LimpPunisher

#Q02PQVGU

13

4 966

6 036

MaisEv

Thành viên

Skeletons Cấp 11 7000/2000 Ice Spirit Cấp 11 7000/2000 Goblins Cấp 10 8000/1000 Spear Goblins Cấp 10 8000/1000 Zap Bats Cấp 12 5000/5000 Fire Spirits Cấp 10 8000/1000 Giant Snowball Cấp 11 7000/2000 Archers Cấp 12 5000/5000 Arrows Cấp 11 7000/2000 Knight Minion Cấp 11 7000/2000 Bomber Cấp 10 8000/1000 Cannon Cấp 11 7000/2000 Skeleton Barrel Cấp 10 8000/1000 Goblin Gang Firecracker Cấp 9 396/800 Royal Delivery Cấp 9 616/800 Mortar Cấp 10 8000/1000 Tesla Cấp 10 8000/1000 Barbarians Cấp 11 7000/2000 Minion Horde Cấp 11 7000/2000 Rascals Cấp 11 6045/2000 Royal Giant Cấp 11 7000/2000 Elite Barbarians Cấp 11 7000/2000 Royal Recruits Cấp 10 5823/1000 Heal Spirit Cấp 11 926/800 Ice Golem Cấp 11 1601/800 Tombstone Cấp 10 1406/400 Mega Minion Dart Goblin Cấp 11 1378/800 Earthquake Cấp 10 958/400 Elixir Golem Cấp 10 224/400 Fireball Cấp 11 1800/800 Mini P.E.K.K.A Musketeer Hog Rider Valkyrie Cấp 12 775/1000 Battle Ram Furnace Cấp 10 1410/400 Flying Machine Cấp 11 1354/800 Bomb Tower Cấp 10 1716/400 Zappies Cấp 10 1502/400 Battle Healer Cấp 10 292/400 Goblin Cage Cấp 11 477/800 Giant Cấp 11 1388/800 Goblin Hut Cấp 10 1816/400 Inferno Tower Cấp 11 1589/800 Wizard Cấp 12 407/1000 Royal Hogs Cấp 10 1107/400 Rocket Cấp 11 1651/800 Elixir Collector Cấp 11 1123/800 Barbarian Hut Cấp 10 1412/400 Three Musketeers Cấp 10 2086/400 Mirror Cấp 10 101/50 Wall Breakers Cấp 10 125/50 Barbarian Barrel Cấp 11 80/100 Rage Cấp 10 132/50 Skeleton Army Cấp 11 149/100 Goblin Barrel Cấp 12 137/200 Tornado Cấp 11 205/100 Guards Cấp 12 51/200 Clone Cấp 10 183/50 Baby Dragon Cấp 12 78/200 Hunter Cấp 10 128/50 Poison Dark Prince Freeze Cấp 11 168/100 Prince Cấp 11 176/100 Witch Cấp 12 48/200 Balloon Cấp 10 214/50 Bowler Cấp 11 76/100 Cannon Cart Cấp 10 181/50 Electro Dragon Cấp 11 94/100 Executioner Cấp 12 15/200 Giant Skeleton Cấp 10 153/50 Lightning Cấp 11 112/100 X-Bow Cấp 10 185/50 Goblin Giant Cấp 10 64/50 P.E.K.K.A Golem The Log Cấp 10 5/4 Miner Princess Cấp 11 10/10 Ice Wizard Cấp 11 9/10 Bandit Cấp 11 3/10 Fisherman Cấp 10 4/4 Royal Ghost Cấp 10 1/4 Magic Archer Cấp 11 1/10 Night Witch Cấp 11 2/10 Inferno Dragon Cấp 11 7/10 Lumberjack Cấp 11 3/10 Electro Wizard Cấp 10 3/4 Ram Rider Cấp 10 2/4 Graveyard Cấp 11 6/10 Sparky Cấp 10 11/4 Lava Hound Cấp 10 10/4 Mega Knight Cấp 10 3/4

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
10/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 20
9/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 21
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
7/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 23
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24
4/4
7/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 23
4/4
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 24
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31

Đường đến tối đa (13/98)

9 10 11 12 13
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
396/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8404Thời gian yêu cầu:  ~71 ngày
616/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8184Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
4045/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 955Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
2823/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2177Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
800/800
126/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 874Thời gian yêu cầu:  ~73 ngày
800/800
801/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 199Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
400/400
800/800
206/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 794Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
800/800
578/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 422Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
400/400
558/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1242Thời gian yêu cầu:  ~104 ngày
224/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1976Thời gian yêu cầu:  ~165 ngày
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
775/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 225Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
400/400
800/800
210/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 790Thời gian yêu cầu:  ~66 ngày
800/800
554/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 446Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
400/400
800/800
516/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 484Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
400/400
800/800
302/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 698Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
292/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1908Thời gian yêu cầu:  ~159 ngày
477/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1323Thời gian yêu cầu:  ~111 ngày
800/800
588/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 412Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
400/400
800/800
616/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 384Thời gian yêu cầu:  ~32 ngày
800/800
789/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 211Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
407/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 593Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
400/400
707/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1093Thời gian yêu cầu:  ~92 ngày
800/800
851/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 149Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
800/800
323/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 677Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
400/400
800/800
212/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 788Thời gian yêu cầu:  ~66 ngày
400/400
800/800
886/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 114Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
50/50
51/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 249Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
50/50
75/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 225Thời gian yêu cầu:  ~57 tuần
80/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 220Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần
50/50
82/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 218Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần
100/100
49/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 151Thời gian yêu cầu:  ~38 tuần
137/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 63Thời gian yêu cầu:  ~16 tuần
100/100
105/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 95Thời gian yêu cầu:  ~24 tuần
51/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 149Thời gian yêu cầu:  ~38 tuần
50/50
100/100
33/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 167Thời gian yêu cầu:  ~42 tuần
78/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 122Thời gian yêu cầu:  ~31 tuần
50/50
78/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 222Thời gian yêu cầu:  ~56 tuần
100/100
68/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 132Thời gian yêu cầu:  ~33 tuần
100/100
76/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 124Thời gian yêu cầu:  ~31 tuần
48/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 152Thời gian yêu cầu:  ~38 tuần
50/50
100/100
64/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 136Thời gian yêu cầu:  ~34 tuần
76/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 224Thời gian yêu cầu:  ~56 tuần
50/50
100/100
31/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 169Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần
94/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 206Thời gian yêu cầu:  ~52 tuần
15/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 185Thời gian yêu cầu:  ~47 tuần
50/50
100/100
3/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 197Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
100/100
12/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 188Thời gian yêu cầu:  ~47 tuần
50/50
100/100
35/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 165Thời gian yêu cầu:  ~42 tuần
50/50
14/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 286Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần

Star points (1/98)

1 2 3 Chi phí nâng cấp
Zap 10 000
Knight 45 000
Goblin Gang 45 000
Mega Minion 25 000
Mini P.E.K.K.A 25 000
Musketeer 15 000
Hog Rider 45 000
Poison 10 000
Dark Prince 10 000
P.E.K.K.A 25 000
Golem 25 000
Miner 25 000
Total upgrade cost 305 000

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-4 -3 -2 -1
11 13
11 13
10 13
10 13
13
12 13
10 13
11 13
12 13
11 13
13
11 13
10 13
11 13
10 13
13
9 13
9 13
10 13
10 13
11 13
11 13
11 12 13
11 13
11 13
10 12 13
11 12 13
11 12 13
10 12 13
13
11 12 13
10 11 13
10 13
11 13
13
13
13
12 13
13
10 12 13
11 12 13
10 12 13
10 12 13
10 13
11 13
11 12 13
10 12 13
11 12 13
12 13
10 11 13
11 12 13
11 12 13
10 12 13
10 12 13
10 11 13
10 11 13
11 13
10 11 13
11 12 13
12 13
11 12 13
12 13
10 12 13
12 13
10 11 13
13
13
11 12 13
11 12 13
12 13
10 12 13
11 13
10 12 13
11 13
12 13
10 12 13
11 12 13
10 12 13
10 11 13
13
13
10 11 13
13
11 12 13
11 13
11 13
10 11 13
10 13
11 13
11 13
11 13
11 13
10 13
10 13
11 13
10 11 13
10 11 13
10 13

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord