Lavaloon Miner Bait 4 Top Thang Meta Mới! Global Tournament

Arrows Balloon Goblin Gang Minion Horde
Lava Hound Miner Minion Skeleton Army

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tồi tệ

Các bộ bài tương tự

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord

Deck Shop emote giveaway tournament!

Join now!