die Wurst

#GJ8Y90LQ

10

4 288

4 582

Murda Court

Thành viên

Skeletons Cấp 7 2429/200 Ice Spirit Cấp 7 1289/200 Goblins Cấp 9 1741/800 Spear Goblins Cấp 8 2263/400 Zap Cấp 7 2187/200 Bats Cấp 6 1239/100 Fire Spirits Cấp 9 1421/800 Giant Snowball Cấp 4 1472/20 Archers Cấp 8 2174/400 Arrows Cấp 8 2043/400 Knight Cấp 7 2228/200 Minion Cấp 7 2059/200 Bomber Cấp 7 1793/200 Cannon Cấp 7 1951/200 Skeleton Barrel Cấp 7 1259/200 Goblin Gang Cấp 8 191/400 Firecracker Cấp 1 6/2 Royal Delivery   Mortar Cấp 7 2316/200 Tesla Cấp 7 2218/200 Barbarians Cấp 9 1799/800 Minion Horde Cấp 11 2076/2000 Rascals Cấp 7 874/200 Royal Giant Cấp 7 1791/200 Elite Barbarians Cấp 9 806/800 Royal Recruits Cấp 6 1092/100 Heal Spirit Cấp 8 142/100 Ice Golem Cấp 6 286/20 Tombstone Cấp 7 165/50 Mega Minion Cấp 8 286/100 Dart Goblin Cấp 8 63/100 Earthquake Cấp 8 162/100 Elixir Golem Cấp 3 21/2 Fireball Cấp 8 235/100 Mini P.E.K.K.A Cấp 8 250/100 Musketeer Cấp 8 272/100 Hog Rider Cấp 8 117/100 Valkyrie Cấp 11 100/800 Battle Ram Cấp 8 317/100 Furnace Cấp 7 330/50 Flying Machine Cấp 4 269/4 Bomb Tower Cấp 8 313/100 Zappies Cấp 7 152/50 Battle Healer Cấp 8 15/100 Goblin Cage Cấp 7 87/50 Giant Cấp 7 106/50 Goblin Hut Cấp 7 304/50 Inferno Tower Cấp 7 374/50 Wizard Cấp 11 245/800 Royal Hogs Cấp 8 74/100 Rocket Cấp 8 254/100 Elixir Collector Cấp 7 346/50 Barbarian Hut Cấp 8 255/100 Three Musketeers Cấp 8 231/100 Mirror Cấp 9 35/20 Wall Breakers Cấp 6 36/2 Barbarian Barrel Cấp 7 19/4 Rage Cấp 8 53/10 Skeleton Army Cấp 10 21/50 Goblin Barrel Cấp 8 14/10 Tornado Cấp 8 54/10 Guards Cấp 8 35/10 Clone Cấp 9 10/20 Baby Dragon Cấp 9 3/20 Hunter Cấp 7 28/4 Poison Cấp 7 63/4 Dark Prince Cấp 8 49/10 Freeze Cấp 8 40/10 Prince Cấp 10 4/50 Witch Cấp 11 121/100 Balloon Cấp 8 59/10 Bowler Cấp 7 29/4 Cannon Cart Cấp 7 16/4 Electro Dragon Cấp 8 11/10 Executioner Cấp 9 12/20 Giant Skeleton Cấp 8 12/10 Lightning Cấp 7 41/4 X-Bow Cấp 8 44/10 Goblin Giant Cấp 6 7/2 P.E.K.K.A Cấp 9 29/20 Golem Cấp 8 19/10 The Log Cấp 9 1/2 Miner Cấp 10 0/4 Princess Cấp 9 1/2 Ice Wizard Cấp 10 1/4 Bandit Cấp 9 1/2 Fisherman Cấp 9 1/2 Royal Ghost Cấp 9 1/2 Magic Archer   Night Witch Cấp 9 1/2 Inferno Dragon Cấp 10 1/4 Lumberjack Cấp 9 1/2 Electro Wizard Cấp 9 1/2 Ram Rider Cấp 10 0/4 Graveyard Cấp 9 2/2 Sparky Cấp 10 1/4 Lava Hound Cấp 10 1/4 Mega Knight Cấp 9 1/2

Thẻ còn thiếu (2/98)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 13)

Huyền thoại (1/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (31/98)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
191/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 209Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
2/2
4/4
0/10
0/20
0/50
0/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 1→3: 25Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Thẻ cần thiết: 780Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
63/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 37Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
5/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 3→6: 600Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Thẻ cần thiết: 165Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
15/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 85Thời gian yêu cầu:  ~8 ngày
50/50
37/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 63Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
50/50
56/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 44Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
74/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 26Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
1/10
Chi phí nâng cấp 6→8: 2400Chi phí nâng cấp 6→9: 6400Thẻ cần thiết: 9Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000

Huyền thoại (16/17)

9 10 11 12 13
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35

Đường đến tối đa (0/98)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
229/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 6771Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
400/400
800/800
89/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 7911Thời gian yêu cầu:  ~66 ngày
800/800
941/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7059Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
400/400
800/800
1000/1000
63/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 6937Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
400/400
800/800
987/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 7013Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
400/400
800/800
39/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 7961Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
800/800
621/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7379Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
400/400
800/800
272/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 4→10: 15550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 7728Thời gian yêu cầu:  ~65 ngày
400/400
800/800
974/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 7026Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
400/400
800/800
843/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 7157Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
400/400
800/800
1000/1000
28/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 6972Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
400/400
800/800
859/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 7141Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
400/400
800/800
593/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 7407Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
400/400
800/800
751/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 7249Thời gian yêu cầu:  ~61 ngày
400/400
800/800
59/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 7941Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
400/400
800/800
1000/1000
116/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 6884Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
400/400
800/800
1000/1000
18/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 6982Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
800/800
999/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7001Thời gian yêu cầu:  ~59 ngày
2000/2000
76/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4924Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
400/400
474/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 8326Thời gian yêu cầu:  ~70 ngày
400/400
800/800
591/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 7409Thời gian yêu cầu:  ~62 ngày
800/800
6/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7994Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
400/400
692/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 8108Thời gian yêu cầu:  ~68 ngày
100/100
42/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2358Thời gian yêu cầu:  ~197 ngày
100/100
186/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 2214Thời gian yêu cầu:  ~185 ngày
100/100
65/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2335Thời gian yêu cầu:  ~195 ngày
100/100
186/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2214Thời gian yêu cầu:  ~185 ngày
100/100
62/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2338Thời gian yêu cầu:  ~195 ngày
100/100
135/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2265Thời gian yêu cầu:  ~189 ngày
100/100
150/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2250Thời gian yêu cầu:  ~188 ngày
100/100
172/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2228Thời gian yêu cầu:  ~186 ngày
100/100
17/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2383Thời gian yêu cầu:  ~199 ngày
100/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1700Thời gian yêu cầu:  ~142 ngày
100/100
200/200
17/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2183Thời gian yêu cầu:  ~182 ngày
100/100
200/200
30/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2170Thời gian yêu cầu:  ~181 ngày
100/100
169/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Chi phí nâng cấp 4→13: 185550Thẻ cần thiết: 2231Thời gian yêu cầu:  ~186 ngày
100/100
200/200
13/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2187Thời gian yêu cầu:  ~183 ngày
100/100
52/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2348Thời gian yêu cầu:  ~196 ngày
100/100
200/200
4/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2196Thời gian yêu cầu:  ~183 ngày
100/100
200/200
74/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2126Thời gian yêu cầu:  ~178 ngày
245/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1555Thời gian yêu cầu:  ~130 ngày
100/100
154/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2246Thời gian yêu cầu:  ~188 ngày
100/100
200/200
46/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2154Thời gian yêu cầu:  ~180 ngày
100/100
155/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2245Thời gian yêu cầu:  ~188 ngày
100/100
131/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2269Thời gian yêu cầu:  ~190 ngày
20/20
15/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 335Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
10/10
20/20
6/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 344Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
10/10
9/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 361Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
10/10
20/20
23/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 327Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
21/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 329Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
10/10
4/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 366Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
10/10
20/20
24/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 326Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
10/10
20/20
5/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 345Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
10/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 360Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
3/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 367Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
10/10
18/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 352Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
10/10
20/20
33/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 317Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
10/10
20/20
19/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 331Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
10/10
20/20
10/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 340Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
4/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 346Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
100/100
21/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 179Thời gian yêu cầu:  ~45 tuần
10/10
20/20
29/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 321Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
10/10
19/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 351Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
10/10
6/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 364Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần
10/10
1/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 369Thời gian yêu cầu:  ~93 tuần
12/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 358Thời gian yêu cầu:  ~90 tuần
10/10
2/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 368Thời gian yêu cầu:  ~92 tuần
10/10
20/20
11/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 339Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
10/10
20/20
14/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 336Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
20/20
9/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 341Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
10/10
9/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 361Thời gian yêu cầu:  ~91 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 10)

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2
7 10 11
7 9 10
9 10
8 10 11
7 10
6 9 10
9 10
4 9 10
8 10
8 10
7 10
7 10
7 10
7 10
7 9 10
8 10
1 3 10
7 10
7 10
9 10
10 11 12
7 9 10
7 10
9 10
6 9 10
8 9 10
6 9 10
7 9 10
8 9 10
8 10
8 9 10
3 6 10
8 9 10
8 9 10
8 9 10
8 9 10
10 11
8 10
7 9 10
4 9 10
8 10
7 9 10
8 10
7 8 10
7 8 10
7 9 10
7 10
10 11
8 10
8 9 10
7 9 10
8 9 10
8 9 10
9 10
6 10
7 9 10
8 10
10
8 9 10
8 10
8 10
9 10
9 10
7 9 10
7 10
8 10
8 10
10
10 11 12
8 10
7 9 10
7 9 10
8 9 10
9 10
8 9 10
7 10
8 10
6 8 10
9 10
8 9 10
9 10
10
9 10
10
9 10
9 10
9 10
9 10
10
9 10
9 10
10
9 10
10
10
9 10

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord