jrj

#9Y2RP8J9

13

5 103

5 430

Málaga city

Thành viên

Skeletons Cấp 11 7000/2000 Ice Spirit Cấp 9 8800/800 Goblins Cấp 9 8800/800 Spear Goblins Cấp 10 8000/1000 Zap Cấp 10 6282/1000 Bats Fire Spirits Cấp 12 5000/5000 Giant Snowball Cấp 1 9586/2 Archers Cấp 10 8000/1000 Arrows Knight Cấp 12 5000/5000 Minion Bomber Cannon Cấp 8 9200/400 Skeleton Barrel Cấp 1 9586/2 Goblin Gang Cấp 8 9184/400 Firecracker Cấp 10 882/1000 Royal Delivery Cấp 10 382/1000 Mortar Cấp 7 9400/200 Tesla Cấp 6 9500/100 Barbarians Minion Horde Rascals Cấp 7 9400/200 Royal Giant Elite Barbarians Royal Recruits Heal Spirit Cấp 6 1900/20 Ice Golem Cấp 8 1896/100 Tombstone Cấp 8 1848/100 Mega Minion Cấp 9 1581/200 Dart Goblin Cấp 11 1109/800 Earthquake Cấp 5 898/10 Elixir Golem Cấp 3 416/2 Fireball Cấp 9 1326/200 Mini P.E.K.K.A Cấp 8 1649/100 Musketeer Cấp 10 1110/400 Hog Rider Cấp 10 767/400 Valkyrie Cấp 10 869/400 Battle Ram Cấp 8 1610/100 Furnace Cấp 12 70/1000 Flying Machine Cấp 7 1566/50 Bomb Tower Cấp 7 1678/50 Zappies Cấp 5 1399/10 Battle Healer Cấp 7 326/50 Goblin Cage Cấp 3 854/2 Giant Goblin Hut Cấp 7 1696/50 Inferno Tower Cấp 8 1406/100 Wizard Royal Hogs Cấp 7 1577/50 Rocket Cấp 12 863/1000 Elixir Collector Cấp 9 1714/200 Barbarian Hut Three Musketeers Mirror Wall Breakers Cấp 9 80/20 Barbarian Barrel Cấp 8 95/10 Rage Cấp 9 154/20 Skeleton Army Cấp 8 66/10 Goblin Barrel Cấp 8 56/10 Tornado Cấp 9 127/20 Guards Cấp 8 169/10 Clone Baby Dragon Cấp 8 47/10 Hunter Cấp 8 93/10 Poison Cấp 9 147/20 Dark Prince Cấp 8 72/10 Freeze Cấp 9 146/20 Prince Cấp 10 62/50 Witch Balloon Cấp 11 13/100 Bowler Cấp 9 158/20 Cannon Cart Cấp 7 196/4 Electro Dragon Cấp 6 116/2 Executioner Cấp 10 1/50 Giant Skeleton Cấp 8 163/10 Lightning Cấp 11 45/100 X-Bow Cấp 8 162/10 Goblin Giant Cấp 6 114/2 P.E.K.K.A Cấp 11 99/100 Golem Cấp 10 71/50 The Log Cấp 10 1/4 Miner Cấp 10 2/4 Princess Ice Wizard Cấp 11 0/10 Bandit Cấp 11 2/10 Fisherman Cấp 10 3/4 Royal Ghost Cấp 10 1/4 Magic Archer Cấp 10 0/4 Night Witch Cấp 12 1/20 Inferno Dragon Cấp 10 8/4 Lumberjack Cấp 10 0/4 Electro Wizard Cấp 10 1/4 Ram Rider Cấp 10 1/4 Graveyard Cấp 10 3/4 Sparky Cấp 12 0/20 Lava Hound Cấp 11 11/10 Mega Knight Cấp 10 1/4

Tiêu chuẩn giải đấu (64/98)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 19
4/4
4/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 26
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
0/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 20
10/10
1/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 19
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33

Đường đến tối đa (17/98)

9 10 11 12 13
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
3282/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1718Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 1→13: 185625
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 1→13: 185625
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4984/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 16Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
882/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7118Thời gian yêu cầu:  ~60 ngày
382/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 7618Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 7→13: 184000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 6→13: 185000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Chi phí nâng cấp 7→13: 184000
100/100
200/200
400/400
800/800
400/1000
Chi phí nâng cấp 6→12: 85000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 600Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
396/1000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 604Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
348/1000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 652Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
200/200
400/400
800/800
181/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 819Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
800/800
309/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 691Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
100/100
200/200
400/400
198/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1602Thời gian yêu cầu:  ~134 ngày
100/100
200/200
116/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2084Thời gian yêu cầu:  ~174 ngày
200/200
400/400
726/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1074Thời gian yêu cầu:  ~90 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
149/1000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 851Thời gian yêu cầu:  ~71 ngày
400/400
710/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1090Thời gian yêu cầu:  ~91 ngày
400/400
367/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1433Thời gian yêu cầu:  ~120 ngày
400/400
469/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1331Thời gian yêu cầu:  ~111 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
110/1000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 890Thời gian yêu cầu:  ~75 ngày
70/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 930Thời gian yêu cầu:  ~78 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
66/1000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 934Thời gian yêu cầu:  ~78 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
178/1000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 822Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
100/100
200/200
400/400
699/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1101Thời gian yêu cầu:  ~92 ngày
100/100
200/200
26/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 2174Thời gian yêu cầu:  ~182 ngày
100/100
200/200
400/400
154/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→11: 35600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1646Thời gian yêu cầu:  ~138 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
196/1000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 804Thời gian yêu cầu:  ~67 ngày
100/100
200/200
400/400
706/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1094Thời gian yêu cầu:  ~92 ngày
100/100
200/200
400/400
800/800
77/1000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 923Thời gian yêu cầu:  ~77 ngày
863/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 137Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
200/200
400/400
800/800
314/1000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 686Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
20/20
50/50
10/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 290Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
10/10
20/20
50/50
15/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 285Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
20/20
50/50
84/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 216Thời gian yêu cầu:  ~54 tuần
10/10
20/20
36/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 314Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
10/10
20/20
26/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 324Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
20/20
50/50
57/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 243Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
10/10
20/20
50/50
89/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 211Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
10/10
20/20
17/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 333Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
10/10
20/20
50/50
13/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 287Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
20/20
50/50
77/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 223Thời gian yêu cầu:  ~56 tuần
10/10
20/20
42/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 308Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
20/20
50/50
76/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 224Thời gian yêu cầu:  ~56 tuần
50/50
12/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 288Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
13/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 287Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
20/20
50/50
88/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 212Thời gian yêu cầu:  ~53 tuần
10/10
20/20
50/50
100/100
16/200
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 184Thời gian yêu cầu:  ~46 tuần
10/10
20/20
50/50
36/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 264Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
1/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 349Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
10/10
20/20
50/50
83/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 217Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần
45/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 255Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
10/10
20/20
50/50
82/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 218Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần
10/10
20/20
50/50
34/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 266Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
99/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 201Thời gian yêu cầu:  ~51 tuần
50/50
21/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 279Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần

Star points (2/98)

1 2 3 Chi phí nâng cấp
Bats 25 000
Arrows 35 000
Minion 45 000
Bomber 25 000
Barbarians 25 000
Minion Horde 45 000
Royal Giant 25 000
Elite Barbarians 15 000
Royal Recruits 25 000
Giant 25 000
Wizard 25 000
Barbarian Hut 25 000
Three Musketeers 25 000
Mirror 45 000
Total upgrade cost 410 000

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 13)

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
11 13
9 13
9 13
10 13
10 12 13
13
12 13
1 13
10 13
13
12 13
13
13
8 13
1 13
8 12 13
10 13
10 13
7 13
6 13
13
13
7 13
13
13
13
6 12 13
8 12 13
8 12 13
9 12 13
11 12 13
5 11 13
3 10 13
9 11 13
8 12 13
10 11 13
10 11 13
10 11 13
8 12 13
12 13
7 12 13
7 12 13
5 11 13
7 9 13
3 11 13
13
7 12 13
8 11 13
13
7 12 13
12 13
9 12 13
13
13
13
9 11 13
8 11 13
9 11 13
8 10 13
8 10 13
9 11 13
8 11 13
13
8 10 13
8 11 13
9 11 13
8 10 13
9 11 13
10 11 13
13
11 13
9 11 13
7 12 13
6 11 13
10 13
8 11 13
11 13
8 11 13
6 11 13
11 13
10 11 13
10 13
10 13
13
11 13
11 13
10 13
10 13
10 13
12 13
10 11 13
10 13
10 13
10 13
10 13
12 13
11 12 13
10 13

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord