Đây là bộ bài cho Đấu trường 5, but your Arena is set to 13. Set it to Arena 5

A5 – Hog Musk Barrel bait 3.4

Fire Spirits Zap Fireball Musketeer
Hog Rider Inferno Tower Skeleton Army Goblin Barrel

Đánh giá bộ bài

Điểm chơi miễn phí F2P score

Tốt

Các bộ bài tương tự

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord