jems

#2GL8G8R02

13

4 477

5 479

Deck check! Copy deck! số lượng: 10
Deck check! Copy deck! số lượng: 6
Deck check! Copy deck! số lượng: 6
Deck check! Copy deck! số lượng: 2
Deck check! Copy deck! số lượng: 1

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord