jkbas

#PGLVPLRU

13

5 601

6 089

아미쿠스

Co-leader

Tiêu chuẩn giải đấu (100/101)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2/2
4/4
10/10
20/20
17/50
0/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 1→5: 225Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Thẻ cần thiết: 733Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 26
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
8/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 22
10/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 20
15/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 5
9/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 11
5/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 25
9/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 21
7/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 23
10/10
2/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 18
10/10
4/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 16
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28

Đường đến tối đa (23/101)

9 10 11 12 13
2000/2000
4795/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 205Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
4750/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 250Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
4994/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
4966/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 34Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
3084/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1916Thời gian yêu cầu:  ~16 ngày
2000/2000
927/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4073Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
466/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7534Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
965/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 35Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
106/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 894Thời gian yêu cầu:  ~75 ngày
308/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 692Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
998/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 2Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
994/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 6Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
999/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
599/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1201Thời gian yêu cầu:  ~101 ngày
800/800
150/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 850Thời gian yêu cầu:  ~71 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
903/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 97Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
795/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 205Thời gian yêu cầu:  ~18 ngày
800/800
766/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 234Thời gian yêu cầu:  ~20 ngày
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
908/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 92Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
57/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 243Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
100/100
12/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 188Thời gian yêu cầu:  ~47 tuần
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
112/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 88Thời gian yêu cầu:  ~22 tuần
115/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 85Thời gian yêu cầu:  ~22 tuần
100/100
102/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 98Thời gian yêu cầu:  ~25 tuần
100/100
141/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 59Thời gian yêu cầu:  ~15 tuần
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
196/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
180/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 20Thời gian yêu cầu:  ~5 tuần
100/100
128/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 72Thời gian yêu cầu:  ~18 tuần
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
30/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 170Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần
100/100
123/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 77Thời gian yêu cầu:  ~20 tuần
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
100/100
98/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 102Thời gian yêu cầu:  ~26 tuần
100/100
91/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 109Thời gian yêu cầu:  ~28 tuần
100/100
73/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 127Thời gian yêu cầu:  ~32 tuần
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
15/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 335Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần

Star points (7/101)

1 2 3 Chi phí nâng cấp
Skeletons 35 000
Bats 15 000
Elite Barbarians 15 000
Musketeer 15 000
Hog Rider 35 000
Furnace 10 000
Flying Machine 10 000
Mirror 20 000
Night Witch 15 000
Total upgrade cost 170 000

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
13
13
1 5 13
11 12 13
11 13
11 12 13
13
11 13
11 13
12 13
12 13
11 12 13
12 13
12 13
11 12 13
12 13
12 13
12 13
11 12 13
11 13
11 13
10 13
11 13
11 13
11 13
12 13
13
11 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
13
13
13
13
12 13
12 13
13
13
12 13
12 13
11 13
11 12 13
13
12 13
12 13
12 13
12 13
11 12 13
11 12 13
11 13
11 12 13
13
11 13
11 12 13
12 13
12 13
12 13
13
12 13
13
13
11 12 13
13
11 12 13
12 13
13
13
12 13
12 13
11 12 13
12 13
12 13
11 12 13
12 13
11 12 13
11 12 13
11 12 13
12 13
10 13
13
13
11 13
13
10 13
11 13
11 12 13
12 13
13
12 13
13
11 13
11 13
11 13
11 12 13
11 12 13
11 13

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord