SMAUG

#PQ0LYVG2

12

5 042

5 421

Không có hội

Skeletons Cấp 10 5069/1000 Ice Spirit Cấp 11 5451/2000 Electro Spirit   Goblins Cấp 11 3871/2000 Spear Goblins Cấp 10 5530/1000 Zap Cấp 12 4121/5000 Bats Cấp 12 2757/5000 Fire Spirits Cấp 10 6002/1000 Giant Snowball Cấp 9 3477/800 Archers Cấp 12 5000/5000 Arrows Cấp 12 2872/5000 Knight Cấp 12 5000/5000 Minion Cấp 12 3371/5000 Bomber Cấp 9 5370/800 Cannon Cấp 11 4094/2000 Skeleton Barrel Cấp 12 880/5000 Goblin Gang Cấp 12 4092/5000 Firecracker Cấp 9 625/800 Royal Delivery Cấp 8 547/400 Mortar Cấp 9 6424/800 Tesla Cấp 12 4498/5000 Skeleton Dragons Cấp 9 776/800 Barbarians Cấp 12 4422/5000 Minion Horde Cấp 11 4409/2000 Rascals Cấp 12 989/5000 Royal Giant Cấp 12 3134/5000 Elite Barbarians Cấp 11 3782/2000 Royal Recruits Cấp 9 3385/800 Heal Spirit Cấp 9 896/200 Ice Golem Cấp 11 799/800 Tombstone Cấp 11 664/800 Mega Minion Cấp 11 463/800 Dart Goblin Cấp 11 681/800 Earthquake Cấp 9 249/200 Elixir Golem Cấp 9 260/200 Fireball Cấp 12 45/1000 Mini P.E.K.K.A Cấp 12 254/1000 Musketeer Cấp 11 665/800 Hog Rider Cấp 11 741/800 Valkyrie Cấp 11 805/800 Battle Ram Cấp 11 670/800 Furnace Cấp 11 323/800 Flying Machine Cấp 10 697/400 Bomb Tower Cấp 11 205/800 Zappies Cấp 9 522/200 Battle Healer Cấp 9 59/200 Goblin Cage Cấp 9 436/200 Giant Cấp 12 284/1000 Goblin Hut Cấp 10 900/400 Inferno Tower Cấp 10 751/400 Wizard Cấp 11 670/800 Royal Hogs Cấp 10 450/400 Rocket Cấp 11 353/800 Elixir Collector Cấp 10 718/400 Barbarian Hut Cấp 11 298/800 Three Musketeers Cấp 10 839/400 Mirror Cấp 9 89/20 Wall Breakers Cấp 11 2/100 Barbarian Barrel Cấp 11 45/100 Rage Cấp 9 69/20 Skeleton Army Cấp 11 23/100 Goblin Barrel Cấp 11 19/100 Tornado Cấp 11 87/100 Guards Cấp 10 71/50 Clone Cấp 9 85/20 Baby Dragon Cấp 11 23/100 Hunter Cấp 11 58/100 Poison Cấp 12 32/200 Dark Prince Cấp 11 32/100 Freeze Cấp 10 81/50 Prince Cấp 11 53/100 Witch Cấp 11 12/100 Balloon Cấp 11 17/100 Bowler Cấp 11 25/100 Cannon Cart Cấp 10 74/50 Electro Dragon Cấp 10 30/50 Executioner Cấp 11 65/100 Giant Skeleton Cấp 11 44/100 Lightning Cấp 11 10/100 X-Bow Cấp 10 61/50 Goblin Giant Cấp 10 51/50 P.E.K.K.A Cấp 11 19/100 Golem Cấp 11 16/100 Electro Giant   The Log Cấp 10 3/4 Miner Cấp 11 0/10 Princess Cấp 10 1/4 Ice Wizard Cấp 11 3/10 Bandit Cấp 11 2/10 Fisherman Cấp 11 3/10 Royal Ghost Cấp 11 0/10 Magic Archer Cấp 10 4/4 Night Witch Cấp 10 1/4 Inferno Dragon Cấp 11 4/10 Lumberjack Cấp 11 0/10 Mother Witch   Electro Wizard Cấp 11 1/10 Ram Rider Cấp 10 1/4 Graveyard Cấp 11 3/10 Sparky Cấp 10 1/4 Lava Hound Cấp 10 2/4 Mega Knight Cấp 10 3/4

Thẻ còn thiếu (3/102)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Huyền thoại (1/18)

Tiêu chuẩn giải đấu (98/102)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000

Huyền thoại (17/18)

9 10 11 12 13
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
4/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 30
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 27
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31

Đường đến tối đa (0/102)

9 10 11 12 13
1000/1000
2000/2000
2069/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2931Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
2000/2000
3451/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1549Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
2000/2000
1871/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3129Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
1000/1000
2000/2000
2530/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2470Thời gian yêu cầu:  ~21 ngày
4121/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 879Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
2757/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2243Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
1000/1000
2000/2000
3002/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1998Thời gian yêu cầu:  ~17 ngày
800/800
1000/1000
1677/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5323Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2872/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2128Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
3371/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1629Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1570/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3430Thời gian yêu cầu:  ~29 ngày
2000/2000
2094/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2906Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
880/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4120Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
4092/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 908Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
625/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8175Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
400/400
147/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 8653Thời gian yêu cầu:  ~73 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
2624/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2376Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
4498/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 502Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
776/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 8024Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
4422/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 578Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
2000/2000
2409/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2591Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
989/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4011Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
3134/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1866Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
2000/2000
1782/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3218Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
800/800
1000/1000
1585/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5415Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
200/200
400/400
296/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1504Thời gian yêu cầu:  ~126 ngày
799/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1001Thời gian yêu cầu:  ~84 ngày
664/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1136Thời gian yêu cầu:  ~95 ngày
463/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1337Thời gian yêu cầu:  ~112 ngày
681/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1119Thời gian yêu cầu:  ~94 ngày
200/200
49/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2151Thời gian yêu cầu:  ~180 ngày
200/200
60/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2140Thời gian yêu cầu:  ~179 ngày
45/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 955Thời gian yêu cầu:  ~80 ngày
254/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 746Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
665/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1135Thời gian yêu cầu:  ~95 ngày
741/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1059Thời gian yêu cầu:  ~89 ngày
800/800
5/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 995Thời gian yêu cầu:  ~83 ngày
670/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1130Thời gian yêu cầu:  ~95 ngày
323/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1477Thời gian yêu cầu:  ~124 ngày
400/400
297/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1503Thời gian yêu cầu:  ~126 ngày
205/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1595Thời gian yêu cầu:  ~133 ngày
200/200
322/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1878Thời gian yêu cầu:  ~157 ngày
59/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2341Thời gian yêu cầu:  ~196 ngày
200/200
236/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1964Thời gian yêu cầu:  ~164 ngày
284/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 716Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
400/400
500/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1300Thời gian yêu cầu:  ~109 ngày
400/400
351/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1449Thời gian yêu cầu:  ~121 ngày
670/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1130Thời gian yêu cầu:  ~95 ngày
400/400
50/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1750Thời gian yêu cầu:  ~146 ngày
353/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1447Thời gian yêu cầu:  ~121 ngày
400/400
318/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1482Thời gian yêu cầu:  ~124 ngày
298/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1502Thời gian yêu cầu:  ~126 ngày
400/400
439/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1361Thời gian yêu cầu:  ~114 ngày
20/20
50/50
19/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 281Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
2/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 298Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
45/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 255Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
20/20
49/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 301Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
23/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 277Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
19/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 281Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
87/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 213Thời gian yêu cầu:  ~54 tuần
50/50
21/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 279Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
20/20
50/50
15/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 285Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
23/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 277Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
58/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 242Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
32/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 168Thời gian yêu cầu:  ~42 tuần
32/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 268Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
50/50
31/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 269Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
53/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 247Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
12/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 288Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
17/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 283Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
25/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 275Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
50/50
24/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 276Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
30/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 320Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
65/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 235Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
44/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 256Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
10/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 290Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
50/50
11/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 289Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
50/50
1/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 299Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
19/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 281Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
16/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 284Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-4 -3 -2 -1 +1
10 12
11 12
11 12
10 12
12
12
10 12
9 11 12
12 13
12
12 13
12
9 12
11 12
12
12
9 12
8 9 12
9 12
12
9 12
12
11 12
12
12
11 12
9 11 12
9 11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
9 10 12
9 10 12
12
12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
10 11 12
11 12
9 10 12
9 12
9 10 12
12
10 11 12
10 11 12
11 12
10 11 12
11 12
10 11 12
11 12
10 11 12
9 11 12
11 12
11 12
9 10 12
11 12
11 12
11 12
10 11 12
9 11 12
11 12
11 12
12
11 12
10 11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
10 11 12
10 12
11 12
11 12
11 12
10 11 12
10 11 12
11 12
11 12
10 12
11 12
10 12
11 12
11 12
11 12
11 12
10 11 12
10 12
11 12
11 12
11 12
10 12
11 12
10 12
10 12
10 12

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord