Giant Skelly Sparky Balloon Barrel bait 4.3 Chú ý đến không phải meta

Baby Dragon Balloon Goblin Barrel Fireball
Giant Skeleton Goblin Gang Sparky Tornado

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

RIP

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord