Đấu trường 13 – ĐT13 Legendary Arena 4000+
Bộ bài Clash Royale tốt nhất

Không có thẻ nào để mở khóa trong đấu trường này.

Đấu trường 12 – ĐT12 Spooky Town 3600+
Bộ bài tốt nhất cho Đấu Trường 12

Royal Delivery Battle Healer Goblin Cage Mirror Executioner Royal Ghost Graveyard

Đấu trường 11 – ĐT11 Electro Valley 3300+
Bộ bài tốt nhất cho Đấu Trường 11

Tesla Elixir Golem Zappies Clone Electro Dragon Electro Wizard Sparky

Đấu trường 10 – ĐT10 Hog Mountain 3000+
Bộ bài tốt nhất cho Đấu Trường 10

Firecracker Skeleton Dragons Elite Barbarians Heal Spirit Bomb Tower Rage Cannon Cart Fisherman Ram Rider

Đấu trường 9 – ĐT9 Jungle Arena 2600+
Bộ bài tốt nhất cho Đấu Trường 9

Goblin Gang Rascals Dart Goblin Earthquake Goblin Giant Bandit

Đấu trường 8 – ĐT8 Frozen Peak 2300+
Bộ bài tốt nhất cho Đấu Trường 8

Ice Spirit Giant Snowball Ice Golem Elixir Collector Freeze Bowler Ice Wizard Lumberjack

Đấu trường 7 – ĐT7 Royal Arena 2000+
Bộ bài tốt nhất cho Đấu Trường 7

Royal Giant Royal Recruits Royal Hogs Three Musketeers Guards Dark Prince Princess Mega Knight

Đấu trường 6 – ĐT6 Builder's Workshop 1600+
Bộ bài tốt nhất cho Đấu Trường 6

Skeleton Barrel Mortar Flying Machine Rocket Balloon X-Bow The Log Inferno Dragon

Đấu trường 5 – ĐT5 Spell Valley 1300+
Bộ bài tốt nhất cho Đấu Trường 5

Bats Fire Spirits Furnace Wizard Tornado Poison Magic Archer Night Witch

Đấu trường 4 – ĐT4 P.E.K.K.A's Playhouse 1000+
Bộ bài tốt nhất cho Đấu Trường 4

Zap Minion Horde Mega Minion Inferno Tower Lightning P.E.K.K.A Miner Lava Hound

Đấu trường 3 – ĐT3 Barbarian Bowl 600+
Bộ bài tốt nhất cho Đấu Trường 3

Cannon Barbarians Battle Ram Barbarian Hut Barbarian Barrel Golem

Đấu trường 2 – ĐT2 Bone Pit 300+
Bộ bài tốt nhất cho Đấu Trường 2

Skeletons Bomber Tombstone Valkyrie Witch Giant Skeleton

Đấu trường 1 – ĐT1 Goblin Stadium 0+
Bộ bài tốt nhất cho Đấu Trường 1

Goblins Spear Goblins Hog Rider Goblin Hut Goblin Barrel Hunter

Training Camp
Bạn bắt đầu ở đây

Archers Arrows Knight Minion Fireball Mini P.E.K.K.A Musketeer Giant Wall Breakers Skeleton Army Baby Dragon Prince

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord