LimpPunisher

#Q02PQVGU

13

4 947

6 036

Lightning

Thành viên

Skeletons Cấp 11 7000/2000 Ice Spirit Cấp 11 7000/2000 Goblins Cấp 10 8000/1000 Spear Goblins Cấp 10 8000/1000 Zap Bats Cấp 12 5000/5000 Fire Spirits Cấp 10 8000/1000 Giant Snowball Cấp 11 7000/2000 Archers Cấp 11 7000/2000 Arrows Cấp 11 7000/2000 Knight Minion Cấp 11 7000/2000 Bomber Cấp 10 8000/1000 Cannon Cấp 11 7000/2000 Skeleton Barrel Cấp 10 8000/1000 Goblin Gang Firecracker Cấp 8 250/400 Royal Delivery Cấp 9 276/800 Mortar Cấp 10 8000/1000 Tesla Cấp 10 8000/1000 Barbarians Cấp 11 7000/2000 Minion Horde Cấp 11 7000/2000 Rascals Cấp 11 5166/2000 Royal Giant Cấp 11 7000/2000 Elite Barbarians Cấp 11 7000/2000 Royal Recruits Cấp 10 5038/1000 Heal Spirit Cấp 11 912/800 Ice Golem Cấp 11 1598/800 Tombstone Cấp 10 1389/400 Mega Minion Dart Goblin Cấp 11 1361/800 Earthquake Cấp 10 702/400 Elixir Golem Cấp 10 177/400 Fireball Cấp 11 1800/800 Mini P.E.K.K.A Musketeer Hog Rider Valkyrie Cấp 12 680/1000 Battle Ram Furnace Cấp 10 1395/400 Flying Machine Cấp 11 1168/800 Bomb Tower Cấp 10 1622/400 Zappies Cấp 10 1394/400 Battle Healer Cấp 9 157/200 Goblin Cage Cấp 10 764/400 Giant Cấp 11 1360/800 Goblin Hut Cấp 10 1803/400 Inferno Tower Cấp 11 1572/800 Wizard Cấp 12 305/1000 Royal Hogs Cấp 10 1018/400 Rocket Cấp 11 1491/800 Elixir Collector Cấp 11 1111/800 Barbarian Hut Cấp 10 1372/400 Three Musketeers Cấp 10 1936/400 Mirror Cấp 10 101/50 Wall Breakers Cấp 10 115/50 Barbarian Barrel Cấp 11 60/100 Rage Cấp 10 130/50 Skeleton Army Cấp 11 138/100 Goblin Barrel Cấp 12 127/200 Tornado Cấp 11 183/100 Guards Cấp 12 49/200 Clone Cấp 10 171/50 Baby Dragon Cấp 12 66/200 Hunter Cấp 10 128/50 Poison Dark Prince Cấp 12 162/200 Freeze Cấp 11 168/100 Prince Cấp 11 176/100 Witch Cấp 11 129/100 Balloon Cấp 10 199/50 Bowler Cấp 10 121/50 Cannon Cart Cấp 10 158/50 Electro Dragon Cấp 11 94/100 Executioner Cấp 12 14/200 Giant Skeleton Cấp 10 149/50 Lightning Cấp 11 110/100 X-Bow Cấp 10 180/50 Goblin Giant Cấp 10 60/50 P.E.K.K.A Golem The Log Cấp 10 4/4 Miner Princess Cấp 11 10/10 Ice Wizard Cấp 11 9/10 Bandit Cấp 11 1/10 Fisherman Cấp 10 2/4 Royal Ghost Cấp 10 1/4 Magic Archer Cấp 10 4/4 Night Witch Cấp 11 1/10 Inferno Dragon Cấp 11 6/10 Lumberjack Cấp 11 3/10 Electro Wizard Cấp 10 3/4 Ram Rider Cấp 10 2/4 Graveyard Cấp 11 6/10 Sparky Cấp 10 11/4 Lava Hound Cấp 10 10/4 Mega Knight Cấp 10 3/4

Tiêu chuẩn giải đấu (97/98)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
250/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 150Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
10/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 20
9/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 21
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 24
4/4
7/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 23
4/4
6/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 24
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31

Đường đến tối đa (12/98)

9 10 11 12 13
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
276/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8524Thời gian yêu cầu:  ~72 ngày
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
3166/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1834Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
2038/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2962Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
800/800
112/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 888Thời gian yêu cầu:  ~74 ngày
800/800
798/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 202Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
400/400
800/800
189/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 811Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
800/800
561/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 439Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
400/400
302/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1498Thời gian yêu cầu:  ~125 ngày
177/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2023Thời gian yêu cầu:  ~169 ngày
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
680/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 320Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
400/400
800/800
195/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 805Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
800/800
368/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 632Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
400/400
800/800
422/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 578Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
400/400
800/800
194/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 806Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
157/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2243Thời gian yêu cầu:  ~187 ngày
400/400
364/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1436Thời gian yêu cầu:  ~120 ngày
800/800
560/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 440Thời gian yêu cầu:  ~37 ngày
400/400
800/800
603/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 397Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
800/800
772/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 228Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
305/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 695Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
400/400
618/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1182Thời gian yêu cầu:  ~99 ngày
800/800
691/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 309Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
800/800
311/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 689Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
400/400
800/800
172/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 828Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
400/400
800/800
736/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 264Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
50/50
51/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 249Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
50/50
65/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 235Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
60/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 240Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
50/50
80/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 220Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần
100/100
38/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 162Thời gian yêu cầu:  ~41 tuần
127/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 73Thời gian yêu cầu:  ~19 tuần
100/100
83/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 117Thời gian yêu cầu:  ~30 tuần
49/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 151Thời gian yêu cầu:  ~38 tuần
50/50
100/100
21/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 179Thời gian yêu cầu:  ~45 tuần
66/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 134Thời gian yêu cầu:  ~34 tuần
50/50
78/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 222Thời gian yêu cầu:  ~56 tuần
162/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 38Thời gian yêu cầu:  ~10 tuần
100/100
68/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 132Thời gian yêu cầu:  ~33 tuần
100/100
76/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 124Thời gian yêu cầu:  ~31 tuần
100/100
29/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 171Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần
50/50
100/100
49/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 151Thời gian yêu cầu:  ~38 tuần
50/50
71/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 229Thời gian yêu cầu:  ~58 tuần
50/50
100/100
8/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 192Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
94/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 206Thời gian yêu cầu:  ~52 tuần
14/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 186Thời gian yêu cầu:  ~47 tuần
50/50
99/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 201Thời gian yêu cầu:  ~51 tuần
100/100
10/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 190Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
50/50
100/100
30/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 170Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần
50/50
10/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 290Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần

Star points (1/98)

1 2 3 Chi phí nâng cấp
Zap 10 000
Knight 45 000
Goblin Gang 45 000
Mega Minion 25 000
Mini P.E.K.K.A 25 000
Musketeer 15 000
Hog Rider 45 000
Poison 10 000
P.E.K.K.A 25 000
Golem 25 000
Miner 25 000
Total upgrade cost 295 000

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-5 -4 -3 -2 -1
11 13
11 13
10 13
10 13
13
12 13
10 13
11 13
11 13
11 13
13
11 13
10 13
11 13
10 13
13
8 13
9 13
10 13
10 13
11 13
11 13
11 12 13
11 13
11 13
10 12 13
11 12 13
11 12 13
10 12 13
13
11 12 13
10 11 13
10 13
11 13
13
13
13
12 13
13
10 12 13
11 12 13
10 12 13
10 12 13
9 13
10 11 13
11 12 13
10 12 13
11 12 13
12 13
10 11 13
11 12 13
11 12 13
10 12 13
10 12 13
10 11 13
10 11 13
11 13
10 11 13
11 12 13
12 13
11 12 13
12 13
10 12 13
12 13
10 11 13
13
12 13
11 12 13
11 12 13
11 12 13
10 12 13
10 11 13
10 12 13
11 13
12 13
10 11 13
11 12 13
10 12 13
10 11 13
13
13
10 11 13
13
11 12 13
11 13
11 13
10 13
10 13
10 11 13
11 13
11 13
11 13
10 13
10 13
11 13
10 11 13
10 11 13
10 13

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord