brokenbear

#UYLJP29

13

4 503

6 061

Không có hội

Skeletons Cấp 8 9200/400 Ice Spirit Cấp 11 7000/2000 Goblins Cấp 9 8800/800 Spear Goblins Cấp 9 8800/800 Zap Bats Cấp 12 4772/5000 Fire Spirits Cấp 10 8000/1000 Giant Snowball Cấp 12 3752/5000 Archers Arrows Cấp 12 5000/5000 Knight Minion Bomber Cannon Skeleton Barrel Cấp 6 9500/100 Goblin Gang Cấp 9 8800/800 Firecracker Cấp 1 1052/2 Royal Delivery Cấp 1 1009/2 Mortar Cấp 9 8800/800 Tesla Cấp 12 5000/5000 Barbarians Cấp 8 9200/400 Minion Horde Cấp 9 8800/800 Rascals Cấp 10 8000/1000 Royal Giant Elite Barbarians Cấp 12 5000/5000 Royal Recruits Cấp 6 9301/100 Heal Spirit Cấp 9 2067/200 Ice Golem Tombstone Cấp 12 857/1000 Mega Minion Dart Goblin Cấp 10 1961/400 Earthquake Cấp 3 583/2 Elixir Golem Cấp 8 106/100 Fireball Mini P.E.K.K.A Musketeer Hog Rider Valkyrie Cấp 10 1733/400 Battle Ram Furnace Flying Machine Cấp 10 1525/400 Bomb Tower Cấp 8 2014/100 Zappies Cấp 6 1925/20 Battle Healer Cấp 8 207/100 Goblin Cage Cấp 3 589/2 Giant Goblin Hut Cấp 8 2029/100 Inferno Tower Cấp 10 1548/400 Wizard Cấp 8 2081/100 Royal Hogs Cấp 9 1788/200 Rocket Cấp 12 589/1000 Elixir Collector Cấp 12 724/1000 Barbarian Hut Cấp 9 2122/200 Three Musketeers Cấp 10 2200/400 Mirror Cấp 11 89/100 Wall Breakers Cấp 6 88/2 Barbarian Barrel Cấp 12 24/200 Rage Cấp 9 182/20 Skeleton Army Cấp 11 101/100 Goblin Barrel Cấp 11 64/100 Tornado Cấp 12 82/200 Guards Cấp 8 219/10 Clone Cấp 10 161/50 Baby Dragon Hunter Cấp 10 108/50 Poison Cấp 12 61/200 Dark Prince Cấp 11 162/100 Freeze Cấp 11 89/100 Prince Cấp 12 76/200 Witch Cấp 7 185/4 Balloon Cấp 12 154/200 Bowler Cấp 11 132/100 Cannon Cart Cấp 11 142/100 Electro Dragon Cấp 9 131/20 Executioner Cấp 10 200/50 Giant Skeleton Cấp 9 151/20 Lightning Cấp 12 114/200 X-Bow Cấp 9 163/20 Goblin Giant Cấp 7 103/4 P.E.K.K.A Golem The Log Cấp 11 9/10 Miner Cấp 11 4/10 Princess Cấp 10 1/4 Ice Wizard Cấp 11 4/10 Bandit Cấp 12 1/20 Fisherman Cấp 9 1/2 Royal Ghost Cấp 11 10/10 Magic Archer Cấp 10 0/4 Night Witch Cấp 12 7/20 Inferno Dragon Cấp 10 2/4 Lumberjack Cấp 12 0/20 Electro Wizard Cấp 11 6/10 Ram Rider Cấp 10 4/4 Graveyard Cấp 12 6/20 Sparky Cấp 11 2/10 Lava Hound Cấp 11 3/10 Mega Knight Cấp 9 1/2

Tiêu chuẩn giải đấu (80/98)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
9/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 21
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
1/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 19
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
10/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 20
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
7/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 13
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
0/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 20
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
6/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 14
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35

Đường đến tối đa (19/98)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
4772/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 228Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
3752/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1248Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 6→13: 185000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
400/400
652/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 8148Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
400/400
609/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 8191Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 6→13: 185000
200/200
400/400
800/800
667/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 333Thời gian yêu cầu:  ~28 ngày
857/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 143Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
400/400
800/800
761/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 239Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
100/100
200/200
283/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1917Thời gian yêu cầu:  ~160 ngày
100/100
6/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2394Thời gian yêu cầu:  ~200 ngày
400/400
800/800
533/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 467Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
400/400
800/800
325/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 675Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
514/1000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 486Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
425/1000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 575Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
100/100
107/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2293Thời gian yêu cầu:  ~192 ngày
100/100
200/200
289/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1911Thời gian yêu cầu:  ~160 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
529/1000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 471Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
400/400
800/800
348/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 652Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
581/1000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 419Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
200/200
400/400
800/800
388/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 612Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
589/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 411Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
724/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 276Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
200/200
400/400
800/800
722/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 278Thời gian yêu cầu:  ~24 ngày
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
89/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 211Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
10/10
20/20
50/50
8/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 292Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
24/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 176Thời gian yêu cầu:  ~44 tuần
20/20
50/50
100/100
12/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 188Thời gian yêu cầu:  ~47 tuần
100/100
1/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 199Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
64/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 236Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
82/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 118Thời gian yêu cầu:  ~30 tuần
10/10
20/20
50/50
100/100
39/200
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 161Thời gian yêu cầu:  ~41 tuần
50/50
100/100
11/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 189Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
50/50
58/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 242Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
61/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 139Thời gian yêu cầu:  ~35 tuần
100/100
62/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 138Thời gian yêu cầu:  ~35 tuần
89/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 211Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
76/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 124Thời gian yêu cầu:  ~31 tuần
10/10
20/20
50/50
100/100
5/200
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 195Thời gian yêu cầu:  ~49 tuần
154/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 46Thời gian yêu cầu:  ~12 tuần
100/100
32/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 168Thời gian yêu cầu:  ~42 tuần
100/100
42/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 158Thời gian yêu cầu:  ~40 tuần
20/20
50/50
61/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 239Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
50/50
100/100
50/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 150Thời gian yêu cầu:  ~38 tuần
20/20
50/50
81/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 219Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần
114/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 86Thời gian yêu cầu:  ~22 tuần
20/20
50/50
93/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 207Thời gian yêu cầu:  ~52 tuần
10/10
20/20
50/50
23/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 277Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần

Star points (2/98)

1 2 3 Chi phí nâng cấp
Zap 10 000
Archers 25 000
Knight 45 000
Minion 45 000
Bomber 25 000
Cannon 45 000
Royal Giant 25 000
Ice Golem 10 000
Mega Minion 25 000
Fireball 25 000
Mini P.E.K.K.A 25 000
Musketeer 25 000
Hog Rider 35 000
Battle Ram 25 000
Furnace 10 000
Giant 25 000
Baby Dragon 15 000
P.E.K.K.A 25 000
Total upgrade cost 465 000

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
8 13
11 13
9 13
9 13
13
12 13
10 13
12 13
13
12 13
13
13
13
13
6 13
9 13
1 9 13
1 9 13
9 13
12 13
8 13
9 13
10 13
13
12 13
6 12 13
9 12 13
13
12 13
13
10 12 13
3 10 13
8 9 13
13
13
13
13
10 12 13
13
13
10 12 13
8 12 13
6 12 13
8 9 13
3 10 13
13
8 12 13
10 12 13
8 12 13
9 12 13
12 13
12 13
9 12 13
10 13
11 13
6 11 13
12 13
9 12 13
11 12 13
11 13
12 13
8 12 13
10 12 13
13
10 11 13
12 13
11 12 13
11 13
12 13
7 12 13
12 13
11 12 13
11 12 13
9 11 13
10 12 13
9 11 13
12 13
9 11 13
7 11 13
13
13
11 13
11 13
10 13
11 13
12 13
9 13
11 12 13
10 13
12 13
10 13
12 13
11 13
10 11 13
12 13
11 13
11 13
9 13

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord