MST//七爷

#CLL0VPLP

13

4 765

5 857

Không có hội

Deck check! Copy deck! số lượng: 14
Deck check! Copy deck! số lượng: 4
Deck check! Copy deck! số lượng: 2
Deck check! Copy deck! số lượng: 2
Deck check! Copy deck! số lượng: 1
Deck check! Copy deck! số lượng: 1
Deck check! Copy deck! số lượng: 1

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord