Safeer Alz3ama

#9GGGJUCL

13

5 195

7 644

Supernova

Co-leader

Deck check! Copy deck! số lượng: 21
Deck check! Copy deck! số lượng: 2
Deck check! Copy deck! số lượng: 2

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord