MagnumPineapple

#P28CG20LR

12

5 183

5 613

DARK

Co-leader

Deck check! Copy deck! số lượng: 13
Deck check! Copy deck! số lượng: 6
Deck check! Copy deck! số lượng: 1
Deck check! Copy deck! số lượng: 1
Deck check! Copy deck! số lượng: 1
Deck check! Copy deck! số lượng: 1
Deck check! Copy deck! số lượng: 1

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord