M3AZ

#YU0Q8UC

12

5 316

5 938

QLASH Shadows™

Thành viên

Deck check! Copy deck! số lượng: 11
Deck check! Copy deck! số lượng: 10
Deck check! Copy deck! số lượng: 2
Deck check! Copy deck! số lượng: 1
Deck check! Copy deck! số lượng: 1

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord