mr.clutch

#PC0RVJQQ9

9

4 392

4 392

Không có hội

Skeletons Cấp 7 324/200 Ice Spirit Cấp 1 348/2 Goblins Cấp 8 346/400 Spear Goblins Cấp 9 27/800 Zap Cấp 9 326/800 Bats Cấp 8 264/400 Fire Spirits Cấp 8 188/400 Giant Snowball Cấp 1 498/2 Archers Cấp 7 301/200 Arrows Cấp 8 222/400 Knight Cấp 8 257/400 Minion Cấp 7 377/200 Bomber Cấp 9 726/800 Cannon Cấp 6 369/100 Skeleton Barrel Cấp 5 813/50 Goblin Gang Cấp 10 44/1000 Firecracker Cấp 7 171/200 Royal Delivery Cấp 3 479/10 Mortar Cấp 6 522/100 Skeleton Dragons   Tesla Cấp 1 528/2 Barbarians Cấp 7 258/200 Minion Horde Cấp 7 568/200 Rascals Cấp 1 410/2 Royal Giant Cấp 7 702/200 Elite Barbarians Cấp 1 339/2 Royal Recruits Cấp 5 463/50 Heal Spirit Cấp 4 91/4 Ice Golem Cấp 7 25/50 Tombstone Cấp 8 44/100 Mega Minion Cấp 8 69/100 Dart Goblin Cấp 7 36/50 Earthquake Cấp 8 32/100 Elixir Golem Cấp 3 33/2 Fireball Cấp 7 83/50 Mini P.E.K.K.A Cấp 7 62/50 Musketeer Cấp 7 32/50 Hog Rider Cấp 4 298/4 Valkyrie Cấp 4 189/4 Battle Ram Cấp 8 57/100 Furnace Cấp 9 52/200 Flying Machine Cấp 6 86/20 Bomb Tower Cấp 3 35/2 Zappies Cấp 9 17/200 Battle Healer Cấp 3 13/2 Goblin Cage Cấp 3 155/2 Giant Cấp 8 53/100 Goblin Hut Cấp 9 65/200 Inferno Tower Cấp 7 93/50 Wizard Cấp 5 122/10 Royal Hogs Cấp 3 150/2 Rocket Cấp 5 102/10 Elixir Collector Cấp 3 90/2 Barbarian Hut Cấp 7 66/50 Three Musketeers Cấp 3 104/2 Mirror Cấp 6 2/2 Wall Breakers Cấp 7 8/4 Barbarian Barrel Cấp 6 4/2 Rage Cấp 6 17/2 Skeleton Army Cấp 8 14/10 Goblin Barrel Cấp 9 27/20 Tornado Cấp 7 15/4 Guards Cấp 6 12/2 Clone Cấp 6 4/2 Baby Dragon Cấp 8 10/10 Hunter Cấp 9 7/20 Poison Cấp 8 8/10 Dark Prince Cấp 6 8/2 Freeze Cấp 8 10/10 Prince Cấp 8 13/10 Witch Cấp 7 19/4 Balloon Cấp 7 11/4 Bowler Cấp 6 10/2 Cannon Cart Cấp 6 7/2 Electro Dragon Cấp 6 12/2 Executioner Cấp 6 2/2 Giant Skeleton Cấp 6 11/2 Lightning Cấp 7 4/4 X-Bow Cấp 6 19/2 Goblin Giant Cấp 6 6/2 P.E.K.K.A Cấp 10 19/50 Golem Cấp 8 12/10 The Log   Miner Cấp 9 1/2 Princess   Ice Wizard   Bandit   Fisherman Cấp 9 1/2 Royal Ghost Cấp 9 1/2 Magic Archer   Night Witch   Inferno Dragon Cấp 9 1/2 Lumberjack   Electro Wizard   Ram Rider Cấp 9 1/2 Graveyard   Sparky   Lava Hound   Mega Knight Cấp 9 4/2

Thẻ còn thiếu (12/99)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Huyền thoại (11/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (16/99)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200/200
124/400
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 276Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
162/200
0/400
Chi phí nâng cấp 1→7: 1625Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Thẻ cần thiết: 438Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
346/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 54Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
264/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 136Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
188/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 212Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
112/400
Chi phí nâng cấp 1→8: 3625Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Thẻ cần thiết: 288Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
200/200
101/400
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 299Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
222/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 178Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
257/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 143Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
200/200
177/400
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 223Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
100/100
200/200
69/400
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 331Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
171/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 429Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
99/400
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 301Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
100/100
200/200
222/400
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 178Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
142/400
Chi phí nâng cấp 1→8: 3625Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Thẻ cần thiết: 258Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
200/200
58/400
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 342Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
200/200
368/400
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 32Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
24/400
Chi phí nâng cấp 1→8: 3625Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Thẻ cần thiết: 376Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
153/200
0/400
Chi phí nâng cấp 1→7: 1625Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Thẻ cần thiết: 447Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
50/50
100/100
200/200
113/400
Chi phí nâng cấp 5→8: 3400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 287Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
4/4
10/10
20/20
50/50
7/100
Chi phí nâng cấp 4→8: 3550Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Thẻ cần thiết: 93Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
25/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 125Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
44/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 56Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
69/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 31Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
36/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 114Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
32/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 68Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
2/2
4/4
10/10
17/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→6: 600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 153Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
50/50
33/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 67Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
50/50
12/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 88Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
32/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 118Thời gian yêu cầu:  ~10 ngày
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
57/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 43Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
20/20
50/50
16/100
Chi phí nâng cấp 6→8: 3000Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 84Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
2/2
4/4
10/10
19/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→6: 600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 151Thời gian yêu cầu:  ~13 ngày
2/2
4/4
7/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→5: 200Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 173Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
69/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 31Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
53/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 47Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
50/50
43/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 57Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
10/10
20/20
50/50
42/100
Chi phí nâng cấp 5→8: 3400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 58Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
64/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 36Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
10/10
20/20
50/50
22/100
Chi phí nâng cấp 5→8: 3400Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 78Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
4/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 96Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
50/50
16/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 84Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
18/100
Chi phí nâng cấp 3→8: 3600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 82Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
2/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→7: 400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 14Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
4/4
4/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 6Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
2/2
2/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→7: 400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 12Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
6/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 4Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
2/2
2/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→7: 400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 12Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
8/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 2Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
2/2
4/4
2/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 8Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
7/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 3Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
2/2
4/4
4/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 6Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
2/2
4/4
1/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 9Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
2/2
4/4
6/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 4Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
2/2
0/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→7: 400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 14Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
2/2
4/4
5/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 5Thời gian yêu cầu:  ~2 tuần
4/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 10Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
0/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 10Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000

Huyền thoại (6/17)

9 10 11 12 13
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 9)

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
7 8 9
1 7 9
8 9
9
9
8 9
8 9
1 8 9
7 8 9
8 9
8 9
7 8 9
9
6 8 9
5 9
9 10
7 9
3 8 9
6 8 9
1 8 9
7 8 9
7 8 9
1 8 9
7 9
1 7 9
5 8 9
4 8 9
7 9
8 9
8 9
7 9
8 9
3 6 9
7 8 9
7 8 9
7 9
4 9
4 9
8 9
9
6 8 9
3 6 9
9
3 5 9
3 8 9
8 9
9
7 8 9
5 8 9
3 8 9
5 8 9
3 8 9
7 8 9
3 8 9
6 7 9
7 8 9
6 7 9
6 9
8 9
9 10
7 9
6 8 9
6 7 9
8 9
9
8 9
6 8 9
8 9
8 9
7 9
7 8 9
6 8 9
6 8 9
6 8 9
6 7 9
6 8 9
7 8 9
6 9
6 8 9
9 10
8 9
9
9
9
9
9
9 10

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord