xXFlexCaliberXx

#9URP2L00U

10

3 858

3 858

Không có hội

Skeletons Cấp 8 1193/400 Ice Spirit Cấp 8 510/400 Goblins Cấp 8 810/400 Spear Goblins Cấp 8 676/400 Zap Cấp 8 424/400 Bats Cấp 8 450/400 Fire Spirits Cấp 9 734/800 Giant Snowball Cấp 8 533/400 Archers Cấp 8 530/400 Arrows Cấp 8 1093/400 Knight Cấp 8 640/400 Minion Cấp 8 899/400 Bomber Cấp 9 1231/800 Cannon Cấp 8 1012/400 Skeleton Barrel Cấp 8 1090/400 Goblin Gang Cấp 8 661/400 Firecracker Cấp 4 1/20 Royal Delivery Cấp 4 1/20 Mortar Cấp 8 739/400 Skeleton Dragons   Tesla Cấp 8 415/400 Barbarians Cấp 8 1037/400 Minion Horde Cấp 8 904/400 Rascals Cấp 8 1064/400 Royal Giant Cấp 8 733/400 Elite Barbarians Cấp 8 181/400 Royal Recruits Cấp 8 976/400 Heal Spirit Cấp 8 159/100 Ice Golem Cấp 8 145/100 Tombstone Cấp 8 162/100 Mega Minion Cấp 8 173/100 Dart Goblin Cấp 8 106/100 Earthquake Cấp 8 63/100 Elixir Golem Cấp 5 4/10 Fireball Cấp 8 109/100 Mini P.E.K.K.A Cấp 8 292/100 Musketeer Cấp 9 132/200 Hog Rider Cấp 9 108/200 Valkyrie Cấp 9 86/200 Battle Ram Cấp 8 298/100 Furnace Cấp 9 99/200 Flying Machine Cấp 8 173/100 Bomb Tower Cấp 7 69/50 Zappies Cấp 8 32/100 Battle Healer Cấp 6 6/20 Goblin Cage Cấp 7 8/50 Giant Cấp 8 97/100 Goblin Hut Cấp 7 338/50 Inferno Tower Cấp 7 325/50 Wizard Cấp 11 262/800 Royal Hogs Cấp 7 51/50 Rocket Cấp 8 211/100 Elixir Collector Cấp 9 180/200 Barbarian Hut Cấp 7 207/50 Three Musketeers Cấp 8 130/100 Mirror Cấp 8 6/10 Wall Breakers Cấp 7 3/4 Barbarian Barrel Cấp 9 17/20 Rage Cấp 10 0/50 Skeleton Army Cấp 11 6/100 Goblin Barrel Cấp 9 36/20 Tornado Cấp 10 6/50 Guards Cấp 8 17/10 Clone Cấp 10 13/50 Baby Dragon Cấp 11 4/100 Hunter Cấp 9 16/20 Poison Cấp 8 18/10 Dark Prince Cấp 8 35/10 Freeze Cấp 8 37/10 Prince Cấp 8 13/10 Witch Cấp 11 4/100 Balloon Cấp 9 7/20 Bowler Cấp 7 21/4 Cannon Cart Cấp 7 39/4 Electro Dragon Cấp 7 1/4 Executioner Cấp 8 0/10 Giant Skeleton Cấp 8 30/10 Lightning Cấp 7 41/4 X-Bow Cấp 9 26/20 Goblin Giant Cấp 8 20/10 P.E.K.K.A Cấp 7 22/4 Golem Cấp 7 29/4 The Log   Miner Cấp 9 1/2 Princess   Ice Wizard   Bandit   Fisherman   Royal Ghost   Magic Archer Cấp 10 0/4 Night Witch Cấp 9 4/2 Inferno Dragon Cấp 9 1/2 Lumberjack Cấp 10 0/4 Electro Wizard   Ram Rider   Graveyard Cấp 9 2/2 Sparky   Lava Hound   Mega Knight Cấp 9 1/2

Thẻ còn thiếu (11/99)

Chưa được mở khóa (≤Đấu trường 12)

Huyền thoại (10/17)

Tiêu chuẩn giải đấu (26/99)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
1/20
0/50
0/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Thẻ cần thiết: 769Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
1/20
0/50
0/100
0/200
0/400
Chi phí nâng cấp 4→9: 7550Thẻ cần thiết: 769Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
181/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 219Thời gian yêu cầu:  ~2 ngày
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
63/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 37Thời gian yêu cầu:  ~4 ngày
4/10
0/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400Thẻ cần thiết: 176Thời gian yêu cầu:  ~15 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
19/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 81Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
32/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 68Thời gian yêu cầu:  ~6 ngày
6/20
0/50
0/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000Thẻ cần thiết: 164Thời gian yêu cầu:  ~14 ngày
8/50
0/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 142Thời gian yêu cầu:  ~12 ngày
97/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 3Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
1/100
Chi phí nâng cấp 7→8: 2000Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 99Thời gian yêu cầu:  ~9 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
6/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 4Thời gian yêu cầu:  ~1 tuần
3/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 11Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
1/4
0/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 13Thời gian yêu cầu:  ~4 tuần
0/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 10Thời gian yêu cầu:  ~3 tuần
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000

Huyền thoại (7/17)

9 10 11 12 13
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/2
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 32
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 10)

-6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
8 9 10
8 9 10
8 9 10
8 9 10
8 9 10
8 9 10
9 10
8 9 10
8 9 10
8 9 10
8 9 10
8 9 10
9 10
8 9 10
8 9 10
8 9 10
4 10
4 10
8 9 10
8 9 10
8 9 10
8 9 10
8 9 10
8 9 10
8 10
8 9 10
8 9 10
8 9 10
8 9 10
8 9 10
8 9 10
8 10
5 10
8 9 10
8 9 10
9 10
9 10
9 10
8 9 10
9 10
8 9 10
7 8 10
8 10
6 10
7 10
8 10
7 9 10
7 9 10
10 11
7 8 10
8 9 10
9 10
7 9 10
8 9 10
8 10
7 10
9 10
10
10 11
9 10
10
8 9 10
10
10 11
9 10
8 9 10
8 10
8 10
8 9 10
10 11
9 10
7 9 10
7 10
7 10
8 10
8 10
7 10
9 10
8 9 10
7 9 10
7 9 10
9 10
10
9 10
9 10
10
9 10
9 10

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord