General Bf4

#YLCQ0G9P2

11

5 186

5 283

The Black Order

Thành viên

Skeletons Cấp 7 1597/200 Ice Spirit Cấp 10 621/1000 Goblins Cấp 9 1451/800 Spear Goblins Cấp 9 1809/800 Zap Cấp 7 1071/200 Bats Cấp 12 2007/5000 Fire Spirits Cấp 12 952/5000 Giant Snowball Cấp 10 337/1000 Archers Cấp 7 1776/200 Arrows Cấp 7 2357/200 Knight Cấp 8 745/400 Minion Cấp 8 665/400 Bomber Cannon Cấp 7 2064/200 Skeleton Barrel Cấp 8 1699/400 Goblin Gang Cấp 8 983/400 Firecracker Cấp 9 243/800 Royal Delivery Cấp 1 955/2 Mortar Cấp 7 1686/200 Tesla Cấp 7 1032/200 Barbarians Cấp 7 1857/200 Minion Horde Cấp 11 518/2000 Rascals Cấp 8 1070/400 Royal Giant Cấp 10 977/1000 Elite Barbarians Cấp 10 739/1000 Royal Recruits Cấp 10 1763/1000 Heal Cấp 6 316/20 Ice Golem Cấp 6 361/20 Tombstone Cấp 7 365/50 Mega Minion Cấp 8 299/100 Dart Goblin Cấp 6 283/20 Earthquake Cấp 6 341/20 Elixir Golem Cấp 10 177/400 Fireball Cấp 7 307/50 Mini P.E.K.K.A Cấp 9 164/200 Musketeer Cấp 6 66/20 Hog Rider Cấp 6 78/20 Valkyrie Cấp 12 345/1000 Battle Ram Cấp 9 186/200 Furnace Cấp 9 75/200 Flying Machine Cấp 6 506/20 Bomb Tower Cấp 6 455/20 Zappies Cấp 6 293/20 Battle Healer Cấp 7 165/50 Goblin Cage Cấp 6 521/20 Giant Cấp 8 472/100 Goblin Hut Cấp 9 285/200 Inferno Tower Cấp 10 201/400 Wizard Cấp 12 91/1000 Royal Hogs Cấp 7 347/50 Rocket Cấp 8 259/100 Elixir Collector Cấp 7 465/50 Barbarian Hut Cấp 6 576/20 Three Musketeers Cấp 7 446/50 Mirror Cấp 10 10/50 Wall Breakers Cấp 10 43/50 Barbarian Barrel Cấp 9 24/20 Rage Cấp 9 10/20 Skeleton Army Cấp 10 39/50 Goblin Barrel Cấp 11 16/100 Tornado Cấp 9 8/20 Guards Cấp 7 23/4 Clone Cấp 9 6/20 Baby Dragon Cấp 10 0/50 Hunter Cấp 10 31/50 Poison Cấp 8 22/10 Dark Prince Cấp 8 35/10 Freeze Cấp 10 8/50 Prince Cấp 9 21/20 Witch Cấp 12 14/200 Balloon Cấp 12 97/200 Bowler Cấp 9 31/20 Cannon Cart Cấp 8 34/10 Electro Dragon Cấp 10 17/50 Executioner Cấp 10 2/50 Giant Skeleton Cấp 9 25/20 Lightning Cấp 8 24/10 X-Bow Cấp 8 55/10 Goblin Giant Cấp 11 10/100 P.E.K.K.A Cấp 9 0/20 Golem Cấp 9 11/20 The Log Cấp 10 0/4 Miner Cấp 10 0/4 Princess Cấp 11 4/10 Ice Wizard Cấp 10 2/4 Bandit   Fisherman Cấp 9 2/2 Royal Ghost Cấp 9 1/2 Magic Archer Cấp 11 0/10 Night Witch Cấp 10 0/4 Inferno Dragon Cấp 10 0/4 Lumberjack Cấp 10 1/4 Electro Wizard Cấp 10 1/4 Ram Rider Cấp 10 0/4 Graveyard Cấp 10 1/4 Sparky Cấp 10 0/4 Lava Hound Cấp 9 1/2 Mega Knight Cấp 11 3/10

Thẻ còn thiếu (1/98)

Huyền thoại (1/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (57/98)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
20/20
46/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 104Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
20/20
50/50
8/100
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 92Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000

Huyền thoại (16/17)

9 10 11 12 13
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27

Đường đến tối đa (1/98)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
397/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 7603Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
621/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7379Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
800/800
651/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7349Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
800/800
1000/1000
9/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6991Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
400/400
671/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 8129Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
2007/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2993Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
952/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4048Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
337/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7663Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
400/400
800/800
576/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 7424Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
400/400
800/800
1000/1000
157/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 6843Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
400/400
345/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8455Thời gian yêu cầu:  ~71 ngày
400/400
265/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8535Thời gian yêu cầu:  ~72 ngày
400/400
800/800
864/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 7136Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
400/400
800/800
499/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 7501Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
400/400
583/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8217Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
243/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8557Thời gian yêu cầu:  ~72 ngày
400/400
555/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 8245Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
400/400
800/800
486/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 7514Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
400/400
632/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 8168Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
400/400
800/800
657/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 7343Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
518/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6482Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
400/400
670/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8130Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
977/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7023Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
739/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7261Thời gian yêu cầu:  ~61 ngày
1000/1000
763/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6237Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
100/100
200/200
16/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2184Thời gian yêu cầu:  ~182 ngày
100/100
200/200
61/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2139Thời gian yêu cầu:  ~179 ngày
100/100
200/200
65/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2135Thời gian yêu cầu:  ~178 ngày
100/100
199/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2201Thời gian yêu cầu:  ~184 ngày
100/100
183/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2217Thời gian yêu cầu:  ~185 ngày
100/100
200/200
41/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2159Thời gian yêu cầu:  ~180 ngày
177/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2023Thời gian yêu cầu:  ~169 ngày
100/100
200/200
7/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2193Thời gian yêu cầu:  ~183 ngày
164/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2236Thời gian yêu cầu:  ~187 ngày
345/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 655Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
186/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2214Thời gian yêu cầu:  ~185 ngày
75/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2325Thời gian yêu cầu:  ~194 ngày
100/100
200/200
206/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1994Thời gian yêu cầu:  ~167 ngày
100/100
200/200
155/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2045Thời gian yêu cầu:  ~171 ngày
100/100
193/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2207Thời gian yêu cầu:  ~184 ngày
100/100
65/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2335Thời gian yêu cầu:  ~195 ngày
100/100
200/200
221/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1979Thời gian yêu cầu:  ~165 ngày
100/100
200/200
172/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2028Thời gian yêu cầu:  ~169 ngày
200/200
85/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2115Thời gian yêu cầu:  ~177 ngày
201/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1999Thời gian yêu cầu:  ~167 ngày
91/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 909Thời gian yêu cầu:  ~76 ngày
100/100
200/200
47/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2153Thời gian yêu cầu:  ~180 ngày
100/100
159/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2241Thời gian yêu cầu:  ~187 ngày
100/100
200/200
165/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2035Thời gian yêu cầu:  ~170 ngày
100/100
200/200
276/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1924Thời gian yêu cầu:  ~161 ngày
100/100
200/200
146/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2054Thời gian yêu cầu:  ~172 ngày
10/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 340Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
43/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 307Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
20/20
4/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 346Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
10/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 360Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
39/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 311Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
16/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 284Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
8/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 362Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
10/10
13/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 357Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
6/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 364Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 350Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
31/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 319Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
10/10
12/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 358Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
10/10
20/20
5/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 345Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
8/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 342Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
20/20
1/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 349Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
14/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 186Thời gian yêu cầu:  ~47 tuần
97/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 103Thời gian yêu cầu:  ~26 tuần
20/20
11/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 339Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
10/10
20/20
4/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 346Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
17/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 333Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
2/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 348Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
20/20
5/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 345Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
10/10
14/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 356Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
10/10
20/20
25/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 325Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
10/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 290Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
0/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 370Thời gian yêu cầu:  ~93 tuần
11/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 359Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 11)

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2
7 10 11
10 11
9 10 11
9 11
7 9 11
11 12
11 12
10 11
7 10 11
7 10 11
8 9 11
8 9 11
11 13
7 10 11
8 10 11
8 9 11
9 11
1 9 11
7 10 11
7 9 11
7 10 11
11
8 9 11
10 11
10 11
10 11
6 9 11
6 9 11
7 10 11
8 9 11
6 9 11
6 9 11
10 11
7 9 11
9 11
6 7 11
6 8 11
11 12
9 11
9 11
6 10 11
6 10 11
6 9 11
7 9 11
6 10 11
8 10 11
9 10 11
10 11
11 12
7 9 11
8 9 11
7 10 11
6 10 11
7 10 11
10 11
10 11
9 10 11
9 11
10 11
11
9 11
7 9 11
9 11
10 11
10 11
8 9 11
8 10 11
10 11
9 10 11
11 12
11 12
9 10 11
8 10 11
10 11
10 11
9 10 11
8 9 11
8 10 11
11
9 11
9 11
10 11
10 11
11
10 11
9 10 11
9 11
11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
10 11
9 11
11

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord