Romance I たこ

#9C9G99GGR

12

4 698

5 434

Romance Dawn

Thành viên

Deck check! Copy deck! số lượng: 7
Deck check! Copy deck! số lượng: 4
Deck check! Copy deck! số lượng: 3
Deck check! Copy deck! số lượng: 1
Deck check! Copy deck! số lượng: 1
Deck check! Copy deck! số lượng: 1
Deck check! Copy deck! số lượng: 1
Deck check! Copy deck! số lượng: 1

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord