Bộ bài 3.5


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Fire Spirits Minion Mega Minion

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Royal Giant Mega Minion

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Royal Giant

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Earthquake Lightning The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Royal Giant

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Earthquake Lightning

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Fire Spirits Royal Giant

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Royal Giant
Giant Snowball Fire Spirits Minion Guards
Zap Fire Spirits Minion
Barbarian Barrel Fire Spirits
The Log Fire Spirits Guards
Earthquake Guards
Arrows Fire Spirits Minion Guards
Royal Delivery Fire Spirits Minion
Fireball Minion Mega Minion
Poison Minion Guards
Lightning
Rocket

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fire Spirits

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fire Spirits Earthquake The Log

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Fire Spirits Mega Minion Guards

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Royal Giant

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Fire Spirits Minion

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Fire Spirits The Log Minion Mega Minion Earthquake Guards Royal Giant Lightning

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 Fire Spirits The Log Minion Mega Minion

Sự hiệp lực   5 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Fire Spirits + Royal Giant
Minion + Royal Giant Mega Minion
Royal Giant + Minion Fire Spirits Mega Minion Lightning The Log Earthquake
Mega Minion + Royal Giant Minion
+ Royal Giant
+
+ Royal Giant The Log
+ Royal Giant Lightning

Khắc tinh   59 80

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

The Log Minion Lightning Mega Minion Guards Fire Spirits
The Log Fire Spirits Guards Earthquake
The Log
Earthquake Royal Giant Mega Minion Lightning Guards Minion
Mega Minion Fire Spirits Minion The Log
Fire Spirits Mega Minion Minion
The Log Guards Mega Minion Lightning
Minion The Log Mega Minion
Lightning Guards Fire Spirits Minion The Log Mega Minion
The Log
Mega Minion Lightning Fire Spirits Minion
The Log Fire Spirits Mega Minion
Mega Minion Guards Fire Spirits Minion
Lightning Minion Fire Spirits Mega Minion Guards The Log
Fire Spirits The Log Mega Minion Minion Guards
Minion Mega Minion Guards
Lightning Guards The Log Mega Minion Minion Fire Spirits
Royal Giant Earthquake Lightning The Log
Minion Fire Spirits Mega Minion Lightning
The Log Guards Lightning Fire Spirits
Minion Mega Minion
Lightning Earthquake
Mega Minion Minion Guards
Lightning Royal Giant The Log Mega Minion Earthquake
Mega Minion Lightning The Log
Fire Spirits The Log Mega Minion Guards
Earthquake Lightning
Mega Minion Minion Royal Giant Earthquake The Log Lightning
Lightning Guards Fire Spirits
The Log Earthquake Guards Fire Spirits
The Log Earthquake Minion Guards Fire Spirits
The Log Fire Spirits Earthquake Minion Guards Mega Minion Lightning
Minion Fire Spirits Guards The Log Mega Minion
Fire Spirits The Log
Mega Minion Minion Lightning
Lightning
Guards The Log Minion Mega Minion
Guards Fire Spirits Minion The Log Mega Minion
Lightning The Log Mega Minion
Mega Minion Minion Lightning Fire Spirits
Minion Mega Minion Lightning
Minion Mega Minion Guards The Log Lightning
Lightning Mega Minion Minion
Mega Minion
Guards Mega Minion
Lightning Earthquake Royal Giant Mega Minion Minion
Mega Minion
Mega Minion Guards Minion The Log
Mega Minion Minion
Fire Spirits Guards Mega Minion The Log Minion
The Log Mega Minion Fire Spirits Guards Earthquake Lightning Minion
Guards Mega Minion Minion Fire Spirits
Guards Lightning Minion Mega Minion
Guards
Lightning Minion The Log Mega Minion
Lightning Fire Spirits Mega Minion Minion Guards
Minion Lightning Mega Minion Fire Spirits
Guards Fire Spirits Minion Lightning Mega Minion
Lightning Minion Guards Mega Minion Fire Spirits The Log
The Log Lightning
Minion Guards The Log Mega Minion
Guards Lightning Minion Mega Minion Fire Spirits
Mega Minion Minion
Mega Minion Minion Guards

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Fire Spirits The Log Minion Earthquake
The Log Fire Spirits Mega Minion Earthquake
Fire Spirits The Log Minion Guards Earthquake Mega Minion
The Log Fire Spirits Guards Earthquake Mega Minion
Minion Mega Minion Fire Spirits
Fire Spirits The Log Mega Minion
Mega Minion Guards The Log Fire Spirits
Guards Minion Mega Minion Fire Spirits
Mega Minion Minion Fire Spirits
Mega Minion Minion The Log
Earthquake Lightning Mega Minion Minion Royal Giant
Lightning Mega Minion
Royal Giant Earthquake Guards
The Log Fire Spirits
Mega Minion
The Log Royal Giant Earthquake Minion Fire Spirits Mega Minion Lightning
Lightning Earthquake Mega Minion Royal Giant Minion
Minion Lightning Mega Minion Earthquake Guards Fire Spirits Royal Giant
Guards Minion
The Log
Lightning Mega Minion Fire Spirits

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord