katzenpak

#JUVRUPRU

13

5 610

6 661

RoYaLe BroS

Co-leader

Deck check! Copy deck! số lượng: 20
Deck check! Copy deck! số lượng: 1
Deck check! Copy deck! số lượng: 1

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord