Romance I たこ

#9C9G99GGR

12

4 425

5 434

Không có hội

Skeletons Cấp 11 1346/2000 Ice Spirit Cấp 11 406/2000 Goblins Cấp 11 830/2000 Spear Goblins Cấp 11 1360/2000 Zap Cấp 11 272/2000 Bats Cấp 11 66/2000 Fire Spirits Cấp 10 2223/1000 Giant Snowball Cấp 11 318/2000 Archers Cấp 11 1037/2000 Arrows Cấp 12 234/5000 Knight Cấp 11 397/2000 Minion Cấp 11 780/2000 Bomber Cấp 10 1554/1000 Cannon Cấp 9 3913/800 Skeleton Barrel Cấp 12 36/5000 Goblin Gang Cấp 12 100/5000 Firecracker Cấp 9 993/800 Royal Delivery Cấp 1 250/2 Mortar Cấp 12 907/5000 Tesla Cấp 10 1281/1000 Barbarians Cấp 11 1508/2000 Minion Horde Cấp 11 840/2000 Rascals Cấp 12 295/5000 Royal Giant Cấp 12 196/5000 Elite Barbarians Cấp 9 2313/800 Royal Recruits Cấp 11 1928/2000 Heal Spirit Cấp 9 584/200 Ice Golem Cấp 10 2/400 Tombstone Cấp 10 655/400 Mega Minion Cấp 11 638/800 Dart Goblin Cấp 11 47/800 Earthquake Cấp 10 91/400 Elixir Golem Cấp 9 67/200 Fireball Cấp 11 117/800 Mini P.E.K.K.A Cấp 11 157/800 Musketeer Cấp 11 72/800 Hog Rider Cấp 10 242/400 Valkyrie Cấp 10 450/400 Battle Ram Cấp 11 220/800 Furnace Cấp 10 485/400 Flying Machine Cấp 11 284/800 Bomb Tower Cấp 11 205/800 Zappies Cấp 11 23/800 Battle Healer Cấp 3 227/2 Goblin Cage Cấp 9 265/200 Giant Cấp 12 369/1000 Goblin Hut Cấp 10 335/400 Inferno Tower Cấp 11 62/800 Wizard Cấp 10 278/400 Royal Hogs Cấp 10 483/400 Rocket Cấp 11 78/800 Elixir Collector Cấp 10 401/400 Barbarian Hut Cấp 11 208/800 Three Musketeers Cấp 10 310/400 Mirror Cấp 10 49/50 Wall Breakers Cấp 11 12/100 Barbarian Barrel Cấp 10 15/50 Rage Cấp 10 87/50 Skeleton Army Cấp 11 8/100 Goblin Barrel Cấp 11 23/100 Tornado Cấp 11 8/100 Guards Cấp 10 62/50 Clone Cấp 10 36/50 Baby Dragon Cấp 10 13/50 Hunter Cấp 11 17/100 Poison Cấp 11 25/100 Dark Prince Cấp 11 43/100 Freeze Cấp 10 64/50 Prince Cấp 12 20/200 Witch Cấp 11 30/100 Balloon Cấp 11 23/100 Bowler Cấp 11 22/100 Cannon Cart Cấp 11 100/100 Electro Dragon Cấp 11 83/100 Executioner Cấp 11 39/100 Giant Skeleton Cấp 11 14/100 Lightning Cấp 11 5/100 X-Bow Cấp 10 8/50 Goblin Giant Cấp 11 54/100 P.E.K.K.A Cấp 10 41/50 Golem Cấp 11 0/100 The Log Cấp 11 0/10 Miner Cấp 11 0/10 Princess Cấp 11 0/10 Ice Wizard Cấp 11 0/10 Bandit Cấp 11 0/10 Fisherman Cấp 11 0/10 Royal Ghost Cấp 10 5/4 Magic Archer Cấp 10 0/4 Night Witch Cấp 11 0/10 Inferno Dragon Cấp 11 0/10 Lumberjack Cấp 10 0/4 Electro Wizard Cấp 10 0/4 Ram Rider Cấp 11 1/10 Graveyard Cấp 11 0/10 Sparky Cấp 11 1/10 Lava Hound Cấp 11 1/10 Mega Knight Cấp 11 1/10

Tiêu chuẩn giải đấu (96/98)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
64/200
0/400
Chi phí nâng cấp 1→7: 1625Chi phí nâng cấp 1→9: 7625Thẻ cần thiết: 536Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
4/4
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 29
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 30
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29
1/10
0/20
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 29

Đường đến tối đa (0/98)

9 10 11 12 13
1346/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5654Thời gian yêu cầu:  ~48 ngày
406/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6594Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
830/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6170Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
1360/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5640Thời gian yêu cầu:  ~47 ngày
272/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6728Thời gian yêu cầu:  ~57 ngày
66/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6934Thời gian yêu cầu:  ~58 ngày
1000/1000
1223/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5777Thời gian yêu cầu:  ~49 ngày
318/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6682Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
1037/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5963Thời gian yêu cầu:  ~50 ngày
234/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4766Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
397/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6603Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
780/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6220Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
1000/1000
554/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6446Thời gian yêu cầu:  ~54 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
113/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4887Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
36/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4964Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
100/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4900Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
800/800
193/1000
0/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 7807Thời gian yêu cầu:  ~66 ngày
907/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4093Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
1000/1000
281/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 6719Thời gian yêu cầu:  ~56 ngày
1508/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5492Thời gian yêu cầu:  ~46 ngày
840/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 6160Thời gian yêu cầu:  ~52 ngày
295/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4705Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
196/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 4804Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
800/800
1000/1000
513/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 6487Thời gian yêu cầu:  ~55 ngày
1928/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 5072Thời gian yêu cầu:  ~43 ngày
200/200
384/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1816Thời gian yêu cầu:  ~152 ngày
2/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2198Thời gian yêu cầu:  ~184 ngày
400/400
255/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1545Thời gian yêu cầu:  ~129 ngày
638/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1162Thời gian yêu cầu:  ~97 ngày
47/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1753Thời gian yêu cầu:  ~147 ngày
91/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2109Thời gian yêu cầu:  ~176 ngày
67/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2333Thời gian yêu cầu:  ~195 ngày
117/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1683Thời gian yêu cầu:  ~141 ngày
157/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1643Thời gian yêu cầu:  ~137 ngày
72/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1728Thời gian yêu cầu:  ~144 ngày
242/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1958Thời gian yêu cầu:  ~164 ngày
400/400
50/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1750Thời gian yêu cầu:  ~146 ngày
220/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1580Thời gian yêu cầu:  ~132 ngày
400/400
85/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1715Thời gian yêu cầu:  ~143 ngày
284/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1516Thời gian yêu cầu:  ~127 ngày
205/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1595Thời gian yêu cầu:  ~133 ngày
23/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1777Thời gian yêu cầu:  ~149 ngày
100/100
127/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 3→9: 7600Chi phí nâng cấp 3→13: 185600Thẻ cần thiết: 2273Thời gian yêu cầu:  ~190 ngày
200/200
65/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2135Thời gian yêu cầu:  ~178 ngày
369/1000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 631Thời gian yêu cầu:  ~53 ngày
335/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1865Thời gian yêu cầu:  ~156 ngày
62/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1738Thời gian yêu cầu:  ~145 ngày
278/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1922Thời gian yêu cầu:  ~161 ngày
400/400
83/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1717Thời gian yêu cầu:  ~144 ngày
78/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1722Thời gian yêu cầu:  ~144 ngày
400/400
1/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1799Thời gian yêu cầu:  ~150 ngày
208/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1592Thời gian yêu cầu:  ~133 ngày
310/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1890Thời gian yêu cầu:  ~158 ngày
49/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 301Thời gian yêu cầu:  ~76 tuần
12/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 288Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
15/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 335Thời gian yêu cầu:  ~84 tuần
50/50
37/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 263Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
8/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 292Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
23/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 277Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
8/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 292Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
50/50
12/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 288Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
36/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 314Thời gian yêu cầu:  ~79 tuần
13/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 337Thời gian yêu cầu:  ~85 tuần
17/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 283Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
25/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 275Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
43/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 257Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
50/50
14/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 286Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
20/200
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 180Thời gian yêu cầu:  ~45 tuần
30/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 270Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
23/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 277Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
22/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 278Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
100/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 200Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
83/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 217Thời gian yêu cầu:  ~55 tuần
39/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 261Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần
14/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 286Thời gian yêu cầu:  ~72 tuần
5/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 295Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
8/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 342Thời gian yêu cầu:  ~86 tuần
54/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 246Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
41/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 309Thời gian yêu cầu:  ~78 tuần
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 300Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
10 11 12
11 12
11 12
12
11 12
11 12
10 11 12
9 12
12
12
9 10 12
1 7 12
12
10 11 12
11 12
11 12
12
12
9 11 12
11 12
9 10 12
10 12
10 11 12
11 12
11 12
10 12
9 12
11 12
11 12
11 12
10 12
10 11 12
11 12
10 11 12
11 12
11 12
11 12
3 9 12
9 10 12
12
10 12
11 12
10 12
10 11 12
11 12
10 11 12
11 12
10 12
10 12
11 12
10 12
10 11 12
11 12
11 12
11 12
10 11 12
10 12
10 12
11 12
11 12
11 12
10 11 12
12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
10 12
11 12
10 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12
10 11 12
10 12
11 12
11 12
10 12
10 12
11 12
11 12
11 12
11 12
11 12

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord