Flavius⚡

#GLUY9RCC

13

5 771

7 747

Deck check! Copy deck! số lượng: 8
Deck check! Copy deck! số lượng: 4
Deck check! Copy deck! số lượng: 3
Deck check! Copy deck! số lượng: 3
Deck check! Copy deck! số lượng: 2
Deck check! Copy deck! số lượng: 2
Deck check! Copy deck! số lượng: 2
Deck check! Copy deck! số lượng: 1

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord