Loon Cycle 3 Top Thang Meta Mới! Sudden Death

Balloon Barbarian Barrel Ice Golem Inferno Tower
Miner Musketeer Skeletons Giant Snowball

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tồi tệ

Các bộ bài tương tự

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord