KING OF CLASH

#YLV9LVRU0

7

1 377

1 458

Không có hội

Skeletons Cấp 5 39/50 Ice Spirit   Goblins Cấp 5 39/50 Spear Goblins Cấp 6 40/100 Zap Cấp 5 19/50 Bats Cấp 6 8/100 Fire Spirits Cấp 4 17/20 Giant Snowball   Archers Cấp 6 30/100 Arrows Cấp 5 31/50 Knight Cấp 7 62/200 Minion Cấp 7 35/200 Bomber Cấp 6 76/100 Cannon Cấp 6 61/100 Skeleton Barrel   Goblin Gang   Firecracker   Royal Delivery   Mortar   Tesla   Barbarians Cấp 6 24/100 Minion Horde Cấp 5 0/50 Rascals   Royal Giant   Elite Barbarians   Royal Recruits   Heal   Ice Golem   Tombstone Cấp 6 6/20 Mega Minion Cấp 5 12/10 Dart Goblin   Earthquake   Elixir Golem   Fireball Cấp 7 6/50 Mini P.E.K.K.A Cấp 6 14/20 Musketeer Cấp 6 8/20 Hog Rider Cấp 6 17/20 Valkyrie Cấp 6 6/20 Battle Ram Cấp 6 0/20 Furnace   Flying Machine   Bomb Tower   Zappies   Battle Healer   Goblin Cage   Giant Cấp 5 7/10 Goblin Hut Cấp 7 7/50 Inferno Tower Cấp 6 9/20 Wizard Cấp 5 0/10 Royal Hogs   Rocket   Elixir Collector   Barbarian Hut Cấp 6 2/20 Three Musketeers   Mirror   Wall Breakers Cấp 7 3/4 Barbarian Barrel Cấp 7 3/4 Rage   Skeleton Army Cấp 6 1/2 Goblin Barrel Cấp 8 5/10 Tornado Cấp 6 1/2 Guards   Clone   Baby Dragon Cấp 7 0/4 Hunter Cấp 7 1/4 Poison Cấp 7 0/4 Dark Prince   Freeze   Prince Cấp 7 1/4 Witch Cấp 7 1/4 Balloon   Bowler   Cannon Cart   Electro Dragon   Executioner   Giant Skeleton Cấp 7 0/4 Lightning Cấp 7 1/4 X-Bow   Goblin Giant   P.E.K.K.A Cấp 7 1/4 Golem   The Log   Miner   Princess   Ice Wizard   Bandit   Fisherman   Royal Ghost   Magic Archer   Night Witch   Inferno Dragon   Lumberjack   Electro Wizard   Ram Rider   Graveyard   Sparky   Lava Hound   Mega Knight  

Thẻ còn thiếu (58/98)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 5)

Tiêu chuẩn giải đấu (0/98)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
39/50
0/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 711Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
39/50
0/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 711Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
40/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 660Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
19/50
0/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 731Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
8/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 692Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
17/20
0/50
0/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Thẻ cần thiết: 753Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
30/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 670Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
31/50
0/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 719Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
62/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 538Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
35/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 565Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
76/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 624Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
61/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 639Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
24/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 676Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
0/50
0/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 750Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
6/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 164Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
10/10
2/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 5→6: 400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 168Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
6/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 144Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
14/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 156Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
8/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 162Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
17/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 153Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
6/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 164Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 170Thời gian yêu cầu:  ~29 ngày
7/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 173Thời gian yêu cầu:  ~29 ngày
7/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 143Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
9/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 161Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
0/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 180Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
2/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 168Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
3/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 11Thời gian yêu cầu:  ~6 tuần
3/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 11Thời gian yêu cầu:  ~6 tuần
1/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~8 tuần
5/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 5Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
1/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 15Thời gian yêu cầu:  ~8 tuần
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 14Thời gian yêu cầu:  ~7 tuần
1/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 13Thời gian yêu cầu:  ~7 tuần
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 14Thời gian yêu cầu:  ~7 tuần
1/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 13Thời gian yêu cầu:  ~7 tuần
1/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 13Thời gian yêu cầu:  ~7 tuần
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 14Thời gian yêu cầu:  ~7 tuần
1/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 13Thời gian yêu cầu:  ~7 tuần
1/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 13Thời gian yêu cầu:  ~7 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 7)

-3 -2 -1 +1
5 7
5 7
6 7
5 7
6 7
4 7
6 7
5 7
7
7
6 7
6 7
6 7
5 7
6 7
5 6 7
7
6 7
6 7
6 7
6 7
6 7
5 7
7
6 7
5 7
6 7
7
7
6 7
7 8
6 7
7
7
7
7
7
7
7
7

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord