Eli der Boss™️⭐

#VV929UL9

13

7 404

7 528

Không có hội

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 1 Thang 1

Kết quả: Tất cả Trận thua

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord