Training Camp
Bạn bắt đầu ở đây

Đấu trường 1 – ĐT1 Goblin Stadium 0+
Bộ bài tốt nhất cho Đấu Trường 1

Đấu trường 2 – ĐT2 Bone Pit 400+
Bộ bài tốt nhất cho Đấu Trường 2

Đấu trường 3 – ĐT3 Barbarian Bowl 800+
Bộ bài tốt nhất cho Đấu Trường 3

Đấu trường 4 – ĐT4 P.E.K.K.A's Playhouse 1100+
Bộ bài tốt nhất cho Đấu Trường 4

Đấu trường 5 – ĐT5 Spell Valley 1400+
Bộ bài tốt nhất cho Đấu Trường 5

Đấu trường 6 – ĐT6 Builder's Workshop 1700+
Bộ bài tốt nhất cho Đấu Trường 6

Đấu trường 7 – ĐT7 Royal Arena 2000+
Bộ bài tốt nhất cho Đấu Trường 7

Đấu trường 8 – ĐT8 Frozen Peak 2300+
Bộ bài tốt nhất cho Đấu Trường 8

Đấu trường 9 – ĐT9 Jungle Arena 2600+
Bộ bài tốt nhất cho Đấu Trường 9

Đấu trường 10 – ĐT10 Hog Mountain 3000+
Bộ bài tốt nhất cho Đấu Trường 10

Đấu trường 11 – ĐT11 Electro Valley 3400+
Bộ bài tốt nhất cho Đấu Trường 11

Đấu trường 12 – ĐT12 Legendary Arena 3800+
Bộ bài Clash Royale tốt nhất

Không có thẻ nào để mở khóa trong đấu trường này.

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord