Spirits Baby Dragon Princess Witch
Valkyrie Sparky The Log Baby Dragon Princess Witch
Inferno Tower Sparky The Log Witch
Valkyrie The Log Witch Inferno Tower Fire Spirits Sparky
Sparky Witch Baby Dragon Valkyrie The Log
Princess Witch Baby Dragon Fire Spirits
The Log Baby Dragon Valkyrie Fire Spirits Witch Princess
Valkyrie Witch Sparky
Witch Valkyrie Fire Spirits Inferno Tower
The Log Baby Dragon Princess Fire Spirits Valkyrie
Inferno Tower Sparky The Log Witch Fire Spirits
Sparky Baby Dragon Princess Valkyrie Inferno Tower
Inferno Tower Fire Spirits Sparky Valkyrie The Log Witch
Princess Witch The Log Baby Dragon
Fire Spirits Princess Witch Baby Dragon
Princess Sparky Baby Dragon
Sparky The Log Princess Fire Spirits Valkyrie Witch Baby Dragon
Sparky Inferno Tower
Witch
Sparky Inferno Tower Witch Valkyrie
Princess The Log Witch
Fire Spirits Sparky Witch Princess
Princess The Log Baby Dragon Valkyrie Inferno Tower
Fire Spirits Valkyrie Princess Inferno Tower Baby Dragon The Log
The Log Princess Witch Baby Dragon Valkyrie
Valkyrie Fire Spirits Princess
Valkyrie Witch Inferno Tower The Log Fire Spirits Baby Dragon
The Log Princess Witch Valkyrie Baby Dragon Fire Spirits
Fire Spirits The Log Baby Dragon Valkyrie Princess
Fire Spirits Baby Dragon Valkyrie Witch Princess The Log
Princess Baby Dragon Fire Spirits The Log
Baby Dragon Witch Princess Inferno Tower
Valkyrie Witch Princess
Valkyrie Inferno Tower Witch The Log
Valkyrie Fire Spirits Witch The Log Inferno Tower
Princess Valkyrie Sparky Baby Dragon The Log Witch
Inferno Tower Princess Witch Fire Spirits
Inferno Tower Baby Dragon
The Log Valkyrie Inferno Tower Sparky
Baby Dragon
Inferno Tower Princess Valkyrie
Witch Inferno Tower Valkyrie
Inferno Tower Sparky Valkyrie
Inferno Tower Valkyrie Witch Sparky
Inferno Tower Sparky Witch The Log
Inferno Tower Sparky Witch
Fire Spirits Witch Valkyrie The Log
The Log Princess Valkyrie Baby Dragon Fire Spirits
Inferno Tower Valkyrie Witch Fire Spirits
Valkyrie Baby Dragon Sparky Witch
Inferno Tower Sparky Valkyrie Witch
The Log Baby Dragon Valkyrie
Princess Fire Spirits Baby Dragon Witch Valkyrie
Witch Fire Spirits Princess Baby Dragon
Valkyrie Witch Inferno Tower Fire Spirits
Valkyrie The Log Baby Dragon Fire Spirits Princess
Inferno Tower The Log Sparky
Valkyrie Baby Dragon The Log Witch Princess
Princess Witch Fire Spirits Inferno Tower Baby Dragon Valkyrie
Inferno Tower Princess Witch Baby Dragon
Valkyrie Inferno Tower Sparky Witch

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Baby Dragon The Log Valkyrie Fire Spirits Witch Princess Sparky
The Log Fire Spirits Witch Baby Dragon
The Log Fire Spirits Witch Princess Valkyrie Baby Dragon
Princess Baby Dragon Fire Spirits The Log Witch Valkyrie
Baby Dragon Princess Fire Spirits Witch
Princess The Log Fire Spirits Valkyrie Witch Baby Dragon
Princess The Log Baby Dragon Valkyrie Witch Fire Spirits
Valkyrie Princess Fire Spirits Witch Baby Dragon Sparky Inferno Tower
Baby Dragon Fire Spirits Witch Princess
Princess Baby Dragon
Valkyrie
The Log Fire Spirits Princess
Witch
The Log Fire Spirits Princess Witch Baby Dragon
Witch Valkyrie Princess Fire Spirits

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord