Nova I Trigga

#RL82J2YV

13

5 111

5 729

Nova I Usa

Thành viên

Skeletons Cấp 11 7000/2000 Ice Spirit Goblins Spear Goblins Cấp 12 5000/5000 Zap Bats Fire Spirits Cấp 12 5000/5000 Giant Snowball Cấp 12 4943/5000 Archers Arrows Knight Minion Bomber Cấp 11 7000/2000 Cannon Skeleton Barrel Goblin Gang Firecracker Cấp 1 891/2 Royal Delivery Cấp 1 917/2 Mortar Skeleton Dragons Cấp 1 801/2 Tesla Barbarians Cấp 11 7000/2000 Minion Horde Rascals Royal Giant Elite Barbarians Cấp 12 5000/5000 Royal Recruits Heal Spirit Cấp 10 2200/400 Ice Golem Tombstone Mega Minion Dart Goblin Earthquake Cấp 3 616/2 Elixir Golem Cấp 3 103/2 Fireball Mini P.E.K.K.A Musketeer Hog Rider Valkyrie Battle Ram Furnace Flying Machine Cấp 11 1800/800 Bomb Tower Cấp 6 2570/20 Zappies Cấp 9 2400/200 Battle Healer Cấp 3 111/2 Goblin Cage Cấp 3 212/2 Giant Goblin Hut Cấp 12 1000/1000 Inferno Tower Wizard Royal Hogs Cấp 11 1800/800 Rocket Elixir Collector Barbarian Hut Three Musketeers Mirror Cấp 11 207/100 Wall Breakers Cấp 6 59/2 Barbarian Barrel Rage Cấp 10 285/50 Skeleton Army Cấp 10 258/50 Goblin Barrel Tornado Cấp 12 171/200 Guards Cấp 12 200/200 Clone Cấp 11 276/100 Baby Dragon Hunter Cấp 11 159/100 Poison Dark Prince Freeze Cấp 12 95/200 Prince Witch Cấp 10 332/50 Balloon Bowler Cấp 12 200/200 Cannon Cart Cấp 12 200/200 Electro Dragon Cấp 11 211/100 Executioner Cấp 12 200/200 Giant Skeleton Cấp 10 246/50 Lightning X-Bow Cấp 12 200/200 Goblin Giant Cấp 11 100/100 P.E.K.K.A Golem The Log Cấp 12 0/20 Miner Cấp 12 2/20 Princess Cấp 12 2/20 Ice Wizard Cấp 12 2/20 Bandit Cấp 12 1/20 Fisherman   Royal Ghost Cấp 12 2/20 Magic Archer Cấp 9 4/2 Night Witch Cấp 12 8/20 Inferno Dragon Cấp 12 10/20 Lumberjack Electro Wizard Cấp 12 12/20 Ram Rider Cấp 10 1/4 Graveyard Cấp 11 12/10 Sparky Cấp 10 15/4 Lava Hound Cấp 11 7/10 Mega Knight Cấp 12 19/20

Thẻ còn thiếu (1/99)

Huyền thoại (1/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (89/99)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
17/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 83Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
25/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 75Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (16/17)

9 10 11 12 13
0/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 20
2/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 18
2/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 18
2/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 18
1/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 19
2/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 18
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
8/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 12
10/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 10
12/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 8
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
10/10
2/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 18
4/4
10/10
1/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 19
7/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 23
19/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1

Đường đến tối đa (46/99)

9 10 11 12 13
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
4943/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 57Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
400/400
491/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 8309Thời gian yêu cầu:  ~70 ngày
400/400
517/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 8283Thời gian yêu cầu:  ~70 ngày
400/400
401/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 8399Thời gian yêu cầu:  ~70 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
100/100
200/200
316/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1884Thời gian yêu cầu:  ~157 ngày
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
100/100
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 6→13: 185000
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
100/100
112/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2288Thời gian yêu cầu:  ~191 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
100/100
107/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 93Thời gian yêu cầu:  ~24 tuần
10/10
20/20
29/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 321Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
50/50
100/100
135/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 65Thời gian yêu cầu:  ~17 tuần
50/50
100/100
108/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 92Thời gian yêu cầu:  ~23 tuần
171/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 29Thời gian yêu cầu:  ~8 tuần
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
100/100
176/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24Thời gian yêu cầu:  ~6 tuần
100/100
59/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 141Thời gian yêu cầu:  ~36 tuần
95/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 105Thời gian yêu cầu:  ~27 tuần
50/50
100/100
182/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 18Thời gian yêu cầu:  ~5 tuần
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
100/100
111/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 89Thời gian yêu cầu:  ~23 tuần
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
50/50
100/100
96/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 104Thời gian yêu cầu:  ~26 tuần
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
100/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 200Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần

Star points (7/99)

1 2 3 Chi phí nâng cấp
Ice Spirit 10 000
Goblins 45 000
Zap 10 000
Bats 25 000
Archers 15 000
Arrows 45 000
Knight 45 000
Minion 45 000
Cannon 45 000
Skeleton Barrel 45 000
Goblin Gang 45 000
Mortar 15 000
Tesla 25 000
Minion Horde 45 000
Rascals 25 000
Royal Giant 25 000
Royal Recruits 15 000
Ice Golem 10 000
Tombstone 25 000
Mega Minion 25 000
Fireball 25 000
Mini P.E.K.K.A 25 000
Musketeer 25 000
Hog Rider 45 000
Valkyrie 25 000
Battle Ram 15 000
Furnace 10 000
Giant 15 000
Inferno Tower 25 000
Wizard 25 000
Rocket 45 000
Elixir Collector 25 000
Barbarian Hut 15 000
Three Musketeers 25 000
Barbarian Barrel 15 000
Goblin Barrel 45 000
Baby Dragon 25 000
Poison 10 000
Balloon 45 000
Lightning 10 000
Golem 25 000
Lumberjack 10 000
Total upgrade cost 1 115 000

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
11 13
13
13
12 13
13
13
12 13
12 13
13
13
13
13
11 13
13
13
13
1 9 13
1 9 13
13
1 9 13
13
11 13
13
13
13
12 13
13
10 13
13
13
13
13
3 10 13
3 8 13
13
13
13
13
13
13
13
11 13
6 13
9 13
3 8 13
3 9 13
13
12 13
13
13
11 13
13
13
13
13
11 12 13
6 10 13
13
10 12 13
10 12 13
13
12 13
12 13
11 12 13
13
11 12 13
13
13
12 13
13
10 12 13
13
12 13
12 13
11 12 13
12 13
10 12 13
13
12 13
11 12 13
13
13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
9 10 13
12 13
12 13
13
12 13
10 13
11 12 13
10 12 13
11 13
12 13

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord