sOpHiyA

#9J2C8LUUP

11

4 816

5 365

DIAMOND CATS

Thành viên

Skeletons Cấp 7 4486/200 Ice Spirit Cấp 8 2673/400 Goblins Cấp 7 3493/200 Spear Goblins Cấp 8 2842/400 Zap Cấp 10 1693/1000 Bats Cấp 12 4179/5000 Fire Spirits Cấp 8 3419/400 Giant Snowball Cấp 10 1257/1000 Archers Cấp 8 2738/400 Arrows Cấp 9 2284/800 Knight Cấp 11 2177/2000 Minion Cấp 8 2416/400 Bomber Cấp 8 3515/400 Cannon Cấp 5 3588/50 Skeleton Barrel Cấp 9 2841/800 Goblin Gang Cấp 9 2602/800 Firecracker Cấp 9 1140/800 Royal Delivery Cấp 1 1667/2 Mortar Cấp 10 1983/1000 Skeleton Dragons Cấp 1 1023/2 Tesla Cấp 8 3940/400 Barbarians Cấp 6 2931/100 Minion Horde Cấp 8 2252/400 Rascals Cấp 2 3292/4 Royal Giant Cấp 12 3788/5000 Elite Barbarians Cấp 1 3812/2 Royal Recruits Cấp 7 3402/200 Heal Spirit Cấp 7 704/50 Ice Golem Cấp 3 658/2 Tombstone Cấp 6 822/20 Mega Minion Cấp 11 917/800 Dart Goblin Cấp 8 668/100 Earthquake Cấp 3 553/2 Elixir Golem Cấp 9 91/200 Fireball Cấp 12 651/1000 Mini P.E.K.K.A Cấp 12 705/1000 Musketeer Cấp 9 464/200 Hog Rider Cấp 9 340/200 Valkyrie Cấp 9 224/200 Battle Ram Cấp 12 780/1000 Furnace Cấp 11 793/800 Flying Machine Cấp 9 600/200 Bomb Tower Cấp 6 831/20 Zappies Cấp 5 639/10 Battle Healer Cấp 9 49/200 Goblin Cage Cấp 3 539/2 Giant Cấp 10 438/400 Goblin Hut Cấp 6 717/20 Inferno Tower Cấp 9 588/200 Wizard Cấp 12 685/1000 Royal Hogs Cấp 6 606/20 Rocket Cấp 9 118/200 Elixir Collector Cấp 3 674/2 Barbarian Hut Cấp 7 642/50 Three Musketeers Cấp 3 556/2 Mirror Cấp 10 52/50 Wall Breakers Cấp 6 78/2 Barbarian Barrel Cấp 11 156/100 Rage Cấp 9 23/20 Skeleton Army Cấp 9 15/20 Goblin Barrel Cấp 9 1/20 Tornado Cấp 9 24/20 Guards Cấp 10 106/50 Clone Cấp 6 81/2 Baby Dragon Cấp 11 190/100 Hunter Cấp 10 58/50 Poison Cấp 10 23/50 Dark Prince Cấp 10 56/50 Freeze Cấp 9 61/20 Prince Cấp 8 26/10 Witch Cấp 11 96/100 Balloon Cấp 7 78/4 Bowler Cấp 9 89/20 Cannon Cart Cấp 6 59/2 Electro Dragon Cấp 9 56/20 Executioner Cấp 9 47/20 Giant Skeleton Cấp 9 38/20 Lightning Cấp 11 102/100 X-Bow Cấp 8 97/10 Goblin Giant Cấp 6 78/2 P.E.K.K.A Cấp 9 28/20 Golem Cấp 11 74/100 The Log Cấp 11 9/10 Miner Cấp 9 2/2 Princess Cấp 9 5/2 Ice Wizard Cấp 10 2/4 Bandit Cấp 9 2/2 Fisherman Cấp 9 5/2 Royal Ghost Cấp 10 3/4 Magic Archer Cấp 9 2/2 Night Witch Cấp 9 1/2 Inferno Dragon Cấp 9 2/2 Lumberjack Cấp 11 2/10 Electro Wizard Cấp 12 4/20 Ram Rider Cấp 10 2/4 Graveyard Cấp 10 3/4 Sparky Cấp 9 3/2 Lava Hound Cấp 9 3/2 Mega Knight Cấp 12 7/20

Tiêu chuẩn giải đấu (62/99)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 2→9: 7620
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625
200/200
400/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 5→9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Chi phí nâng cấp 6→9: 6400

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
9/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 21
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 31
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/2
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 31
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
2/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 34
2/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 28
4/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 16
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
3/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 31
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
7/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 13

Đường đến tối đa (0/99)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
286/5000
Chi phí nâng cấp 7→12: 84000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 4714Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
400/400
800/800
1000/1000
473/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 6527Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1293/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 5707Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
400/400
800/800
1000/1000
642/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 6358Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
1000/1000
693/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6307Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
4179/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 821Thời gian yêu cầu:  ~7 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1219/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 5781Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
1000/1000
257/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6743Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
400/400
800/800
1000/1000
538/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 6462Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
800/800
1000/1000
484/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6516Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
2000/2000
177/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4823Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
400/400
800/800
1000/1000
216/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 6784Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1315/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 5685Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1388/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 5→11: 35400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 5612Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
800/800
1000/1000
1041/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 5959Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
800/800
1000/1000
802/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6198Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
800/800
340/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7660Thời gian yêu cầu:  ~64 ngày
400/400
800/800
467/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→10: 15625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 7533Thời gian yêu cầu:  ~63 ngày
1000/1000
983/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6017Thời gian yêu cầu:  ~51 ngày
400/400
623/800
0/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 8177Thời gian yêu cầu:  ~69 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1740/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 5260Thời gian yêu cầu:  ~44 ngày
400/400
800/800
1000/1000
731/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 6269Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
400/400
800/800
1000/1000
52/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 6948Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1092/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 2→11: 35620Chi phí nâng cấp 2→13: 185620Thẻ cần thiết: 5908Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
3788/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 1212Thời gian yêu cầu:  ~11 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1612/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 1→11: 35625Chi phí nâng cấp 1→13: 185625Thẻ cần thiết: 5388Thời gian yêu cầu:  ~45 ngày
400/400
800/800
1000/1000
1202/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 5798Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
100/100
200/200
400/400
4/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→11: 34000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1796Thời gian yêu cầu:  ~150 ngày
100/100
200/200
358/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1842Thời gian yêu cầu:  ~154 ngày
100/100
200/200
400/400
122/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1678Thời gian yêu cầu:  ~140 ngày
800/800
117/1000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 883Thời gian yêu cầu:  ~74 ngày
100/100
200/200
368/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1832Thời gian yêu cầu:  ~153 ngày
100/100
200/200
253/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1947Thời gian yêu cầu:  ~163 ngày
91/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2309Thời gian yêu cầu:  ~193 ngày
651/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 349Thời gian yêu cầu:  ~30 ngày
705/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 295Thời gian yêu cầu:  ~25 ngày
200/200
264/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1936Thời gian yêu cầu:  ~162 ngày
200/200
140/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2060Thời gian yêu cầu:  ~172 ngày
200/200
24/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2176Thời gian yêu cầu:  ~182 ngày
780/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 220Thời gian yêu cầu:  ~19 ngày
793/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1007Thời gian yêu cầu:  ~84 ngày
200/200
400/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1800Thời gian yêu cầu:  ~150 ngày
100/100
200/200
400/400
131/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1669Thời gian yêu cầu:  ~140 ngày
100/100
200/200
339/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 5→10: 15400Chi phí nâng cấp 5→13: 185400Thẻ cần thiết: 1861Thời gian yêu cầu:  ~156 ngày
49/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2351Thời gian yêu cầu:  ~196 ngày
100/100
200/200
239/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1961Thời gian yêu cầu:  ~164 ngày
400/400
38/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1762Thời gian yêu cầu:  ~147 ngày
100/100
200/200
400/400
17/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→11: 35000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1783Thời gian yêu cầu:  ~149 ngày
200/200
388/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1812Thời gian yêu cầu:  ~151 ngày
685/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 315Thời gian yêu cầu:  ~27 ngày
100/100
200/200
306/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 6→10: 15000Chi phí nâng cấp 6→13: 185000Thẻ cần thiết: 1894Thời gian yêu cầu:  ~158 ngày
118/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2282Thời gian yêu cầu:  ~191 ngày
100/100
200/200
374/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1826Thời gian yêu cầu:  ~153 ngày
100/100
200/200
342/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 1858Thời gian yêu cầu:  ~155 ngày
100/100
200/200
256/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→10: 15600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 1944Thời gian yêu cầu:  ~162 ngày
50/50
2/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 298Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
10/10
20/20
48/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 302Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
100/100
56/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 144Thời gian yêu cầu:  ~36 tuần
20/20
3/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 347Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
15/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 355Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
1/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 369Thời gian yêu cầu:  ~93 tuần
20/20
4/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 346Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
50/50
56/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 244Thời gian yêu cầu:  ~61 tuần
10/10
20/20
50/50
1/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→11: 34400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 299Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
100/100
90/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 110Thời gian yêu cầu:  ~28 tuần
50/50
8/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 292Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
23/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 327Thời gian yêu cầu:  ~82 tuần
50/50
6/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 294Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
20/20
41/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 309Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
10/10
16/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 354Thời gian yêu cầu:  ~89 tuần
96/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 204Thời gian yêu cầu:  ~51 tuần
10/10
20/20
48/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 7→10: 14000Chi phí nâng cấp 7→13: 184000Thẻ cần thiết: 302Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
20/20
50/50
19/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 281Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
10/10
20/20
29/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 321Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
20/20
36/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 314Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
20/20
27/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 323Thời gian yêu cầu:  ~81 tuần
20/20
18/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 332Thời gian yêu cầu:  ~83 tuần
100/100
2/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 198Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
10/10
20/20
50/50
17/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 283Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
10/10
20/20
48/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 6→10: 14400Chi phí nâng cấp 6→13: 184400Thẻ cần thiết: 302Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
20/20
8/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 342Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
74/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 226Thời gian yêu cầu:  ~57 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 11)

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
7 11 12
8 11
7 11
8 11
10 11
11 12
8 11
10 11
8 11
9 11
11 12
8 11
8 11
5 11
9 11
9 11
9 10 11
1 10 11
10 11
1 9 11
8 11
6 11
8 11
2 11
11 12
1 11
7 11
7 10 11
3 10 11
6 11
11 12
8 10 11
3 10 11
9 11
11 12
11 12
9 10 11
9 10 11
9 10 11
11 12
11
9 11
6 11
5 10 11
9 11
3 10 11
10 11
6 10 11
9 10 11
11 12
6 10 11
9 11
3 10 11
7 10 11
3 10 11
10 11
6 10 11
11 12
9 10 11
9 11
9 11
9 10 11
10 11
6 10 11
11 12
10 11
10 11
10 11
9 10 11
8 9 11
11
7 10 11
9 11
6 10 11
9 10 11
9 10 11
9 10 11
11 12
8 11
6 10 11
9 10 11
11
11
9 10 11
9 10 11
10 11
9 10 11
9 10 11
10 11
9 10 11
9 11
9 10 11
11
11 12
10 11
10 11
9 10 11
9 10 11
11 12

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord