Dario wick

#PVL299R2U

9

4 181

4 779

4YT/TEAM_UA

Thành viên

Skeletons Cấp 7 332/200 Ice Spirit Cấp 8 359/400 Goblins Cấp 7 467/200 Spear Goblins Cấp 7 464/200 Zap Cấp 8 326/400 Bats Cấp 8 225/400 Fire Spirits Cấp 8 206/400 Giant Snowball Cấp 6 776/100 Archers Cấp 8 265/400 Arrows Cấp 8 447/400 Knight Cấp 8 188/400 Minion Cấp 7 922/200 Bomber Cấp 8 493/400 Cannon Cấp 8 278/400 Skeleton Barrel Cấp 8 417/400 Goblin Gang Cấp 8 125/400 Firecracker Cấp 2 11/4 Royal Delivery   Mortar Cấp 6 642/100 Tesla Cấp 6 424/100 Barbarians Cấp 7 339/200 Minion Horde Cấp 6 288/100 Rascals Cấp 7 450/200 Royal Giant Cấp 8 11/400 Elite Barbarians Cấp 9 417/800 Royal Recruits Cấp 7 357/200 Heal Spirit Cấp 7 148/50 Ice Golem Cấp 7 80/50 Tombstone Cấp 6 148/20 Mega Minion Cấp 7 90/50 Dart Goblin Cấp 6 117/20 Earthquake Cấp 4 134/4 Elixir Golem Cấp 8 67/100 Fireball Cấp 7 62/50 Mini P.E.K.K.A Cấp 8 32/100 Musketeer Cấp 8 46/100 Hog Rider Cấp 8 62/100 Valkyrie Cấp 8 83/100 Battle Ram Cấp 7 102/50 Furnace Cấp 6 111/20 Flying Machine Cấp 8 149/100 Bomb Tower Cấp 7 46/50 Zappies Cấp 6 64/20 Battle Healer Cấp 7 8/50 Goblin Cage Cấp 5 164/10 Giant Cấp 7 95/50 Goblin Hut Cấp 6 97/20 Inferno Tower Cấp 8 118/100 Wizard Cấp 10 97/400 Royal Hogs Cấp 7 63/50 Rocket Cấp 7 113/50 Elixir Collector Cấp 6 131/20 Barbarian Hut Cấp 6 84/20 Three Musketeers Cấp 8 62/100 Mirror Cấp 6 10/2 Wall Breakers Cấp 8 40/10 Barbarian Barrel Cấp 7 8/4 Rage Cấp 7 12/4 Skeleton Army Cấp 10 5/50 Goblin Barrel Cấp 7 12/4 Tornado Cấp 8 19/10 Guards Cấp 7 21/4 Clone Cấp 7 0/4 Baby Dragon Cấp 8 17/10 Hunter Cấp 7 17/4 Poison Cấp 7 4/4 Dark Prince Cấp 8 19/10 Freeze Cấp 7 37/4 Prince Cấp 8 30/10 Witch Cấp 9 5/20 Balloon Cấp 8 19/10 Bowler Cấp 7 13/4 Cannon Cart Cấp 7 5/4 Electro Dragon Cấp 6 24/2 Executioner Cấp 8 19/10 Giant Skeleton Cấp 8 4/10 Lightning Cấp 6 7/2 X-Bow Cấp 7 23/4 Goblin Giant Cấp 8 14/10 P.E.K.K.A Cấp 7 12/4 Golem Cấp 7 5/4 The Log Cấp 9 1/2 Miner Cấp 9 1/2 Princess Cấp 10 0/4 Ice Wizard Cấp 10 0/4 Bandit Cấp 9 1/2 Fisherman Cấp 10 1/4 Royal Ghost Cấp 9 1/2 Magic Archer Cấp 10 0/4 Night Witch   Inferno Dragon Cấp 9 1/2 Lumberjack   Electro Wizard   Ram Rider Cấp 9 1/2 Graveyard Cấp 9 1/2 Sparky Cấp 9 1/2 Lava Hound Cấp 9 1/2 Mega Knight Cấp 9 1/2

Thẻ còn thiếu (4/98)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Huyền thoại (3/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (18/98)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200/200
132/400
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 268Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
359/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 41Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
200/200
267/400
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 133Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
200/200
264/400
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 136Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
326/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 74Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
225/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 175Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
206/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 194Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
265/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 135Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
188/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 212Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
278/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 122Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
125/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 275Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
4/4
7/10
0/20
0/50
0/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 2→3: 20Chi phí nâng cấp 2→9: 7620Thẻ cần thiết: 773Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
100/100
200/200
342/400
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 58Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
100/100
200/200
124/400
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 276Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
200/200
139/400
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 261Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
100/100
188/200
0/400
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 412Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
200/200
250/400
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 150Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
11/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 389Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
200/200
157/400
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 243Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
50/50
98/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 2Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
50/50
30/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 70Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
20/20
50/50
78/100
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 22Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
50/50
40/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 60Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
20/20
50/50
47/100
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 53Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
4/4
10/10
20/20
50/50
50/100
Chi phí nâng cấp 4→8: 3550Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Thẻ cần thiết: 50Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
67/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 33Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
50/50
12/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 88Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
32/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 68Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
46/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 54Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
62/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 38Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
83/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 17Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
50/50
52/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 48Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
20/20
50/50
41/100
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 59Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
46/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 104Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
20/20
44/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→7: 1000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 106Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
8/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 142Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
10/10
20/20
50/50
84/100
Chi phí nâng cấp 5→8: 3400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 16Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
50/50
45/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 55Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
20/20
50/50
27/100
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 73Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
13/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 87Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
50/50
63/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 37Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
20/20
50/50
61/100
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 39Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
20/20
50/50
14/100
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 86Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
62/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 38Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
2/2
4/4
4/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 6Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
4/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 6Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
4/4
8/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 2Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
4/4
8/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 2Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 14Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 10Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
9/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 1Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
4/4
1/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 9Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 6Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
2/2
4/4
1/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 9Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
8/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 2Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
4/4
1/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 9Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần

Huyền thoại (14/17)

9 10 11 12 13
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 9)

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
7 8 9
8 9
7 8 9
7 8 9
8 9
8 9
8 9
6 9
8 9
8 9
8 9
7 9
8 9
8 9
8 9
8 9
2 3 9
6 8 9
6 8 9
7 8 9
6 7 9
7 8 9
8 9
9
7 8 9
7 8 9
7 8 9
6 8 9
7 8 9
6 8 9
4 8 9
8 9
7 8 9
8 9
8 9
8 9
8 9
7 8 9
6 8 9
8 9
7 9
6 7 9
7 9
5 8 9
7 8 9
6 8 9
8 9
9 10
7 8 9
7 8 9
6 8 9
6 8 9
8 9
6 8 9
8 9 10
7 8 9
7 8 9
9 10
7 8 9
8 9
7 9
7 9
8 9
7 9
7 8 9
8 9
7 9 10
8 9 10
9
8 9
7 8 9
7 8 9
6 9
8 9
8 9
6 8 9
7 9
8 9
7 8 9
7 8 9
9
9
9 10
9 10
9
9 10
9
9 10
9
9
9
9
9
9

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord