MrDangleSnipe

#9Y8V8LGY0

12

4 885

5 399

Không có hội

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 4 Thử thách 2

Kết quả: Tất cả Thắng

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord