Bats Minions Skeleton Barrel Skeleton Dragons Minion Horde Mega Minion Flying Machine Baby Dragon Balloon Electro Dragon Inferno Dragon Lava Hound