Bộ bài 4.0


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tồi tệ
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tốt

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Goblin Gang Minion Horde Wizard Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Wizard Electro Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider Goblin Barrel

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Gang Elite Barbarians Hog Rider Goblin Barrel

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Goblin Barrel

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Goblin Gang Minion Horde Elite Barbarians Hog Rider

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Elite Barbarians Hog Rider Goblin Barrel Electro Wizard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Goblin Gang Minion Horde Elite Barbarians Hog Rider Goblin Barrel
Giant Snowball Goblin Gang Minion Horde Hog Rider Goblin Barrel
Zap Goblin Gang Minion Horde Goblin Barrel
Barbarian Barrel Goblin Gang Elite Barbarians Wizard Goblin Barrel Electro Wizard
The Log Goblin Gang Elite Barbarians Hog Rider Goblin Barrel
Earthquake Goblin Gang Hog Rider Goblin Barrel
Arrows Goblin Gang Minion Horde Goblin Barrel
Royal Delivery Goblin Gang Minion Horde Elite Barbarians Hog Rider Wizard Goblin Barrel Electro Wizard
Fireball Goblin Gang Minion Horde Elite Barbarians Hog Rider Wizard Goblin Barrel Electro Wizard
Poison Goblin Gang Minion Horde Wizard Electro Wizard
Lightning Elite Barbarians Wizard Electro Wizard
Rocket Minion Horde Elite Barbarians Hog Rider Wizard

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Wizard

Ladder info Thang

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Elite Barbarians Goblin Barrel

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblin Gang Minion Horde Wizard Goblin Barrel Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tuyệt!

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Goblin Gang Goblin Barrel Hog Rider Electro Wizard Minion Horde Wizard Elite Barbarians

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Zap Goblin Gang Goblin Barrel Hog Rider

Sự hiệp lực   6 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Elite Barbarians Hog Rider Electro Wizard Minion Horde
Goblin Gang + Goblin Barrel
Minion Horde + Zap Hog Rider Goblin Barrel
Elite Barbarians + Zap Hog Rider
+ Zap Goblin Barrel Minion Horde Elite Barbarians Electro Wizard
+
+ Hog Rider Goblin Gang Minion Horde Electro Wizard
+ Zap Goblin Barrel Hog Rider

Khắc tinh   49 84

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Electro Wizard
Electro Wizard Goblin Gang Zap Minion Horde Wizard
Goblin Gang Electro Wizard Wizard Zap Minion Horde
Electro Wizard
Minion Horde Elite Barbarians Wizard Electro Wizard Hog Rider Goblin Barrel Goblin Gang
Electro Wizard Wizard
Wizard Electro Wizard Minion Horde Elite Barbarians
Minion Horde Wizard Electro Wizard Goblin Gang Zap
Electro Wizard Goblin Gang Minion Horde Wizard Elite Barbarians
Minion Horde Elite Barbarians Wizard Electro Wizard Goblin Gang
Elite Barbarians Goblin Gang Minion Horde Electro Wizard Wizard
Wizard
Wizard Zap Minion Horde Goblin Gang Electro Wizard
Goblin Gang Electro Wizard Wizard Zap
Goblin Gang Wizard Minion Horde Elite Barbarians
Goblin Gang Minion Horde Elite Barbarians Electro Wizard
Electro Wizard Elite Barbarians Minion Horde Goblin Gang
Elite Barbarians Minion Horde Goblin Gang Electro Wizard
Minion Horde Wizard Electro Wizard Goblin Gang
Minion Horde Electro Wizard Goblin Gang Zap Elite Barbarians Wizard
Electro Wizard Elite Barbarians Hog Rider Goblin Barrel Wizard
Minion Horde Goblin Gang Electro Wizard Wizard
Minion Horde Elite Barbarians
Wizard Zap Electro Wizard Goblin Gang Minion Horde
Minion Horde
Minion Horde Elite Barbarians Electro Wizard
Hog Rider Electro Wizard Goblin Barrel
Electro Wizard Zap Elite Barbarians Goblin Gang Minion Horde
Elite Barbarians Wizard Electro Wizard Goblin Gang
Wizard Elite Barbarians Minion Horde Electro Wizard Goblin Gang
Goblin Barrel
Electro Wizard
Elite Barbarians Wizard Minion Horde
Minion Horde Electro Wizard Wizard Goblin Gang Elite Barbarians Zap
Wizard Zap Electro Wizard Minion Horde
Electro Wizard Goblin Gang Minion Horde Wizard Zap
Wizard Electro Wizard Goblin Gang
Zap Wizard Minion Horde Electro Wizard
Electro Wizard Wizard Minion Horde Goblin Gang
Wizard
Minion Horde Zap Electro Wizard
Elite Barbarians Minion Horde Zap Electro Wizard Goblin Gang
Electro Wizard Wizard Elite Barbarians
Minion Horde Electro Wizard Wizard Zap
Elite Barbarians Minion Horde Electro Wizard Goblin Gang
Goblin Gang Elite Barbarians Electro Wizard Minion Horde
Electro Wizard Wizard Minion Horde
Electro Wizard Elite Barbarians
Elite Barbarians Minion Horde Electro Wizard Goblin Gang
Minion Horde Wizard Hog Rider Electro Wizard Goblin Barrel Elite Barbarians
Minion Horde Elite Barbarians
Minion Horde Goblin Gang Elite Barbarians Electro Wizard
Elite Barbarians Minion Horde Electro Wizard
Electro Wizard Goblin Gang
Electro Wizard Wizard Goblin Gang Goblin Barrel
Goblin Gang Electro Wizard Elite Barbarians Minion Horde Zap
Elite Barbarians Goblin Gang Electro Wizard Minion Horde Wizard Zap
Goblin Gang Wizard Elite Barbarians Electro Wizard
Electro Wizard Zap Goblin Gang
Elite Barbarians Goblin Gang Zap Wizard Electro Wizard Minion Horde
Electro Wizard Zap Minion Horde Goblin Gang Wizard
Wizard Elite Barbarians Electro Wizard Minion Horde Goblin Gang
Goblin Gang Electro Wizard Minion Horde Elite Barbarians
Electro Wizard Zap Goblin Gang Elite Barbarians Wizard Minion Horde
Electro Wizard Minion Horde Goblin Gang Wizard Zap
Minion Horde Elite Barbarians Electro Wizard Zap Goblin Gang
Minion Horde Electro Wizard Zap Wizard
Elite Barbarians Minion Horde Goblin Gang Wizard

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap Wizard Electro Wizard Goblin Gang
Wizard Goblin Gang Electro Wizard
Wizard Zap Goblin Gang Minion Horde Electro Wizard
Electro Wizard Wizard Zap Goblin Gang
Electro Wizard Zap Minion Horde Wizard Goblin Gang
Zap Electro Wizard Wizard
Electro Wizard Wizard Goblin Gang
Goblin Gang Electro Wizard Minion Horde Elite Barbarians Wizard
Wizard Goblin Gang Minion Horde Electro Wizard
Elite Barbarians
Electro Wizard Elite Barbarians Minion Horde
Wizard
Goblin Gang Elite Barbarians Electro Wizard
Electro Wizard Zap
Goblin Gang Electro Wizard

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord