bido

#PJ9JQ8VU

12

5 488

5 690

BH FIRE

Thành viên

Skeletons Cấp 11 6946/2000 Ice Spirit Cấp 12 5000/5000 Goblins Cấp 11 5977/2000 Spear Goblins Cấp 12 5000/5000 Zap Cấp 12 2116/5000 Bats Cấp 12 5000/5000 Fire Spirits Cấp 12 3148/5000 Giant Snowball Cấp 1 6831/2 Archers Arrows Knight Minion Cấp 12 2260/5000 Bomber Cấp 12 5000/5000 Cannon Cấp 12 5000/5000 Skeleton Barrel Cấp 12 3615/5000 Goblin Gang Firecracker Cấp 1 1739/2 Royal Delivery Cấp 10 577/1000 Mortar Cấp 12 5000/5000 Skeleton Dragons Cấp 1 739/2 Tesla Cấp 11 5139/2000 Barbarians Cấp 11 5614/2000 Minion Horde Cấp 11 6325/2000 Rascals Cấp 11 5754/2000 Royal Giant Cấp 9 6926/800 Elite Barbarians Cấp 11 4944/2000 Royal Recruits Cấp 1 6604/2 Heal Spirit Cấp 8 1287/100 Ice Golem Cấp 10 1466/400 Tombstone Cấp 10 1077/400 Mega Minion Cấp 11 903/800 Dart Goblin Cấp 11 493/800 Earthquake Cấp 3 722/2 Elixir Golem Cấp 3 330/2 Fireball Cấp 12 843/1000 Mini P.E.K.K.A Cấp 11 1037/800 Musketeer Cấp 12 550/1000 Hog Rider Valkyrie Cấp 11 1123/800 Battle Ram Furnace Cấp 10 633/400 Flying Machine Cấp 11 424/800 Bomb Tower Cấp 3 1280/2 Zappies Cấp 10 854/400 Battle Healer Cấp 3 524/2 Goblin Cage Cấp 3 603/2 Giant Goblin Hut Cấp 7 1243/50 Inferno Tower Wizard Cấp 10 403/400 Royal Hogs Cấp 11 819/800 Rocket Elixir Collector Cấp 10 1234/400 Barbarian Hut Cấp 6 1554/20 Three Musketeers Cấp 10 857/400 Mirror Cấp 8 147/10 Wall Breakers Cấp 6 66/2 Barbarian Barrel Cấp 10 68/50 Rage Cấp 10 132/50 Skeleton Army Cấp 10 113/50 Goblin Barrel Tornado Cấp 9 235/20 Guards Cấp 6 154/2 Clone Cấp 7 117/4 Baby Dragon Cấp 10 42/50 Hunter Cấp 10 106/50 Poison Cấp 11 35/100 Dark Prince Cấp 10 99/50 Freeze Cấp 10 86/50 Prince Cấp 10 65/50 Witch Cấp 10 122/50 Balloon Bowler Cấp 6 169/2 Cannon Cart Cấp 6 80/2 Electro Dragon Cấp 6 34/2 Executioner Cấp 10 113/50 Giant Skeleton Cấp 7 115/4 Lightning Cấp 10 67/50 X-Bow Cấp 10 159/50 Goblin Giant Cấp 10 38/50 P.E.K.K.A Golem Cấp 12 23/200 The Log Cấp 12 12/20 Miner Cấp 10 0/4 Princess Ice Wizard Cấp 10 6/4 Bandit Cấp 11 5/10 Fisherman Cấp 9 3/2 Royal Ghost Cấp 10 5/4 Magic Archer Cấp 9 9/2 Night Witch Cấp 10 0/4 Inferno Dragon Cấp 10 5/4 Lumberjack Cấp 10 6/4 Electro Wizard Cấp 10 0/4 Ram Rider Cấp 9 7/2 Graveyard Cấp 12 11/20 Sparky Cấp 11 4/10 Lava Hound Cấp 10 6/4 Mega Knight Cấp 10 0/4

Tiêu chuẩn giải đấu (79/99)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
353/400
Chi phí nâng cấp 1→8: 3625Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Thẻ cần thiết: 47Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
12/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 8
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
2/2
4/4
3/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 27
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/2
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 29
11/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 9
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
4/4
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 28
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34

Đường đến tối đa (13/99)

9 10 11 12 13
2000/2000
4946/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 54Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
3977/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1023Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2116/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2884Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
3148/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1852Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2631/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 2369Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
2260/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2740Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
3615/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1385Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
400/400
800/800
539/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→10: 15625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 7461Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
577/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7423Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
3139/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1861Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
2000/2000
3614/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1386Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
2000/2000
4325/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 675Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
2000/2000
3754/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1246Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
3126/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1874Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
2000/2000
2944/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 2056Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2404/5000
Chi phí nâng cấp 1→12: 85625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 2596Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
100/100
200/200
400/400
587/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1213Thời gian yêu cầu:  ~102 ngày
400/400
800/800
266/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 734Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
400/400
677/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1123Thời gian yêu cầu:  ~94 ngày
800/800
103/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 897Thời gian yêu cầu:  ~75 ngày
493/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1307Thời gian yêu cầu:  ~109 ngày
100/100
200/200
400/400
22/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1778Thời gian yêu cầu:  ~149 ngày
100/100
200/200
30/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2170Thời gian yêu cầu:  ~181 ngày
843/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 157Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
800/800
237/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 763Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
550/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 450Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
800/800
323/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 677Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
400/400
233/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1567Thời gian yêu cầu:  ~131 ngày
424/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1376Thời gian yêu cầu:  ~115 ngày
100/100
200/200
400/400
580/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1220Thời gian yêu cầu:  ~102 ngày
400/400
454/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1346Thời gian yêu cầu:  ~113 ngày
100/100
200/200
224/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1976Thời gian yêu cầu:  ~165 ngày
100/100
200/200
303/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1897Thời gian yêu cầu:  ~159 ngày
100/100
200/200
400/400
543/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1257Thời gian yêu cầu:  ~105 ngày
400/400
3/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1797Thời gian yêu cầu:  ~150 ngày
800/800
19/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 981Thời gian yêu cầu:  ~82 ngày
400/400
800/800
34/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 966Thời gian yêu cầu:  ~81 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
54/1000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 946Thời gian yêu cầu:  ~79 ngày
400/400
457/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1343Thời gian yêu cầu:  ~112 ngày
10/10
20/20
50/50
67/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 233Thời gian yêu cầu:  ~59 tuần
10/10
20/20
36/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 314Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
50/50
18/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 282Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
50/50
82/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 218Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần
50/50
63/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 237Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
20/20
50/50
100/100
65/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 135Thời gian yêu cầu:  ~34 tuần
10/10
20/20
50/50
74/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 226Thời gian yêu cầu:  ~57 tuần
10/10
20/20
50/50
37/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 263Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
42/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 308Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
50/50
56/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 244Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
35/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 265Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
50/50
49/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 251Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
50/50
36/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 264Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
50/50
15/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 285Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
50/50
72/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 228Thời gian yêu cầu:  ~57 tuần
10/10
20/20
50/50
89/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 211Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
10/10
20/20
50/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 300Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
10/10
20/20
4/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 346Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
50/50
63/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 237Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
10/10
20/20
50/50
35/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 265Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
50/50
17/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 283Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
50/50
100/100
9/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 191Thời gian yêu cầu:  ~48 tuần
38/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 312Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
23/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 177Thời gian yêu cầu:  ~45 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
11 12
12 13
11 12
12 13
12
12 13
12
1 12
12 13
12 13
12 13
12
12 13
12 13
12
12 13
1 10 12
10 12
12 13
1 8 12
11 12
11 12
11 12
11 12
9 12
11 12
1 12
8 11 12
10 12
10 11 12
11 12
11 12
3 10 12
3 9 12
12
11 12
12
12 13
11 12
12 13
10 11 12
11 12
3 11 12
10 11 12
3 10 12
3 10 12
12 13
7 11 12
12 13
10 11 12
11 12
12 13
10 12
6 11 12
10 11 12
8 11 12
6 10 12
10 11 12
10 11 12
10 11 12
12 13
9 12
6 11 12
7 11 12
10 12
10 11 12
11 12
10 11 12
10 11 12
10 11 12
10 11 12
12 13
6 11 12
6 10 12
6 9 12
10 11 12
7 11 12
10 11 12
10 12
10 12
12 13
12
12
10 12
12 13
10 11 12
11 12
9 10 12
10 11 12
9 11 12
10 12
10 11 12
10 11 12
10 12
9 11 12
12
11 12
10 11 12
10 12

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord