Josephlkc

#L28Q9GLC

13

4 976

6 040

Skeletons Cấp 12 5000/5000 Ice Spirit Cấp 10 8000/1000 Goblins Cấp 12 5000/5000 Spear Goblins Cấp 10 8000/1000 Zap Bats Fire Spirits Cấp 11 7000/2000 Giant Snowball Cấp 10 8000/1000 Archers Arrows Knight Cấp 12 5000/5000 Minion Bomber Cấp 12 5000/5000 Cannon Cấp 10 8000/1000 Skeleton Barrel Cấp 12 5000/5000 Goblin Gang Cấp 12 5000/5000 Firecracker Royal Delivery Cấp 10 8000/1000 Mortar Cấp 10 8000/1000 Skeleton Dragons Tesla Cấp 12 5000/5000 Barbarians Cấp 10 8000/1000 Minion Horde Cấp 10 8000/1000 Rascals Cấp 12 5000/5000 Royal Giant Cấp 12 5000/5000 Elite Barbarians Cấp 12 5000/5000 Royal Recruits Cấp 10 8000/1000 Heal Spirit Cấp 11 1800/800 Ice Golem Cấp 11 1800/800 Tombstone Cấp 10 2200/400 Mega Minion Cấp 12 1000/1000 Dart Goblin Earthquake Elixir Golem Fireball Mini P.E.K.K.A Musketeer Hog Rider Valkyrie Battle Ram Furnace Flying Machine Cấp 12 1000/1000 Bomb Tower Cấp 12 1000/1000 Zappies Cấp 11 1800/800 Battle Healer Goblin Cage Cấp 10 2200/400 Giant Goblin Hut Inferno Tower Cấp 12 1000/1000 Wizard Royal Hogs Cấp 11 1800/800 Rocket Cấp 12 1000/1000 Elixir Collector Cấp 9 2400/200 Barbarian Hut Cấp 12 1000/1000 Three Musketeers Cấp 10 2200/400 Mirror Cấp 10 347/50 Wall Breakers Cấp 11 170/100 Barbarian Barrel Cấp 12 200/200 Rage Cấp 11 283/100 Skeleton Army Cấp 12 200/200 Goblin Barrel Tornado Cấp 12 156/200 Guards Cấp 12 200/200 Clone Cấp 9 337/20 Baby Dragon Hunter Cấp 10 178/50 Poison Dark Prince Freeze Cấp 11 300/100 Prince Cấp 12 200/200 Witch Balloon Cấp 12 177/200 Bowler Cấp 12 200/200 Cannon Cart Cấp 10 303/50 Electro Dragon Executioner Giant Skeleton Cấp 12 200/200 Lightning X-Bow Cấp 11 269/100 Goblin Giant P.E.K.K.A Golem The Log Cấp 10 2/4 Miner Princess Cấp 10 1/4 Ice Wizard Cấp 12 4/20 Bandit Cấp 12 10/20 Fisherman Cấp 11 15/10 Royal Ghost Cấp 12 6/20 Magic Archer Cấp 12 1/20 Night Witch Inferno Dragon Lumberjack Cấp 12 2/20 Electro Wizard Ram Rider Cấp 11 15/10 Graveyard Cấp 9 7/2 Sparky Cấp 12 5/20 Lava Hound Cấp 11 13/10 Mega Knight

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
4/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 16
10/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 10
10/10
5/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 15
6/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 14
1/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 19
2/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 18
10/10
5/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 15
2/2
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→12: 75000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 29
5/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 15
10/10
3/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 17

Đường đến tối đa (37/99)

9 10 11 12 13
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
200/200
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
1000/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
800/800
1000/1000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
50/50
100/100
197/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 3Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
100/100
70/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 130Thời gian yêu cầu:  ~33 tuần
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
100/100
183/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 17Thời gian yêu cầu:  ~5 tuần
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
156/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 44Thời gian yêu cầu:  ~11 tuần
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
20/20
50/50
100/100
167/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 33Thời gian yêu cầu:  ~9 tuần
50/50
100/100
28/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 172Thời gian yêu cầu:  ~43 tuần
100/100
200/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
177/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 23Thời gian yêu cầu:  ~6 tuần
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
50/50
100/100
153/200
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 47Thời gian yêu cầu:  ~12 tuần
200/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
100/100
169/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 31Thời gian yêu cầu:  ~8 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-4 -3 -2 -1
12 13
10 13
12 13
10 13
13
13
11 13
10 13
13
13
12 13
13
12 13
10 13
12 13
12 13
13
10 13
10 13
13
12 13
10 13
10 13
12 13
12 13
12 13
10 13
11 13
11 13
10 13
12 13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12 13
12 13
11 13
13
10 13
13
13
12 13
13
11 13
12 13
9 13
12 13
10 13
10 12 13
11 12 13
12 13
11 12 13
12 13
13
12 13
12 13
9 12 13
13
10 12 13
13
13
11 13
12 13
13
12 13
12 13
10 12 13
13
13
12 13
13
11 12 13
13
13
13
10 13
13
10 13
12 13
12 13
11 12 13
12 13
12 13
13
13
12 13
13
11 12 13
9 11 13
12 13
11 12 13
13

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord