Người chơi yêu thích

Hội yêu thích

Lưu các hội hay người chơi được truy cập nhiều nhất của bạn từ ​​người chơi hoặc chi tiết của hội. Yêu thích chỉ được lưu trữ trên thiết bị hiện tại. Clear ALL favorite items

Buying Pass Royale, offers or gems?

Support Deck Shop! Use the code deckshop.

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!