Global Tournament

Global Tournament

Stakes are much higher this time. So high, there's now a category for it!

Bộ bài của tôi có tốt không?

Gặp rắc rối chiến thắng? Không chắc chắn về bộ bài của bạn?

Kiểm tra bộ bài của tôi

Bộ bài gần đây

Bộ bài 2v2 tốt nhất

Bộ bài 2v2 tốt nhất

Decks are not as important as skill and communication. But here you go anyway.

Tôi cần bộ bài mới!

Mệt mỏi với bộ bài hiện tại của bạn? Cần đẩy cao hơn?

Deck finder Bộ bài tốt nhất

Bộ bài tốt nhất

Chú ý đến không phải meta Chú ý đến không phải meta

Chú ý đến không phải meta

Chán khi chơi chỉ một bộ bài? Thử những cái này xem! Bạn có thể sẽ không thắng đâu.

Buying Pass Royale, offers or gems?

Support Deck Shop! Use the code deckshop.

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!